«Най­го­лов­ні­ше – со­ці­а­лі­за­ція та ада­пта­ція»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

В Оде­сі ого­ло­си­ли пе­ре­мож­ців бі­знес-ін­ку­ба­то­ра для пе­ре­се­лен­ців і уча­сни­ків АТО

Кур­си ан­глій­ської мо­ви, агент­ство ін­тер­нет-мар­ке­тин­гу, фо­то­сту­дія, ор­га­ні­за­ці­я­ве­сіль та уро­чи­сто­стей... Це ли­ше ча­сти­на про­е­ктів, які пе­ре­се­лен­ці й уча­сни­ки АТО пред­ста­ви­ли на бі­зне­сін­ку­ба­то­рі «Но­вий від­лік 2.0». Про­тя­гом двох мі­ся­ців уча­сни­ки бі­знес-ін­ку­ба­то­ра слу­ха­ли курс ле­кцій і про­хо­ди­ли пра­кти­чну під­го­тов­ку з мар­ке­тин­гу, фі­нан­сів і юри­ди­чних аспе­ктів ве­де­н­ня­бі­зне­су. По­тім ви­пу­скни­ки про­гра­ми пред­ста­ви­ли на суд жу­рі 54 бі­знес-ідеї. Як на­слі­док, 16 про­е­ктів-пе­ре­мож­ців отри­ма­ли гран­ти роз­мі­ром від 30 до 80 ти­сяч гри­вень.

Один з пе­ре­мож­ців про­е­кту, Ан­дрій За­ло­гін, пе­ре­їхав до Оде­си з Лу­ган­ська у лю­то­му цьо­го ро­ку. Тут він від­крив ка­фе­те­рій з мо­ро­зи­вом і сві­жою ви­пі­чкою. На­ра­зі у ка­фе вже ви­го­тов­ля­ють мо­ро­зи­во за іта­лій­ськи­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Зав­дя­ки гран­ту Ан­дрій змо­же до­пра­цю­ва­ти свій проект, зокре­ма при­дба­ти уста­тку­ва­н­ня для­ви­пі­ка­н­ня­бу­ло­чок. «Проект дав ме­ні біль­ше, ніж гро­ші. Я по­зна­йо­мив­сяз но­ви­ми лю­дьми, у ме­не з’яви­ли­ся зна­йо­мі і дру­зі, які під­три­му­ють. А ко­ли ти один в чу­жо­му мі­сті, без ро­ди­чів, без дру­зів, без зна­йо­мих — це ду­же важ­ко мо­раль­но. Ду­же ва­жли­во, ко­ли є ко­му по­дзво­ни­ти і з ким по­го­во­ри­ти. Це те, що дає си­ли пра­цю­ва­ти да­лі», — роз­по­від­ає під­при­є­мець.

«Най­го­лов­ні­ше — со­ці­а­лі­зу­ва­ти й ада­пту­ва­ти лю­дей, які при­їха­ли зі схо­ду Укра­ї­ни і з Кри­му, а та­кож во­ї­нів з АТО. Ли­ше тут, спіл­ку­ю­чись і на­вча­ю­чись ра­зом, лю­ди по­чи­на­ють ро­зу­мі­ти, що во­ни не у чу­жо­му мі­сті. Від ле­кто­рів во­ни отри­му­ють ін­фор­ма­цію, яка дає їм змо­гу да­лі роз­ви­ва­ти свої та­лан­ти. Грант — це мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти свій бі­знес. Але най­го­лов­ні­ше — щоб лю­ди змо­гли ада­пту­ва­ти­ся, зви­кну­ти до но­вої атмо­сфе­ри і са­мо­стій­но за­ро­бля­ти гро­ші, зні­ма­ти жи­тло. По­трі­бно, щоб во­ни по­чу­ва­ли­ся­пов­но­цін­ни­ми гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни», — вва­жає ку­ра­тор про­е­кту Ан­на По­до­при­го­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.