«Со­фію» вря­то­ва­но. Від но­вих вар­ва­рів. Тим­ча­со­во?

ЮНЕСКО за­ли­шив укра­їн­ську свя­ти­ню в пе­ре­лі­ку сво­їх пам’яток. Ки­їв має ще рік на ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту із за­бу­дов­ни­ком

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Цьо­го­рі­чної се­сії Ко­мі­те­ту все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО, що від­бу­ва­є­ться у Стам­бу­лі з 10 до 20 ли­пня, Укра­ї­на че­ка­ла з не­аби­яким остра­хом. На­ціо­наль­но­му за­по­від­ни­ку «Со­фія Ки­їв­ська» за­гро­жу­вав так зва­ний чор­ний спи­сок. То­рік Ки­їв отри­мав від між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції чі­тку ре­ко­мен­да­цію: зни­зи­ти по­вер­хо­вість но­во­бу­ду на ву­ли­ці Оле­ся Гон­ча­ра,17—23, що зна­хо­ди­ться у бу­фер­ній зо­ні за­по­від­ни­ка, іна­кше свя­ти­ню по­збав­лять ста­ту­су пам’ятки ЮНЕСКО. Мі­ський го­ло­ва сто­ли­ці Ві­та­лій Кли­чко по­обі­цяв ви­ко­на­ти рі­ше­н­ня, але до сьо­го­дні ні­чо­го не змі­ни­ло­ся.

Однак Ки­є­ву вда­ло­ся збе­рег­ти свя­ти­ню у між­на­ро­дно­му спи­ску, по су­ті, мі­сто вско­чи­ло в остан­ній ва­гон по­тя­га, що від­хо­дить. 14 ли­пня на за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту все­сві­тньої спад­щи­ни роз­гля­да­лось укра­їн­ське пи­та­н­ня. За­дов­го до се­сії був го­то­вий проект рі­ше­н­ня між­на­ро­дних екс­пер­тів, у якому ре­ко­мен­ду­ва­ло­ся вклю­чи­ти Со­фію до спи­ску пам’яток, що пе­ре­бу­ва­ють під за­гро­зою зни­ще­н­ня (це й є так зва­ний чор­ний спи­сок). То­го ж дня на се­сії Ки­їв­ра­ди де­пу­та­ти, ви­пе­ре­джа­ю­чи ви­не­се­н­ня вер­ди­кту ЮНЕСКО, під­три­ма­ли проект рі­ше­н­ня про уль­ти­ма­тум до за­бу­дов­ни­ка — те­пер він має по­ни­зи­ти по­вер­хо­вість до 25 ме­трів, тоб­то ро­зі­бра­ти мі­ні­мум два по­вер­хи. Якщо цьо­го не зро­блять за мі­сяць, Ки­їв­ра­да ро­зір­ве до­го­вір орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки, що уне­мо­жли­вить за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва.

Та­ким чи­ном Ки­їв­ра­да да­ла си­гнал ЮНЕСКО, що по­пе­ре­дню ре­ко­мен­да­цію ор­га­ні­за­ції вра­хо­ва­но. Мі­жна­ро­дні екс­пер­ти це по­чу­ли, і Со­фія за­ли­ши­лась у пе­ре­лі­ку об’єктів все­сві­тньої спад­щи­ни.

