Ма­ксим ГОЛЬ­ДАРБ, ке­рів­ник «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту»:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ре­цепт для ви­ве­де­н­ня еко­но­мі­ки з кри­зи: ком­пле­ксна й ра­ди­каль­на по­да­тко­ва ре­фор­ма — на­сам­пе­ред ство­ре­н­ня в Україні по­да­тко­во­го «раю». Під іншим со­усом Україна зараз гро­шей не отримає... Ра­да має ухва­ли­ти при­ва­бли­ві ін­ве­ст­за­ко­ни; га­ран­ту­ва­ти не­до­тор­кан­ність пра­ва вла­сно­сті — у жо­дно­му ра­зі не можна про­пу­ска­ти за­ко­но­про­е­кти про до­су­до­ве рей­дер­ство, ви­лу­че­н­ня акти­вів і вла­сно­сті у людей без ви­ро­ку су­ду. Вре­шті, потрібна ре­аль­на де­цен­тра­лі­за­ція регіонів, яка які­сно спри­я­ти­ме по­кра­щан­ню їхньої ді­ло­вої актив­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.