Про чо­ти­ри скан­да­ли пер­шо­го дня з’їзду GOP

Ек­сперт: «Обра­н­ня Трам­па бу­де ду­же не­без­пе­чним для Укра­ї­ни та за­гроз­ли­вим для єв­ро­пей­ської без­пе­ки»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Пер­ший день чо­ти­ри­ден­но­го з’їзду Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії (GOP — Grand old party) в аме­ри­кан­сько­му Клів­лен­ді роз­по­чав­сяу по­не­ді­лок вве­че­рі зі скан­да­лів. По-пер­ше, одра­зу в за­лі з’їзду ви­ни­кла пал­ка су­пе­ре­чка між про­тив­ни­ка­ми і при­хиль­ни­ка­ми Трам­па. Зокре­ма, скан­дал спа­ла­хнув пі­сля­с­про­би про­тив­ни­ків єди­но­го пре­тен­ден­та змі­ни­ти пра­ви­ла но­мі­ну­ва­н­ня­на не­ви­гі­дні для­Трам­па, однак ця­с­про­ба про­ва­ли­ла­ся.

По-дру­ге, під час го­лов­ної про­мо­ви згань­би­лась дру­жи­на імо­вір­но­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти США До­наль­да Трам­па Ме­ла­нія, яка на­ма­га­лась роз­ві­я­ти сум­ні­ви в то­му, що її чо­ло­вік під­хо­дить на цю по­са­ду. 46-рі­чну ко­ли­шню фо­то­мо­дель ро­дом зі Сло­ве­нії зви­ну­ва­чу­ють у пла­гі­а­ті. В її про­мо­ві ви­яв­ле­ні урив­ки, які пов­ні­стю спів­па­да­ють зі сло­ва­ми, ска­за­ни­ми у 2008 ро­ці май­бу­тньою го­спо­ди­нею Бі­ло­го до­му Мі­шель Оба­мою. Зокре­ма, йде­ться про та­ке ре­че­н­ня: «Ста­ран­но пра- цюй, щоб до­сяг­ти то­го, чо­го хо­чеш в жит­ті, завжди три­май своє сло­во і ви­ко­нуй обі­цян­ки, став­ся до лю­дей з по­ва­гою».

По-тре­тє, одним із спі­ке­рів у пер­ший день з’їзду був екс-ге­не­рал Майкл Флінн, який зі­знав­ся, що отри­му­вав гро­ші від ро­сій­сько­го дер­жав­но­го те­ле­ка­на­лу під час по­їзд­ки в Ро­сію. До ре­чі, ві­до­мо, що сам Трамп на­ма­га­є­ться­о­три­му­ва­ти по­жер­тву­ва­н­няіз-за кор­до­ну, по­при те, що це за­бо­ро­не­но.

В-че­твер­те, чи не най­біль­шим скан­да­лом ста­ло ви­клю­че­н­няіз текс­ту пе­ред­ви­бор­чої про­гра­ми Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії її ан­ти­ро­сій­ської по­зи­ції що­до Укра­ї­ни.

Зокре­ма, цьо­му скан­да­лу бу­ла при­свя­че­на ста­т­тя washingtonpost.com під на­звою «З про­грам­но­го до­ку­мен­та Трам­па ви­лу­че­на ан­ти­ро­сій­ська по­зи­ці­я­Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії що­до Укра­ї­ни».