НЕПОХИТНИЙ ІН­ВЕ­СТОР

Прав­да, че­рез рік Ки­є­ву до­ве­де­ться зно­ву зві­ту­ва­ти, що ре­аль­но зро­бле­но для по­ря­тун­ку пам’ятки, а з цим бу­де не­про­сто. Напередодні роз­гля­ду пи­та­н­ня із Со­фі­єю в Стам­бу­лі ком­па­нія-за­бу­дов­ник ТОВ «Ін­ве­сти­цій­но-бу­ді­вель­на гру­па» про­ве­ла у сто­ли­ці прес-кон­фе­рен­цію. «День» ра­ні­ше спіл­ку­вав­ся з одним з ін­ве­сто­рів -Оле­ксан­дром Ду­бро­вим. Він впер­то пе­ре­ко­ну­вав, що, яке б рі­ше­н­ня не ухва­ли­ла Ки­їв­ра­да, ні­чо­го не зно­си­ти­муть, адже ма­ють не­об­хі­дні до­зво­ли са­ме на дев’яти­по­вер­хо­вий бу­ди­нок. Ком­па­нія на­віть за­про­шу­ва­ла пред­став­ни­ків ЮНЕСКО для огля­ду об’єкта та отри­ма­ла ви­сно­вок, що жо­дних по­ру­шень при зве­ден­ні елі­тно­го жи­тло­во­го ком­пле­ксу не­має, і для Со­фії не існує жо­дних не­без­пек. Ця са­ма ри­то­ри­ка про­лу­на­ла і на зу­стрі­чі з жур­на­лі­ста­ми.

Що­до ві­зи­ту екс­пер­тів ЮНЕСКО на об’єкт, то та­кий справ­ді був 2012 ро­ку. Та чо­мусь це був ли­ше один фа­хі­вець від ро­сій­сько­го пред­став­ни­цтва, і не ко­ре­ктно вва­жа­ти йо­го сло­ва ви­снов­ка­ми всі­єї ор­га­ні­за­ції. Акти­ві­сти гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна ініціатива» отри­ма­ли від­по­відь від се­кто­ра куль­ту­ри Цен­тру все­сві­тньої спад­щи­ни, де йде­ться, що ЮНЕСКО не да­ва­ла жо­дно­го зві­ту чи схва­ле­н­ня по про­е­кту на Гон­ча­ра, 17—23.

ДОЗВОЛІВ НА БУ­ДІВ­НИ­ЦТВО НЕ­МАЄ

Та ком­па­нія на­го­ло­си­ла, що, у ра­зі по­яви рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди про зни­же­н­ня по­вер­хо­во­сті, звер­ну­ться до На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро — мов­ляв, є з чим. Та­ка та­кти­ка не но­ва для за­бу­дов­ни­ка — з 2007 ро­ку, ко­ли тіль­ки по­ча­ло­ся скан­даль­не бу­дів­ни­цтво, ком­па­нія від­би­ва­ла у су­дах бу­дья­кі зви­ну­ва­че­н­ня гро­мад­сько­сті що­до не­за­кон­но­сті об’єкта. Ча­сто суд­ді ви­но­си­ли рі­ше­н­ня на ко- ристь ін­ве­сто­ра, ігно­ру­ю­чи по­ру­ше­н­ня у ви­да­чі дозволів на бу­дів­ни­цтво. Пев­но, ком­па­нія спо­ді­ва­є­ться на по­вто­ре­н­ня та­ко­го сце­на­рію з НАБУ.

По­ру­шень у за­бу­дов­ни­ка ви­ста­чає. Остан­нє Ки­їв­ра­да знайш- ла якраз напередодні се­сії ЮНЕСКО. Дер­жав­на ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­на ін­спе­кція по­ві­дом­ляє, що на за­пит ме­рії пе­ре­ві­ри­ла до­ку­мен­ти за­бу­дов­ни­ка та « ви­яви­ла по­ру­ше­н­ня мі­сто­бу­дів­но­го за­ко­но­дав­ства, зокре­ма, що за- мов­ник здій­снив ко­ре­гу­ва­н­ня про­е­кту бу­дів­ни­цтва без отри­ма­н­ня ви­хі­дних да­них на про­е­кту­ва­н­ня (пла­ну­ва­ло­ся зве­де­н­ня бу­дин­ку на 41, а по­тім на 33 ме­три зав­ви­шки, при то­му, що до­зво­ле­на ма­кси­маль­на ви­со­та — 27 ме­трів. — Авт.). За ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки ін­спе­кція ану­лю­ва­ла до­звіл на бу­дів­ни­цтво».

