По­дих ві­ків

У му­зеї «Зо­ло­ті во­ро­та» відбувся кон­церт зна­но­го фольк-гур­ту «Хо­рея Ко­за­цька»

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Лі­дер ко­ле­кти­ву, відомий ко­бзар- бан­ду­рист Та­рас Ком­па­ні­чен­ко, ра­зом із сво­ї­ми ко­ле­га­ми пред­ста­ви­ли слу­ха­чам про­гра­му, в якій лу­на­ла му­зи­ка рі­зних епох Ру­си- України — від ХІ до ХХ стст. Я к від­зна­ча­ють му­зи­кан­ти, « Хо­рея Ко­за­цька» від­тво­рює пі­сні, зна­йде­ні в ар­хі­вах, ру­ко­пи­сних та дру­ко­ва­них збір­ках. Крім то­го, уча­сни­ки гур­ту за­йма­ю­ться ре­кон­стру­кці­єю дав­ньої укра­їн­ської му­зи­чної спад­щи­ни.

На­га­да­є­мо, Та­рас Ком­па­ні­чен­ко ви­ко­нує та ре­кон­стру­ює тра­ди­цій­ний ко­бзар­сько-лір­ни­цький ре­пер­ту­ар у супроводі ко­бзи О. Ве­ре­сая, ста­ро­світ­ської бан­ду­ри та ко­лі­сної лі­ри. Зна­чну ча­сти­ну його ре­пер­ту­а­ру ста­нов­лять епі­чні тво­ри — ду­ми, так зва­ні за­по­розь­кі пі­сні, ко­за­цькі псаль­ми, ли­цар­ські пі­сні, не­воль­ни­чі пла­чі, а також бо­го­міль­ні пі­сні, псаль­ми та кан­ти, ду­хов­на й світ­ська лі­ри­ка...

У су­бо­ту кон­церт відбувся в уні­каль­но­му мі­сці на­шої сто­ли­ці: «Зо­ло­ті во­ро­та» — го­лов­на бра­ма ста­ро­дав­ньо­го Ки­є­ва, пам’ятка обо­рон­ної ар­хі­те­кту­ри Ки­їв­ської Ру­сі, одна з най­дав­ні­ших да­то­ва­них спо­руд Схі­дної Єв­ро­пи, сим­вол Ки­є­ва, а також це відкритий про­стір Golden Gate Space, що об’єднує людей як центр куль­тур­но-про­сві­тни­цько­го жи­т­тя України.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.