По­трі­бен ом­буд­смен для ай­ті­шни­ків

Протягом останніх двох років Укра­ї­ну за­ли­ши­ли майже 9 тисяч IT-про­фе­сіо­на­лів

Den (Ukrainian) - - День України - Віталій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не­зва­жа­ю­чи на те, що ринок ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій за підсумками ми­ну­ло­го року зріс до рів­ня $2,5 мі­льяр­да, це не при­зве­ло до зро­ста­н­ня кіль­ко­сті фа­хів­ців га­лу­зі. Як по­ві­до­ми­ла прес­слу­жба SmartMe University, по­си­ла­ю­чись на ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра ком­па­нії Окса­ну Бі­лу, нав­па­ки, спо­сте­рі­га­є­ться від­чу­тний брак мо­ло­дих IT-спе­ці­а­лі­стів. «На пре­ве­ли­кий жаль, протягом останніх двох років Укра­ї­ну за­ли­ши­ли до 9 тисяч IT-про­фе­сіо­на­лів, які емі­гру­ва­ли до США і Єв­ро­пи», — за­зна­чає О.Бі­ла, хоч і до­дає, що «мі­сця, які звіль­ня­ю­ться, швид­ко ком­пен­су­ю­ться при­пли­вом мо­ло­дих фа­хів­ців і сві­тче­рів».

SmartMe University також по­ві­дом­ляє, що, за ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень між­на­ро­дної кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії IDC, на сьо­го­дні­шній день час­тка України у сві­то­во­му об­ся­зі ринку ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій ста­но­вить 1%. Але, згі­дно з про­гно­за­ми, 2016 року ринок IT в Україні мо­же зро­сти на 5—10%. «На­ра­зі у країні на­лі­чу­є­ться близько 90 — 100 тис. IT-спе­ці­а­лі­стів. І хо­ча це один з най­ви­щих по­ка­зни­ків у Єв­ро­пі, ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців все одно бра­кує. У Ін­дії, на­при­клад, у IT-га­лу­зі зайня­ті понад міль­йон про­гра­мі­стів», — уто­чнює О.Бі­ла.

Про­те ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що втра­ти IT-га­лу­зі від тих пе­ре­ві­рок, що про­во­ди­ли­ся пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми 2015 року, ста­но­ви­ли $40 міль­йо­нів. За сло­ва­ми ко­мер­цій­но­го ди­ре­кто­ра IT-ком­па­нії Lucky Labs Ки­ри­ла Си­ги­ди, IT-га­лузь по­вин­на ство­ри­ти по­са­ду упов­но­ва­же­но­го для кон­стру­ктив­ної пра­во­вої вза­є­мо­дії між га­луз­зю і дер­жор­га­на­ми.

«При­чи­ни емі­гра­ції ай­ті­шни­ків — у ве­ли­че­зно­му адмі­ні­стра­тив­но­му ти­ску з бо­ку дер­жав­них ор­га­нів, — ска­зав «Дню» пре­зи­дент ком­па­нії «Ада­мант» Іван Пє­ту­хов, — ти­ску з бо­ку СБУ, яка про­во­дить по­стій­ні рей­ди. Ли­ше торік близько 80 ком­па­ній за­зна­ли на­па­дів, у яких ча­сто брав участь і спе­цназ. На­при­клад, у ве­ре­сні ми­ну­ло­го року просто тро­щи­ли офіс одні­єї з ком­па­ній у Пе­чер­сько­му ра­йо­ні сто­ли­ці. Про­йшла чу­тка, що десь у сті­нах будинку, де во­на роз­та­шо­ва­на, за­хо­ва­но міль­йон до­ла­рів. І одра­зу при­їхав спе­цназ і по­чав шу­ка­ти. І так, що трі­сну­ли сті­ни. Що лю­дям за­ли­ша­є­ться ро­би­ти? Во­ни гра­мо­тні, та­ких фа­хів­ців скрізь ці­ну­ють, і роботу з ви­со­кою зар­пла­тнею знайти не скла­дно».

«Де­кла­ру­є­ться роз­ви­ток ринку, а на­справ­ді від­бу­ва­є­ться ви­ти­ску­ва­н­ня фа­хів­ців, — про­дов­жує Пє­ту­хов. — От зараз за­вер­ши­ла­ся на­ра­да у Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку і тор­гів­лі. Йшло­ся про те, що На­цко­мі­сія ре­гу­лю­ва­н­ня зв’яз­ку ухва­ли­ла, а на­справ­ді «про­тя­гну­ла» без обго­во­ре­н­ня з гро­мад­ські­стю, чер­го­ве по­ло­же­н­ня, згі­дно з яким усі ай­ті­шни­ки, зокрема еспе­де­шни­ки, за­пов­ню­ва­ти­муть зві­тність, що мі­стить 144 позиції. Хто за­ли­ша­ти­ме­ться у країні, де чи­ни­ться та­кий тиск?»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.