Мо­ло­чні про­бле­ми укра­їн­ських при­лав­ків

За­бо­ро­на ру­ху ве­ли­ко­го ван­та­жно­го транс­пор­ту вдень по тра­сі при­зво­дить до збіль­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті мо­ло­ка

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія МАТЯЖ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки га­зе­ти «День»

«Бе­ру­чи мо­ло­чну про­ду­кцію на при­лав­ках ма­га­зи­ну, лю­ди не по­мі­ча­ють кри­зу, яку пе­ре­жи­ває зараз мо­ло­чна про­ми­сло­вість» — го­во­рить Ан­дрій Ди­кун, го­ло­ва Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди. Ку­пі­вель­на спро­мо­жність на­се­ле­н­ня па­дає. Тому, кажуть ви­ро­бни­ки, спо­ді­ва­ти­ся на збіль­ше­н­ня об’ємів ви­ро­бни­цтва в Україні по­ки не при­хо­ди­ться. Одні­єю з про­блем є втрата ринку Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, Кри­му, До­не­цька й Лу­ган­ська.

«Укра­їн­ська мо­ло­чна про­ми­сло­вість не має зовнішнього спон­со­ру­ва­н­ня. Ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка по­тре­бує сер­йо­зних ви­трат, ін­ве­сти- ції в ньо­го ста­но­вить 10 000 до­ла­рів на одне ско­то­мі­сце. І отри­ма­ти ці гро­ші укра­їн­сько­му фер­ме­ру не­має де», — ко­мен­тує Ан­рій Ди­кун.

Ще одним ва­жли­вим аспе­ктом у ви­ро­бни­цтві мо­ло­ка що для укра­їн­сько­го ринку, що для екс­пор­ту є від­по­від­ність єв­ро­пей­ським стан­дар­там яко­сті. За сло­ва­ми Сер­гія Мов­ча­на, ди­ре­кто­ра з пи­тань вза­є­мо­дії з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми безпеки Да­нон Україна, за які­стю українські мо­ло­чні ком­па­нії мо­жуть кон­ку­ру­ва­ти з Да­нон та ін­ши­ми іно­зем­ни­ми ком­па­ні­я­ми. Про­те тре­ба за­без­пе­чи­ти по­яву і ви­ро­бни­цтво « пра­виль­но­го » мо­ло­ка. Для цього не­об­хі­дна пра­виль­на кор­мо­ва і си­ро­вин­на ба­за, вдо­ско­на­ле­н­ня обла­дна­н­ня, не­об­хі­дно­го для збо­ру кор­му і оброб­ки мо­ло­чної про­ду­кції, та професійні ка­дри.

Шко­дить мо­ло­чни­кам і за­бо­ро­на пе­ре­су­ва­н­ня ве­ли­ко­га­ба­ри­тно­го транс­пор­ту ва­гою до 40 тонн з на­ван­та­же­н­ням більш ніж 7 тонн на мі­сце протягом ден­но­го ча­су до­би з 8-ї ран­ку до 23-ї го­ди­ни ве­чо­ра. «Ко­ро­ва не буде че­ка­ти, щоб її здо­ї­ли вно­чі», — ко­мен­тує Сер­гій Мовчан. Тому мо­ло­ко по­трі­бно збе­рі­га­ти в спеціальних умо­вах, що при­зво­дить до збіль­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті і від­по­від­но до під­ви­ще­н­ня кін­це­вої ці­ни про­ду­кції. У Фран­ції, Поль­щі та ін­ших кра­ї­нах існує спе­ці­аль­не роз­по­ря­дже­н­ня що­до обме­же­н­ня ру­ху в лі­тній пе­рі­од, яке не по­ши­рю­є­ться на транс­порт­ні за­со­би з мо­ло­чни­ми про­ду­кта­ми як з то­ва­ром, що швид­ко псу­є­ться. Цей ви­ня­ток діє на по­стій­ній осно­ві.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.