ВИ­КЛИК ДЛЯ СТОЛИЧНОЇ ВЛА­ДИ

Бо­роть­ба за збе­ре­же­н­ня Со­фії у спи­ску ЮНЕСКО не за­вер­шу­є­ться. За­сту­пник го­ло­ви Київської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Оле­ксій Ре­зні­ков, пе­ре­бу­ва­ю­чи у Стам­бу­лі, за­зна­чив, що екс­пер­ти ви­не­сли ще одну ре­ко­мен­да­цію — на­ве­сти лад у бу­фер­ній зо­ні та очи­сти­ти її від зов­ні­шньої ре­кла­ми. З цим мі­сто бо­ро­ти­ме­ться, роз­ро­бля­ю­чи кон­це­пцію роз­мі­ще­н­ня зов­ні­шньої ре­кла­ми.

Та­кож ЮНЕСКО не­вдо­во­ле­не по­явою хма­ро­чо­су на Клов­сько­му узво­зі,7А ви­со­тою 162 ме­три, що псує па­но­ра­му Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри (на­га­да­є­мо, во­на та Со­фія вне­се­ні до спи­ску пам’яток під одним но­ме­ром). Оле­ксій Ре­зні­ков за­зна­чив: «До цьо­го є пи­та­н­ня. Але біль­ше — до ро­зу­му за­бу­дов­ни­ка. Клов­ський узвіз не в бу­фер­ній зо­ні, але як бу­ду­ва­ти та­ке — не­зро­зумі­ло».

Го­лов­не зав­да­н­ня для Ки­є­ва — ком­про­мі­са­ми чи си­лою зму­си­ти за­бу­дов­ни­ка зни­зи­ти ви­со­ту об’єкта на Гон­ча­ра, 17— 23. Но­во­буд май­же за­вер­ше­но, зі слів Оле­ксан­дра Ду­бро­во­го, за­ли­ши­ло­ся пе­ре­кри­ти дах та ви­ко­на­ти фа­са­дні ро­бо­ти. Чи по­го­ди­ться за­бу­дов­ник роз­би­ра­ти два по­вер­хи на фі­ні­шній пря­мій? Ба­жа­н­ня від­би­ти вкла­де­ні гро­ші оче­ви­дне, адже біль­шість квар­тир че­рез скан­даль­ність об’єкта до­сі не роз­про­да­на. Ком­па­нія ма­ла бор­ги пе­ред кре­ди­то­ром, «ВТБ-бан­ком». Уто­ма від кон­флі­ктів із мі­стом та акти­ві­ста­ми ві­ді­грає свою роль. На ком­про­мі­си ін­ве­стор не по­го­джу­є­ться. Мі­ська вла­да має до­кла­сти не­аби­яких зу­силь, щоб вре­шті по­ста­ви­ти кра­пку в цій спра­ві.

Го­лов­не зав­да­н­ня для Ки­є­ва — ком­про­мі­са­ми чи си­лою зму­си­ти за­бу­дов­ни­ка зни­зи­ти ви­со­ту об’єкта на Гон­ча­ра,17—23. Но­во­буд май­же за­вер­ше­но, зі слів Оле­ксан­дра Ду­бро­во­го, за­ли­ши­ло­ся пе­ре­кри­ти дах та ви­ко­на­ти фа­са­дні ро­бо­ти. Чи по­го­ди­ться за­бу­дов­ник роз­би­ра­ти два по­вер­хи на фі­ні­шній пря­мій? Ба­жа­н­ня від­би­ти вкла­де­ні гро­ші оче­ви­дне, адже біль­шість квар­тир че­рез­скан­даль­ність об’єкта до­сі не роз­про­да­на. Ком­па­нія ма­ла бор­ги пе­ред кре­ди­то­ром, «ВТБ-бан­ком». Уто­ма від кон­флі­ктів ізмі­стом та акти­ві­ста­ми ві­ді­грає свою роль. На ком­про­мі­си ін­ве­стор не по­го­джу­є­ться. Мі­ська вла­да має до­кла­сти не­аби­яких зу­силь, щоб вре­шті по­ста­ви­ти кра­пку в цій спра­ві

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

СКАНДАЛЬНА НОВОБУДОВА НА ВУ­ЛИ­ЦІ ГОН­ЧА­РА, 17—23

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.