ОПЗ зно­ву під пи­та­н­ням

За­три­му­ва­ти топ-ме­не­дже­рів на­пе­ре­до­дні про­да­жу уні­каль­но­го під­при­єм­ства — роз­хи­ту­ва­ти про­цес, — ві­це-прем’єр

Den (Ukrainian) - - Економіка - Віталій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Учо­ра­шній день по­ви­нен був по­ста­ви­ти якщо й не кра­пку, то ко­му в про­це­сі при­ва­ти­за­ції Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду. Але до ча­су, коли но­мер під­пи­су­вав­ся в друк, по­ві­дом­ле­н­ня про уча­сни­ків кон­кур­су так і не з’яви­ло­ся, і на мі­сці ба­жа­но­го роз­ді­ло­во­го зна­ка стояв знак пи­та­н­ня.

На­га­да­є­мо, що ми­ну­ло­го ти­жня у спра­ві про роз­тра­ту ко­штів ОПЗ На­ціо­наль­ним ан­ти­ко­ру­пцій­ним бю­ро бу­ло за­три­ма­но пер­шо­го за­сту­пни­ка голови НАК «На­фто­газ України», го­ло­ву на­гля­до­вої ра­ди за­во­ду Сер­гія Пе­ре­ло­му і його пер­шо­го за­сту­пни­ка в на­гля­до­вій ра­ді, а також пер­шо­го за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра ОПЗ Ми­ко­лу Щу­рі­ко­ва. За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка Ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри На­за­ра Хо­ло­дни­цько­го, «зі­бра­но до­ста­тньо до­ка­зів для ого­ло­ше­н­ня пі­до­зри у здій­снен­ні роз­тра­ти ко­штів під­при­єм­ства в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах двом до­во­лі ви­со­ким по­са­до­вим осо­бам».

■ Пра­во­охо­рон­ця­ми вста­нов­ле­но, що в трав­ні 2015 року у Пе­ре­ло­ми «ви­ник на­мір на роз­тра­ту ко­штів за­зна­че­но­го товариства на ко­ристь ПАТ «Укр­на­фта», де 50+1% на­ле­жить при­ва­тним акціо­не­рам, — роз­по­від­ав Хо­ло­дни­цький. — Через ком­па­нію «Енер­го­а­льянс», яка ді­я­ла за до­го­во­ром про спіль­ну ді­яль­ність, бу­ла здій­сне­на за­ку­пів­ля при­ро­дно­го га­зу на су­му 250 міль­йо­нів гри­вень. Через «Енер­го­а­льянс» за не­о­б­ґрун­то­ва­но за­ви­ще­ни­ми ці­на­ми, з яких 3% ма­ли за­ли­ши­ти­ся на ра­хун­ках за­зна­че­но­го при­ва­тно­го під­при­єм­ства, а ін­ші із за­ли­шком — пе­ре­ра­хо­ва­ні на ра­хун­ки ПАТ «Укр­на­фта».

«Пе­ре­ло­ма всту­пив у змо­ву з пер­шим за­сту­пни­ком голови прав­лі­н­ня (ОПЗ) — пер­шим за­сту­пни­ком (на­гля­до­вої ра­ди) акціо­нер­но­го товариства «При­пор­то­вий за­вод» Щу­рі­ко­вим... У пе­рі­од із трав­ня по гру­день 2015 року ко­шти ОПЗ шля­хом зло­вжи­ва­н­ня сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем і укла­де­н­ня до­го­во­рів на по­ста­ча­н­ня га­зу за за­ви­ще­ни­ми ці­на­ми на су­му 205 181 833 грив­ні (бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но)», — за­явив Хо­ло­дни­цький. «Не­зва­жа­ю­чи на те, які лю­ди, які під­при­єм­ства, які олі­гар­хи за ни­ми мо­жуть сто­я­ти або сто­ять, ан­ти­ко­ру­пцій­ні ор­га­ни про­дов­жу­ва­ти­муть свою роботу», — за­пев­нив він. А ке­рів­ник На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Ар­тем Си­тник що­до спра­ви ОПЗ ска­зав: «Це — одна з перших схем. Але ще є низ­ка схем».

■ У до­ка­зи, пред­став­ле­ні ан­ти­ко­ру­пцій­ни­ми ор­га­на­ми, оче­ви­дно, не ду­же-то по­ві­ри­ла та­ка близь­ка до Пре­зи­ден­та і прем’єр­мі­ні­стра людина, як ві­це­прем’єр, го­ло­ва Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку Сте­пан Ку­бів. «По­лі­ти­ки хочуть роз­хи­та­ти про­цес при­ва­ти­за­ції», — ска­зав він, не на­звав­ши прі­звищ. «15 мільярдів гри­вень, які по­вин­на отри­ма­ти держава після при­ва­ти­за­ції ОПЗ, за­кла­де­но в бю­джет», — на­га­дав ві­це-прем’єр, на­тя­кнув­ши таким чи­ном, що не допу­стить зри­ву при­ва­ти­за­ції, і до­дав, що під­го­тов­ка до кон­кур­су про­хо­ди­ла про­зо­ро.