«Ми­ну­ло­го ти­жня, — пи­ше ви­да­н­ня, — ав­то­ри про­гра­ми Трам­па по­пра­цю­ва­ли за ла­штун­ка­ми, щоб га­ран­ту­ва­ти, аби у но­вій ре­спу­блі­кан­ській пла­тфор­мі не бу­ло за­кли­ку що­до на­да­н­ня­зброї Укра­ї­ні для­бо­роть­би з ро­сій­ськи­ми і се­па­ра­тист­ськи­ми си­ла­ми всу­пе­реч дум­ці май­же всіх ре­спу­блі­кан­ських лі­де­рів у пи­та­н­нях зов­ні­шньої по­лі­ти­ки у Ва­шинг­то­ні. Упро­довж усі­єї кам­па­нії Трамп зне­ва­жли­во ста­вив­ся­до за­кли­ків з під­трим­ки уря­ду Укра­ї­ни, який про­дов­жує бо­ро­ти­ся­про­ти очо­лю­ва­но­го Ро­сі­єю втор­гне­н­ня. Ке­рів­ник ви­бор­чо­го шта­бу Трам­па Пол Ма­на­форт про­тя­гом біль­ше де­ся­ти ро­ків пра­цю­вав ло­бі­стом під­три­му­ва­но­го Ро­сі­єю ко­ли­шньо­го укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та Віктора Яну­ко­ви­ча... Ді­а­на Ден­ман, яка бра­ла участь у роз­роб­ці про­гра­ми як при­хиль­ник се­на­то­ра від шта­ту Те- хас Те­да Кру­за, за­про­по­ну­ва­ла по­прав­ку до про­гра­ми із за­кли­ком до збе­ре­же­н­ня­а­бо збіль­ше­н­ня­сан­кцій про­ти Ро­сії, збіль­ше­н­ня­об­ся - гів до­по­мо­ги Укра­ї­ні та «на­да­н­ня ле­таль­ної обо­рон­ної зброї» укра­їн­ській ар­мії. При­су­тні в кім­на­ті шта­тні спів­ро­бі­тни­ки Трам­па, які не є де­ле­га­та­ми, втру­ти­ли­сяв про­цес. По­пра­цю­вав­ши з про­трам­пів­ськи­ми де­ле­га­та­ми, во­ни пом’якши­ли це фор­му­лю­ва­н­ня».

Та­ким чи­ном ви­раз «на­да­н­ня ле­таль­ної обо­рон­ної зброї » бу­ло за­мі­не­но на «на­ле­жну до­по­мо­гу». Зро­зумі­ло, що та­ке фор­му­лю­ва­н­ня є ду­же роз­ми­тим, на про­ти­ва­гу за­кли­кам, які лу­на­ють по­стій­но від ре­спу­блі­кан­ців і де­мо­кра­тів про на­да­н­ня­на­шій кра­ї­ні зброї для­про­ти­сто­я­н­ня ро­сій­ській агре­сії.

Тим ча­сом ви­да­н­ня­Intelligencer про­ко­мен­ту­ва­ло та­кий роз­ви­ток по­дій зі змі­ною ре­спу­блі­кан­ської пла­тфор­ми стат­тею під на­звою: «До­нальд Трамп пра­цює на Ро­сію?» (http://nymag.com/daily/intelligenc er/2016/07/donald-trump-workingfor-russia.html).

« Зва­жа­ю­чи на те, як ма­ло Трамп при­ді­ляє ува­ги змі­сту сво­єї про­гра­ми, та­ке втру­ча­н­няв­ра­жає. Зре­штою, це го­во­рить про те, що роз­гор­ну­ті і хти­ві по­хва­ли кан­ди­да­том ро­сій­сько­го ди­кта­то­ра біль­ше, ніж швид­ко­плин­на прим­ха. Жур­на­лі­сти, які до­слі­джу­ють ці зв’яз­ки, ду­же обе­ре­жно ро­блять свої ви­снов­ки, але це ви­гля­дає справ­ді по­га­но», — на­го­ло­шу­ють у стат­ті.

До ре­чі, ду­же див­ним ви­гля­дає пост у Facebook укра­їн­сько­го по­сла у США Ва­ле­рі­я­Ча­ло­го, який, пе­ре­бу­ва­ю­чи на з’їзді ре­спу­блі­кан­ців, зу­стрів­сяз Ма­на­фор­том і за­мість то­го, щоб спи­та­ти ло­бі­ста Яну­ко­ви­ча, чо­му бу­ли зро­бле­ні змі­ни до про­гра­ми Трам­па що­до Укра­ї­ни, на­пи­сав та­ке: «Ска­зав до­слів­но: «Чи Ви лю­би­те Укра­ї­ну так са­мо, як лю­блю її я?» На що отри­мав ствер­дну від­по­відь. За­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся, що ця від­по­відь — без бре­хні».

