ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

1946 р.

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Підготував Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1650 — по­сла­нець ту­ре­цько­го сул­та­на Осман-ага в Чи­ги­ри­ні уклав вій­сько­вий со­юз з Бо­г­да­ном Хмель­ни­цьким. 1876 — помер Іван Со­шен­ко, укра­їн­ський художник і пе­да­гог, близь­кий зна­йо­мий Тараса Шев­чен­ка. Спри­яв його звіль­нен­ню з крі­па­цтва. На­ро­див­ся 1807 р. 1893 — на­ро­див­ся Володимир Ма­я­ков­ський, ро­сій­ський поет тра­гі­чної твор­чої та осо­би­стої до­лі. На­клав на себе ру­ки 1930 року. 1900 — до Все­сві­тньої ви­став­ки в Па­ри­жі по­чав ді­я­ти ме­тро­по­лі­тен, ху­до­жньо оформ­ле­ний в сти­лі «мо­дерн» за про­е­ктом ар­хі­те­кто­ра Ге­кто­ра Гі­ма­ра. Завдяки саме фран­цузь­ко­му «chemin de metropolitain» сло­ва «ме­тро» і «ме­тро­по­лі­тен» уві­йшли у ба­га­то мов сві­ту. 1936 — у Мюн­хе­ні в «Будинку мистецтва» від­кри­ла­ся «Ви­став­ка де­ге­не­ра­тив­но­го мистецтва», яка пред­став­ля­ла близько 650 тво­рів аван­гар­дно­го мистецтва, кон­фі­ско­ва­них у 32 му­зе­ях Ні­меч­чи­ни (тво­ри Пі­кас­со, Ша­га­ла, Мун­ка, Се­зан­на, Ван Го­га, Го­ге­на). До кві­тня 1941 року ви­став­ка об’їха­ла 12 міст Ні­меч­чи­ни, її від­ві­да­ли 3 міль­йо­ни гля­да­чів. 1945 — помер у мо­сков­ській в’язни­ці Ав­гу­стин Во­ло­шин, укра­їн­ський по­лі­ти­чний, куль­тур­ний, ре­лі­гій­ний діяч За­кар­па­т­тя, пре­зи­дент За­кар­пат­ської України (1939 р.), Герой України (по­смер­тно). На­ро­див­ся 1874 р. 1946 — помер Олександр Бо­го­мо­лець, ви­да­тний укра­їн­ський вче­ний-па­то­фі­зіо­лог. На­ро­див­ся 1881 р. 1980 — у Москві від­кри­ли­ся ХХІІ Олім­пій­ські ігри. Во­ни бу­ли бой­ко­то­ва­ні про­від­ни­ми дер­жа­ва­ми За­хо­ду на знак протесту проти втор­гне­н­ня ра­дян­ських військ до Аф­га­ні­ста­ну. 1996 — в Атлан­ті (штат Джор­джія, США) від­кри­лись юві­лей­ні ХХVI Олім­пій­ські ігри. Це бу­ла пер­ша лі­тня Олім­пі­а­да, в якій взя­ли участь спортс­ме­ни не­за­ле­жної України.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.