Тим ча­сом партія «На­ро­дний фронт» одно­зна­чно за­яви­ла про за­гро­зу зри­ву при­ва­ти­за­ції ОПЗ у зв’яз­ку із за­три­ма­н­ням топ-ме­не­дже­ра під­при­єм­ства Ми­ко­ли Щу­рі­ко­ва і голови на­гля­до­вої ра­ди Сер­гія Пе­ре­ло­ми. «У по­не­ді­лок спли­ває тер­мін по­да­чі за­явок на при­ва­ти­за­цію ОПЗ, — по­ві­дом­ляє, по­си­ла­ю­чись на сло­ва на­ро­дно­го де­пу­та­та з НФ Оле­ксан­дра Ро­ма­нов­сько­го, прес-слу­жба партії. — Будь-який ре­аль­ний ін­ве­стор, який у те­о­рії і на пов­но­му сер­йо­зі бажає взя­ти участь у при­ва­ти­за­ції, по­ви­нен сьо­го­дні (ми­ну­лої п’ятни­ці. — Ред.) до дру­гої по­ло­ви­ни дня вне­сти ко­шти у ви­гля­ді гро­шо­вої за­ста­ви для то­го, щоб брати участь у цій при­ва­ти­за­ції».

■ Ро­ма­нов­сько­му важ­ко уяви­ти сер­йо­зно­го ін­ве­сто­ра, який пе­ре­ра­хує гро­ші на тлі за­три­ма­н­ня Пе­ре­ло­ми і Щу­рі­ко­ва, за­зна­ча­ють у «На­ро­дно­му фрон­ті». «У ме­не ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: Ми­хе­їл Са­а­ка­шві­лі і за­сту­пник голови НАБУ Угла­ва — во­ни у цій країні хто? — ци­тує прес­слу­жба Ро­ма­нов­сько­го. — Пред­став­ни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів чи, мо­жли­во, покупці Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду, чи, мо­жли­во, кон­суль­тан­ти по­ку­пців, чи, мо­жли­во, лю­ди, які зни­щу­ють про­цес при­ва­ти­за­ції? Які пов­но­ва­же­н­ня і фун­кції в цій країні во­ни не­суть?» «У ме­не та­ке за­пи­та­н­ня на­віть до ви­що­го по­лі­ти­чно­го ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви», — до­дав на­ро­дний де­пу­тат.

Зві­сно, від­по­від­а­ти на цю ре­плі­ку до­ве­ло­ся го­ло­ві Фон­ду дер­жмай­на України. Кон­курс із про­да­жу 99,567% ПАТ «Одеський при­пор­то­вий за­вод» три­ває, і його до­ля буде ві­до­ма після 18:00 по­не­діл­ка, 18 липня, коли спли­ває тер­мін по­да­чі за­явок, по­ві­до­мив Ігор Бі­ло­ус. Ко­мен­ту­ю­чи вплив за­три­ма­н­ня Пе­ре­ло­ми і Щу­рі­ко­ва, він по­яснив, що в ра­зі над­хо­дже­н­ня мі­ні­мум двох за­явок із під­твер­дже­ни­ми за­ста­ва­ми, одна з яких — від іно­зем­ної ком­па­нії, кон­курс про­дов­жи­ться, і після пе­ре­вір­ки по­тен­цій­них по­ку­пців во­ни зу­стрі­ну­ться на ау­кціо­ні, при­зна­че­но­му на 26 липня. Якщо за­явок не буде або буде ли­ше одна, то ко­мі­сія буде зму­ше­на ого­ло­си­ти по­втор­ний кон­курс, який мо­же від­бу­ти­ся вже у жов­тні цього року, роз’яснив Бі­ло­ус.

■ При цьо­му він ви­знав, що за­три­ма­н­ня ке­рів­ни­ків ОПЗ не додають ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті цьо­му об’єкту. Про­те, на його дум­ку, це не є чин­ни­ком, який мо­же цей кон­курс зі­рва­ти. Бі­ло­ус за­явив, що по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри не зу­стрі­ча­лись із за­три­ма­ни­ми. І по­ві­до­мив, що до­ку­мен­ти про кон­фі­ден­цій­ність для озна­йом­ле­н­ня з під­при­єм­ством підписали 7—8 іно­зем­них ком­па­ній, які працюють пе­ре­ва­жно на рин­ках, що роз­ви­ва­ю­ться. Бі­ло­ус мав до­во­лі пе­ре­кон­ли­вий ви­гляд. Ко­мен­ту­ю­чи про­блем­ні пи­та­н­ня, озву­чу­ва­ні по­тен­цій­ни­ми уча­сни­ка­ми кон­кур­су, він ви­ді­лив та­кі чин­ни­ки, як кра­ї­но­вий ри­зик, ре­па­трі­а­ція ди­ві­ден­дів, слаб­ка по­то­чна кон’юн­кту­ра ринку, ко­ро­ткі тер­мі­ни про­ве­де­н­ня кон­кур­су.

