«Сі Бриз-2016» роз­ши­рює гео­гра­фію

Укра­їн­сько-аме­ри­кан­ські на­вча­н­ня впер­ше прой­дуть і в пів­ден­них ра­йо­нах Оде­ської області

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Укра­їн­сько-аме­ри­кан­ські на­вча­н­ня «Сі Бриз-2016» три­ва­ти­муть до 30 липня. Окрім України і США, у на­вча­н­нях бе­руть участь ще 14 країн. Серед них — Бол­га­рія, Румунія, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Гру­зія, Гре­ція, Мол­до­ва і Польща. «Сі Бриз-2016» пе­ред­ба­чає на­зем­ну, по­ві­тря­ну і мор­ську фа­зи.

«Цього року ми бу­де­мо про­во­ди­ти ба­га­то­на­ціо­наль­ну опе­ра­цію з безпеки у кри­зо­во­му ре­гіо­ні. Є умов­ний сценарій що­до ви­ни­кне­н­ня кри­зи в уяв­ній країні, де з’яв­ля­ю­ться се­па­ра­тист­ські ру­хи в одній з обла­стей. І ця країна звер­ну­лась до ООН що­до до­по­мо­ги та про­ве­де­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії. Ми пла­ну­є­мо від­пра­цю­ва­ти на мо­рі, на березі та у по­ві­трі опе­ра­ції зі вста­нов­ле­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду на умов­ній території ці­єї умов­ної дер­жа­ви. Бу­дуть про­во­ди­тись за­хо­ди що­до ізо­ля­ції мор­сько­го узбе­реж­жя, ви­сад­ка де­сан­ту, за­хо­пле­н­ня ва­жли­вих об’єктів ін­фра­стру­кту­ри та обо­ро­на узбе­реж­жя», — роз­по­вів ке­рів­ник на­вча­н­ня, ка­пі­тан 1 ран­гу, ко­ман­дир За­хі­дної вій­сько­во-мор­ської бази Оле­ксій До­ска­то.

«Сі Бриз — 2016» про­хо­ди­ти­ме у пів­ні­чно-за­хі­дній ча­сти­ні Чор­но­го мо­ря, а також на території Оде­ської і Ми­ко­ла­їв­ської обла­стей. Цього року для на­вчань впер­ше бу­дуть за­лу­че­ні пів­ден­ні ра­йо­ни Оде­ської області.

WWW.MIL.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.