«Не втра­ча­ти ін­фор­ма­цій­но­го зв’яз­ку»

Він­ни­цькі во­лон­те­ри ство­ри­ли про­гра­му, яка до­по­мо­же в лі­ку­ван­ні бій­ців АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція « Моль­фар » роз­ро­би­ла хмар­ну облі­ко­ву си­сте­му IgiMED, яка по­кли­ка­на за­без­пе­чи­ти ін­фор­ма­цій­ний су­про­від по­ра­не­но­го в зо­ні АТО. Пі­сля на­да­н­ня­пер­шої ме­ди­чної до­по­мо­ги лі­кар ство­рю­ва­ти­ме еле­ктрон­ну кар­ту па­ці­єн­та і пе­ре­да­ва­ти­ме всі да­ні з план­ше­та або ста­ціо­нар­но­го комп’ юте­ра у так зва­ну« хма­ру ». Ін­фор­ма­ція зав­дя­ки си­сте­мі IgiMED бу­де до­сту­пна для будь-яко­го ме­ди­ка, який пра­цює в си­сте­мі. А ко­жен бо­єць ма­ти­ме вла­сну еле­ктрон­ну істо­рію хво­ро­би.

Го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Моль­фар» Юлі­я­Во­тчер ка­же, що по­штов­хом до ство­ре­н­ня си­стем IgiMED ста­ла від­су­тність облі­ку по­ра­не­них на схо­ді. Во- лон­те­ри не­о­дно­ра­зо­во сти­ка­ли­ся з тим, як за­хи­сник, ко­трий втра­тив ру­ку чи но­гу на пе­ре­до­вій, не міг до­ве­сти, щ оце ста­ло­ся са­ме в зо­ні про­ве­де­н­ня Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції.

«Якось під час чер­го­вої по­їзд­ки в зо­ну АТО ябу­ла свід­ком, як лі­кар від­прав­ляв по­ра­не­но­го з пе­ре­до­вої в мо­біль­ний го­спі­таль. Зна­є­те, де він за­пи­су­вав йо­го да­ні? У зви­чай­но­му бло­кно­ті! На кла­пти­ку па­пе­ру про­сто бу­ло вка­за­но ха­ра­ктер по­ра­не­н­ня, — роз­по­від­ає Юлія Во­тчер. —При транс­пор­ту­ван­ні втра­ча­є­ться ін­фор­ма­цій­ний з в’ язок між ме­ди­ка­ми на пе­ре­до­вій і лі­ка­ря­ми фрон­то­во­го го­спі­та­лю, не ка­жу­чи вже про цен­траль­ні ме­ди­чні за­кла­ди, які ді­ють гли­бо­ко в ти­лу. По­трі­бна бу­ла си­сте­ма. Щоб її ство­ри­ти, ми звер­ну­ли­ся­до про­гра­мі­стів. Во­ни роз­ро­би­ли про­гра­му, якою мо­же ко­ри­сту­ва­ти­ся­ко­жен лі­кар. Во­на мі­стить усі про­то­ко­ли лі­ку­ва­н­ня, має ба­зу не­об­хі­дних пре­па­ра­тів, які слід ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в тій чи ін­шій си­ту­а­цій, на­віть всі фор­ми ме­ди­чні. Це до­зво­лить лі­ка­рям розв’ яза­ти ру­ки й за­йма­ти­ся­не па­пе­ро­ви­ми зві­та­ми, а лі­ку­ва­н­ням лю­дей».

По­ки що во­лон­те­ри ви­рі­ши­ли апро­бу­ва­ти си­сте­му на мі­сце­вих ме­ди­ках. По­тім її обі­ця­ють ви­про­бу­ва­ти на пе­ре­до­вій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.