Го­ло­ва Фон­ду також на­га­дав, що бі­зне­смен Ігор Ко­ло­мой­ський, чия ком­па­нія «Нор­ті­ма» су­ди­ться через ска­су­ва­н­ня ви­гра­но­го нею кон­кур­су з про­да­жу ОПЗ 2008 року, по­пе­ре­див мо­жли­вих по­ку­пців про на­мір су­ди­ти­ся і з ни­ми у ра­зі ви­гра­шу ни­ми но­во­го кон­кур­су. Бі­ло­усу також ві­до­мо, що по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри ве­дуть кон­суль­та­ції з Дми­тром Фір­та­шем, Ostchem Holding Ltd яко­го через Сток­гольм­ський ар­бі­траж до­би­ва­є­ться від­шко­ду­ва­н­ня боргу ОПЗ на $193 міль­йо­ни.

■ За­кін­чив­ши з про­бле­ма­ми, го­ло­ва ФДМ ще раз під­кре­слив, що ОПЗ є уні­каль­ним під­при­єм­ством на сві­то­во­му ринку, що під­твер­джує ви­со­кий ін­те­рес до кон­кур­су. «Явпев­не­ний, що 2016 року ми змо­же­мо його продати», — за­явив Бі­ло­ус. Адже міг би уто­чни­ти: 26 липня 2016 року. Але не зро­бив цього. Чи не тому, що в 26 липня не ду­же-то й ві­рить... Ви­кли­кає де­який по­див і по­ві­дом­ле­н­ня про «сім-ві­сім» по­тен­цій­них уча­сни­ків. Ми, на­при­клад, більш ніж упев­не­ні, що і сам Бі­ло­ус, і його спів­ро­бі­тни­ки пре­кра­сно ра­ху­ють у ме­жах пер­шо­го де­ся­тка, і з пам’ят­тю у них усе га­разд. То скіль­ки ж на­справ­ді бу­ло ін­те­ре­сан­тів: сім чи ві­сім? Як правило, ва­га­н­ня під час від­по­віді на та­ке уто­чню­ю­че за­пи­та­н­ня так просто не ви­ни­ка­ють.

Екс-го­ло­ва ФДМУ Олександр Ряб­чен­ко у ко­мен­та­рі «Дню» під­три­мав чин­но­го ко­ле­гу. На його дум­ку, якби у вла­ди бу­ло ба­жа­н­ня зі­рва­ти або від­тер­мі­ну­ва­ти кон­курс, то це бу­ло б і про­сті­ше, і чи­сті­ше зро­би­ти за до­по­мо­гою рішення будь-яко­го ра­йон­но­го су­ду. Він також упев­не­ний, що найня­тий Фон­дом за чи­ма­лі гро­ші ра­дник по­ви­нен ви­ко­на­ти свої обов’яз­ки і за­без­пе­чи­ти при­найм­ні двох уча­сни­ків, вклю­ча­ю­чи не­ре­зи­ден­та України. Ряб­чен­ко уто­чнив, що уча­сни­ки кон­кур­су за­зви­чай не вно­сять не­об­хі­дну за­ста­ву за­зда­ле­гідь, і пе­ред­ба­чив, що їхні гро­ші на­ді­йдуть на ра­ху­нок Фон­ду у по­не­ді­лок.

■ «День» за­те­ле­фо­ну­вав і одному з фі­гу­ран­тів ці­єї спра­ви Ми­ко­лі Щу­рі­ко­ву, який через не­роз­то­ро­пність НАБУ і не­ква­пли­вість су­ду в не­ді­лю був на сво­бо­ді. Він пе­ре­ко­на­ний, що арешт його і Пе­ре­ло­ми зро­бле­но з ме­тою, щоб «зі­рва­ти кон­курс і отри­ма­ти кон­троль над за­во­дом». Біль­ше то­го, він майже впев­не­ний, що «кон­курс уже зір­ва­но, шан­сів для ньо­го не­має, та він уза­га­лі те­пер ні­ко­му не по­трі­бен». Щу­рі­ков по­ві­до­мив, що на за­во­ді з’яви­лись «но­ві по­ста­чаль­ни­ки, но­ві кон­тр­аген­ти», а ін­те­рес на­ра­зі один — «усе при­бра­ти до рук». «Дай Бо­же, щоб кон­курс відбувся, але у ме­не не­має ін­фор­ма­ції, що є якісь лі­кві­дні уча­сни­ки, — ска­зав «Дню» Щу­рі­ков. — А ті, хто при­йде, то це, на­пев­но, під них усе й ро­би­ло­ся, під тих, ко­го хо­ті­ли при­ве­сти. Яду­маю, що або кон­кур­су вза­га­лі не буде, або буде пе­ре­не­се­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.