«Кур­га­ни по­бли­зу Дні­пров­ських по­ро­гів – най­дав­ні­ші у сві­ті»

На Дні­про­пе­тров­щи­ні роз­ро­бля­ють но­ві ту­ри­сти­чні мар­шру­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

При­дні­пров’яза­ймає одне з пер­ших місць в Укра­ї­ні за кіль­кі­стю пам’яток ар­хе­о­ло­гії, куль­ту­ри та істо­рії. Сьо­го­дні в око­ли­цях Дні­пра на­лі­чу­є­ться­близь­ко 14 ти­сяч так зва­них сте­по­вих пі­ра­мід — кур­га­нів і май­да­нів. Їх при­ва­бли­вість для­ту­ри­стів обго­во­рю­ва­ли в обл­держ­адмі­ні­стра­ції за кру­глим сто­лом істо­ри­ки, ар­хе­о­ло­ги і гро­мад­ські акти­ві­сти.

Фа­хів­ці ствер­джу­ють, ці пам’ятни­ки при­хо­ву­ють чи­ма­ло та­єм­ниць і цін­них зна­хі­док. До ста­ро­дав­ніх спо­руд зби­ра­ю­ться­про­кла­сти екс­кур­сій­ні мар­шру­ти. Не­за­ба­ром во­ни ста­нуть но­вою ту­ри­сти­чною пам’яткою При­дні­пров’я.

На дум­ку фа­хів­ців, та­кі екс­кур­сії бу­дуть не про­сто ці­ка­ви­ми, а й пі­зна­валь­ни­ми. «Кур­га­ни по­бли­зу Дні­пров­ських по­ро- гів — най­дав­ні­ші у сві­ті. Це куль­то­ві і по­хо­валь­ні спо­ру­ди, свя­ти­ли­ща, які з’яви­ли­ся близь­ко 7 ти­сяч ро­ків то­му. За­зви­чай їх бу­ду­ва­ли у цен­трі гео­ло­гі­чно­го по­ля­чи на узвиш­ші», — на­го­ло­сив ки­їв­ський ар­хе­о­лог й істо­рик Юрій Ши­лов. За сло­ва­ми вче­них, ви­да­тні ар­хе­о­ло­гі­чні пам’ ятни­ки роз­та­шо­ва­ні в до­ли­нах рі­чок Орель, Са­ма­ра, Ба­зав­лук, Ін­гу­лець. Най­ви­щі кур­га­ни, роз­ко­па­ні у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті, — Чор­том­лик, Тов­ста Мо­ги­ла (р. По­кров), Оле­ксан­дрів­ський (р. Но­во­мо­сковськ), Жов­то­кам’ян­ський, Ба­ба і Роз­ко­па­на Мо­ги­ла (Апо­сто­ло­ве). Упро­довж остан­ніх де­ся­ти­літь до­слі­дни­ки зна­йшли в при­дні­пров­ських кур­га­нах со­тні ар­те­фа­ктів. Так, 45 ро­ків то­му в кур­га­ні Тов­ста Мо­ги­ла бу­ло зна­йде­но зо­ло­ту скіф­ську пе­кто­раль, да­то­ва­ну IV сто­лі­т­тям до н. е.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.