«Джаз Ко­кте­бель» від­бу­де­ться в Чор­но­мор­ську

По­пу­ляр­ний фе­сти­валь змі­ню­є­ться за фор­ма­том і гео­гра­фі­єю

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Цьо­го­річ XIV Мі­жна­ро­дний му­зи­чний фе­сти­валь «Джаз Ко­кте­бель» від­бу­де­тьсяз 25 до 28 сер­пняв мі­сті Чор­но­морськ Оде­ської обла­сті.

На­га­да­є­мо, до ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю мас­шта­бний му­зи­чний за­хід про­во­ди­ли в мі­сце­во­му се­ли­щі Ко­кте­бель що­рі­чно, по­чи­на­ю­чи з 2003 ро­ку. По­тім, 2014-го і 2015-го «Джаз Ко­кте­бель» про­йшов у За­то­ці Оде­ської обла­сті.

Пре­зи­дент фо­ру­му Лі­лія Мли­на­рич по­ві­дом­ля­ла у со­цме­ре­жі про тру­дно­щі, які ви­ни­кли під час під­го­тов­ки про­ве­де­н­ня «Джаз Ко­кте­бе­ля» у За­то­ці: «Ви­рі­шу­ва­ти в За­то­ці будь- які пи­та­н­ня­скла­дно, нам не вда­ло­ся­ні у кві­тні, ні в трав­ні, ні в черв­ні... Ми ви­рі­ши­ли зна­йти но­ве мі­сце! Дя­ку­є­мо тим, хто до­по­ма­гав ці два ро­ки і під­три­му­вав нас у За­то­ці! Хо­ро­ші лю­ди є скрізь! Наш фе­сти­валь — це на­ша сво­бо­да й від­обра­же­н­ня­нас са­мих. Це — жи­вий ор­га­нізм, і він та­кож змі­ню­є­ться­ра­зом із на­ми. Цьо­го ро­ку фе­сти­валь прой­де в мі­сті з онов­ле­ною істо­рі­єю та онов­ле­ною на­звою — в Чор­но­мор­ську».

Уча­сни­ка­ми му­зи­чно­го опе­ней­ру ста­нуть: Submotion Orchestra (UK), The Bad Plus (USA), Blue Foundation ( DK), Kadebostany ( CH), Max the Sax ( AT), Сер­гій Баб­кін ( UA), Tonbruket ( SE), Garden City Movement ( ISR), Beissoul & Einius (LT), The Erised ( UA), Boom Pam ( ISR), panivalkova ( UA), 5 Vymir ( UA), The Hypnotunez (UA) та ін­ші.

ФОТО З САЙТА KOKTEBEL.INFO

ГІСТЬ ФЕСТУ — ВІДОМИЙ САКСОФОНІСТ MAX THE SAX (АВСТРІЯ) НА КОНЦЕРТАХ ІМПРОВІЗУЄ, І ЦЕ ЗАВЖДИ НЕЗАБУТНІ ШОУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.