Про «дон­ба­ський ре­а­лізм» у жур­на­лі­сти­ці

Де­нис КАЗАНСЬКИЙ: «Чим три­ва­лі­шою бу­де ро­сій­ська при­су­тність на схо­ді Укра­ї­ни, тим важ­че бу­де по­вер­ну­ти цю те­ри­то­рію на­зад»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Вчо­ра в ре­да­кції га­зе­ти «День» від­бу­лась зу­стріч уча­сни­ків Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки з ві­до­мим укра­їн­ським бло­ге­ром і жур­на­лі­стом Де­ни­сом Ка­зан­ським. Цен­траль­ною те­мою, зви­чай­но, бу­ла До­неч­чи­на, яку за 90-х ро­ків фа­кти­чно від­да­ли на по­та­лу про­ро­сій­ським «князь­кам», що зго­дом при­зве­ло до то­го, що схід став « від­кри­ти­ми две­ри­ма» для­зброй­ної агре­сії РФ.

« Ве­ли­кий со­ці­аль­ний чин­ник в то­му, що Дон­бас за­знав ве­ли­кої кри­зи пі­сля­роз­па­ду СРСР та руй­ну­ва­н­ня­ра­дя нської про­ми­сло­во­сті. Дон­бас 90- х — це жа­хли­ве ви­до­ви­ще, най­більш де­пре­сив­не мі­сце в Укра­ї­ні», — вва­жає жур­на­ліст, який 2014 ро­ку по­ли­шив рі­дний схід. «Чим три­ва­лі­шою бу­де ро­сій­ська при­су­тність на Дон­ба­сі, тим важ­че бу­де по­вер­ну­ти цю те­ри­то­рію на­зад » , — до­дав Казанський.

Окрім то­го, на зу­стрі­чі Казанський тор­кнув­ся­те­ми « ко­па­нок» на Дон­ба­сі та не­ле­галь­но­го ви­до­бу­ва­н­ня­бур­шти­ну на Во­ли­ні — се­ктор, яким Де­нис впри­тул за­ймав­сяв яко­сті роз­слі­ду­валь­ни­ка. Бу­ли охо­пле­ні пи­та­н­ня­кла­но­во- олі­гар­хі­чної си­сте­ми, по­ро­дже­ної Ку­чмою, та роз­по­всю­дже­н­ня­її зло­які­сно­го впли­ву на су­ча­сну по­лі­ти­ку й еко­но­мі­ку. Бе­зу­мов­но, май­бу­тнім жур­на­лі­стам бу­ло ці­ка­во по­спіл­ку­ва­тись з Де­ни­сом Ка­зан­ським і що­до но­вих ви­дів ме­діа, зокре­ма ве­де­н­ня бло­гів, та по­дис­ку­ту­ва­ти що­до то­го, де про­ля­гає ме­жа між жур­на­лі­сти­кою і по­лі­ти­кою.

Ма­рія ЧАДЮК, На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет: «Ки­є­во­Мо­ги­лян­ська ака­де­мія»:

— Сьо­го­дні­шня­зу­стріч ста­ла для­ме­не від­кри­т­тям «го­ло­су» схо­ду Укра­ї­ни. На­ре­шті акту­а­лі­зу­ва­ли­ся­не пев­ні за­галь­ні ві­до­мо­сті, а кон­кре­тні фа­кти не та­кої дав­ної істо­рії Укра­ї­ни. Ду­же ва­жли­вим бу­ло по­чу­ти, як со­ці­аль­на де­пре­сі­яі про­ро­сій­ські спе­ку­ля­ції по­лі­ти­ків спри­чи­ни­ли тра­гі­чні по­дії на Дон­ба­сі. Крім то­го, ду­же вра­зи­ло, що і за ча­сів не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни до вій­ни, не бу­ло зла­ма­но сте­ре­о­ти­пів про за­хі­дну Укра­ї­ну. Не бу­ло на­ла­го­дже­но діа­ло­гу, який би зміг об’єд­на­ти дер­жа­ву.

Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Оде­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Iл­лі Ме­чни­ко­ва:

— Де­нис Казанський по­ді­лив­сяз на­ми сво­ї­ми по­гля­да­ми на сьо­го­дні­шні ре­а­лії. Гість Лі­тньої шко­ли був до­во­лі від­кри­тим: Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­ції на­звав « фей­ко­вою стру­кту­рою » , а при­су­тність, хоч і м’якої, але цен­зу­ри в ЗМІ — ре­аль­ним яви­щем. Одні­єю з про­від­них тем бу­ла си­ту­а­ці­я­на схо­ді Укра­ї­ни. Ці­ка­во бу­ло по­чу­ти дум­ку лю­ди­ни, яка ро­зу­мі­є­ться­на те­мі Дон­ба­су не зі слів ін­ших лю­дей.

На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку Лі­тня­шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня» про­хо­дить за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО. Ан­на ГОЛІШЕВСЬКА, Дми­тро БАЙДА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.