Понад 1100 по­жеж – за ти­ждень

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«До ці­єї про­бле­ми тре­ба пі­ді­йти більш си­стем­но», — екс­перт

Через спе­ку ми­ну­ло­го ти­жня у біль­шо­сті обла­стей України був най­ви­щий, 5-й, клас по­же­жної не­без­пе­ки, по­ві­до­ми­ли на сай­ті Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. Впро­довж 11—17 липня за­фі­ксу­ва­ли 1158 по­жеж у при­ро­дних еко­си­сте­мах на за­галь­ній площі майже 1200 га, за­зна­чив ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту ре­а­гу­ва­н­ня на над­зви­чай­ні си­ту­а­ції ДСНС України Володимир Демчук.

Зокрема, на території зо­ни від­чу­же­н­ня та без­умов­но­го від­се­ле­н­ня 16 липня ви­ни­кла по­же­жа по­бли­зу се­ла Бу­ря­ків­ка, яку 18 липня ло­ка­лі­зу­ва­ли і до кін­ця дня пла­ну­ва­ли пов­ні­стю лі­кві­ду­ва­ти. Крім то­го, вдень 18 липня три­ва­ли ро­бо­ти з га­сі­н­ня по­же­жі в Но­во­ай­дар­сько­му лі­сни­цтві Лу­ган­ської області. За­го­ра­н­ня ло­ка­лі­зу­ва­ли на площі 49 га, га­сі­н­ня ускла­дню­ва­ли близь­кість до лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, мін­ні по­ля та по­го­дні умо­ви.

Основ­ни­ми при­чи­на­ми ви­ни­кне­н­ня за­го­рянь у при­ро­дних еко­си­сте­мах у ДСНС на­зи­ва­ють ви­па­лю­ва­н­ня су­хої ро­слин­но­сті і те, що лю­ди по­ру­шу­ють пра­ви­ла по­же­жної безпеки під час пе­ре­бу­ва­н­ня в лі­со­вих ма­си­вах і на тор­фо­ви­щах, а також при про­ве­ден­ні сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­біт. Тож Володимир Демчук за­кли­кав гро­ма­дян до­три­му­ва­ти­ся цих пра­вил, зокрема не ви­па­лю­ва­ти су­ху тра­ву та смі­т­тя на при­са­ди­бних ді­лян­ках. Яро­слав МОВЧАН, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії еко­без­пе­ки ННЦ «Еко­біо­без­пе­ка» На­ціо­наль­но­го авіа­цій­но­го уні­вер­си­те­ту:

— За­хо­ди що­до по­пе­ре­дже­н­ня та­ких по­жеж не­до­ста­тні, до ці­єї про­бле­ми тре­ба пі­ді­йти більш си­стем­но. По-пер­ше, ста­ріє обла­дна­н­ня та ін­фра­стру­кту­ра, тре­ба мі­ня­ти машини, шлан­ги, на­со­си то­що. Також тре­ба від­но­ви­ти ін­сти­ту­цій­ний ре­сурс, бо після адмі­ні­стра­тив­ної ре­фор­ми, коли лі­кві­ду­ва­ли Мі­ні­стер­ство над­зви­чай­них си­ту­а­цій, а потім кіль­ка ра­зів змі­ню­ва­лось ві­дом­ство, що ко­ор­ди­нує роботу ДСНС, бу­ли втра­че­ні лю­ди, плани, на­ви­ки.

Крім цього, змі­ню­є­ться си­ту­а­ція на пла­не­ті, ми всту­па­є­мо в га­ря­чі лі­та, і на­ша еко-зло­чин­на ді­яль­ність впли­ває на дов­кі­л­ля. З одно­го бо­ку, від­бу­ва­ю­ться гло­баль­ні змі­ни клі­ма­ту, з дру­го­го — зна­чно змен­шу­ю­ться мо­жли­во­сті при­ро­ди до ада­пта­ції. І на­ро­ста­н­ня кіль­ко­сті по­жеж свід­чить, що ми по­вин­ні біль­ше по­ва­жа­ти при­ро­ду, а без си­стем­ної стра­те­гії мо­же­мо ма­ти про­бле­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.