За­мість Ча­ло­го до­сить чі­тку оцін­ку та­кій не­спо­ді­ва­ній змі­ні пла­тфор­ми і де­яким ви­сту­пам де­ле­га­тів на з’їзді дав екс-по­сол США в Ро­сії Майкл Ма­кфол. «Якщо ви пі­клу­є­тесь про без­пе­ку Поль­щі, Есто­нії, Ла­твії, Ли­тви та Укра­ї­ни, то не по­вин­ні під­три­му­ва­ти Трам­па. Це шо­кує. Ре­спу­блі­кан­ська пар­ті­я­пов­ні­стю від­хи­ляє ідеї Ро­наль­да Рей­га­на що­до зов­ні­шньої по­лі­ти­ки», — на­го­ло­сив він.

Окрім то­го, з при­во­ду при­че­тно­сті Ма­на­фор­та що­до змі­ни про­гра­ми Ма­кфол за­зна­чив на­сту­пне: « Ви дій­сно хо­че­те, щоб аме­ри­кан­ська зов­ні­шня­по­лі­ти­ка го­ту­ва­лась ло­бі­ста­ми Яну­ко­ви­ча? Я ду­мав, Трамп ви­сту­пає про­ти ло­бі­стів » . Він та­кож на­пи­сав: «Я стур­бо­ва­ний, що го­лов­ний спі­кер (екс-ге­не­рал Майкл Флінн.— Авт.) на з’ ї зді GOP отри­му­вав пла­ту від дер­жав­но­го те­ле­ка­на­лу Russia Today».

«ТРАМП НЕ СПРИЙМАЄ УРОКІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙ­НИ»

Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ, член Атлан­ти­чної ра­ди США, Ва­шинг­тон:

— У цьо­му не­має ні­чо­го див­но­го. Трамп пред­став­ляє ре­спу­блі­кан­ську ізо­ля­ціо­ніст­ську тра­ди­цію, яка до­мі­ну­ва­ла до Другої світової вій­ни і бу­ла при­су­тньою на­віть в еру пі­сля­Пер­шої світової вій­ни, ко­ли пре­зи­дент від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Ву­дро Віль­сон не зміг до­мог­ти­ся­при­єд­на­н­ня­США до Лі­ги на­цій. Трамп пред­став­ляє ідею на­ти­ві­зму: силь­ний за­хист те­ри­то­рі­аль­них кор­до­нів США, але з вузь­кою то­чкою зо­ру про те, як і звід­ки ви­хо­дить за­гро­за без­пе­ці США. Він від­дає пе­ре­ва­гу то­му, щоб роз’єд­на­на Єв­ро­па пі­клу­ва­лась про свій вла­сний двір. Трамп не сприймає уроків Другої світової вій­ни, що США не мо­жуть допу­сти­ти по­яви ве­ли­кої вій­сько­вої над­дер­жа­ви у єв­ро­пей­сько­му ре­гіо­ні.

Йо­го не тур­бу­ють спро­би Ро­сії зно­ву від­но­ви­ти тут свій вплив, і я ду­маю, всу­пе­реч дум­ці пе­ре­ва­жної біль­шо­сті ре­спу­блі­кан­ців у Па­ла­ті пред­став­ни­ків і Се­на­ті, він утри­му­ва­ти­ме­ться­від за­лу­че­н­ня­до укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кон­флі­кту. Йо­го обра­н­ня­бу­де ду­же не­без­пе­чним для Укра­ї­ни, для­єв­ро­пей­ської без­пе­ки і зре­штою для­са­мих США. Укра­їн­ські та схі­дно­єв­ро­пей­ські за по­хо­дже­н­ням аме­ри­кан­ські ви­бор­ці, у то­му чи­слі при­бал­ти і по­ля­ки, по­вин­ні зро­зу­мі­ти цю за­гро­зу їх пра­ба­тьків­щи­ни і го­ло­су­ва­ти, щоб зав­да­ти йо­му по­раз­ки у ли­сто­па­ді.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.