Пар­ла­мент Бри­та­нії про­го­ло­су­вав за мо­дер­ні­за­ці­ю­ядер­но­го щи­та

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Бри­тан­ський пар­ла­мент про­го­ло­су­вав за мо­дер­ні­за­цію ядер­но­го щи­та кра­ї­ни у зв’яз­ку з за­гро­зою від та­ких кра­їн, як Ро­сія і Пів­ні­чна Ко­рея. Як по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі, про­гра­ма вклю­чає бу­дів­ни­цтво чо­ти­рьох но­вих під­во­дних чов­нів, осна­ще­них ядер­ни­ми ба­лі­сти­чни­ми ра­ке­та­ми « Трай­дент», які по­вин­ні при­йти на змі­ну ді­ю­чим на по­ча­тку 2030-х ро­ків. Вар­тість про­гра­ми оці­ню­є­тьсяв 31 млрд фун­тів (41,4 млрд до­ла­рів). За про­гра­му про­го­ло­су­ва­ли 472 пар­ла­мен­та­рі, про­ти — 117. Ви­сту­па­ю­чи пе­ред го­ло­су­ва­н­ням, прем’єр-мі­ністр Те­ре­за Мей за­яви­ла, що від­мо­ва від вдо­ско­на­ле­н­ня­си­сте­ми ядер­но­го стри­му­ва­н­няв умо­вах зро­ста­н­ня ядер­них за­гроз бу­ла б « актом пов­ної без­від­по­від­аль­но­сті». «За­гро­за, що над­хо­дить від та­ких кра­їн, як Ро­сія і Пів­ні­чна Ко­рея, за­ли­ша­є­ться­ре­аль­ною», — ска­за­ла во­на. За її сло­ва­ми, ро­сій­ський пре­зи­дент має на ме­ті «пі­ді­рва­ти за­сно­ва­ну на пра­ви­лах існу­ю­чу між­на­ро­дну си­сте­му, щоб за­без­пе­чи­ти ре­зуль­тат вла­сних ін­те­ре­сів». «Не­мо­жли­во з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що в на­сту­пні 30—40 ро­ків не бу­де існу­ва­ти осо­бли­вої за­гро­зи на­шій без­пе­ці і на­шо­го спосо­бу жи­т­тя», — до­да­ла гла­ва уря­ду.

Го­ло­су­ва­н­ня­пар­ла­мен­та­рів за про­по­зи­цію прем’єра спо­сте­рі­га­чі вва­жа­ють її «пер­шою пе­ре­мо­гою» над за­ко­но­дав­ця­ми. Як ста­ло ві­до­мо, при­бли­зно 60% лей­бо­ри­стів про­го­ло­су­ва­ло на під­трим­ку про­гра­ми, не­зва­жа­ю­чи на те, що лі­дер пар­тії Дже­ре­мі Кор­бін є пе­ре­ко­на­ним про­тив­ни­ком ядер­но­го стри­му­ва­н­ня.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.