У Єре­ва­ні на­па­дни­ки на від­ді­лок по­лі­ції тре­тю­до­бу утри­му­ють за­ру­чни­ків

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Озбро­є­ні лю­ди, які вран­ці 17 ли­пня­за­хо­пи­ли бу­дів­лю від­діл­ку по­лі­ції та пол­ку па­труль­но­по­сто­вої слу­жби в Єре­ва­ні, тре­тю до­бу про­дов­жу­ють утри­му­ва­ти за­ру­чни­ків. Слу­жба без­пе­ки Вір­ме­нії за­пев­няє, що про­дов­жує пе­ре­го­во­ри з озбро­є­ним угру­пу­ва­н­ням. Про це вчо­ра за­явив член опо­зи­цій­но­го ру­ху «Уста­нов­чий пар­ла­мент» Алек Єні­гом­шян, по­ві­дом­ляє аген­ція «Ін­тер­факс». Він за­зна­чив, що пе­ре­го­во­ри не зір­ва­ні, але те­ле­фон­ний зв’язок у на­па­дни­ків від­клю­че­ний. «У та­ких умо­вах не­мо­жли­во ве­сти пе­ре­го­во­ри. І якщо зв’язок не бу­де від­нов­ле­ний, ми вва­жа­ти­ме­мо, що вла­да в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку при­пи­няє пе­ре­го­во­ри», — на­го­ло­сив Єні­гом­шян. На­па­дни­ки — при­хиль­ни­ки ко­ор­ди­на­то­ра гро­ма­дян­ської іні­ці­а­ти­ви «Уста­нов­чий пар­ла­мент» Жи­рай­ра Се­фі­ля­на, ко­ли­шні уча­сни­ки ка­ра­ба­ської вій­ни та гру­па мо­ло­дих акти­ві­стів — ви­ма­га­ють не­гай­но­го звіль­не­н­ня­сво­го лі­де­ра та «усіх по­літв’язнів». По­ві­дом­ля­ло­ся, що під час за­хо­пле­н­ня­о­дно­го по­лі­цей­сько­го вби­ли, а ще чо­ти­рьох по­ра­ни­ли. У за­ру­чни­ках у на­па­дни­ків опи­ни­ло­ся сім по­лі­цей­ських, се­ред яких за­сту­пник на­чаль­ни­ка по­лі­ції Вір­ме­нії Вар­дан Егі­а­за­рян та за­сту­пник на­чаль­ни­ка по­лі­ції Єре­ва­на Ва­ле­рій Оси­пян. У по­не­ді­лок ста­ло ві­до­мо, що двох за­ру­чни­ків на­па­дни­ки від­пу­сти­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.