Втра­та...

Вна­слі­док ата­ки бан­ди­тів на БМП 93-ї бри­га­ди на Лу­ган­щи­ні за­ги­ну­ло двоє бій­ців і троє бу­ло по­ра­не­но

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

У по­не­ді­лок в зо­ні АТО на Лу­ган­щи­ні оку­пан­ти пі­дір­ва­ли бо­йо­ву ма­ши­ну пі­хо­ти 93-ї бри­га­ди. Пі­сля­то­го бан­ди­ти об­стрі­ля­ли екі­паж. Про це у се­бе в Facebook по­ві­до­мив во­лон­тер з Дні­пра Юрій Ми­ся­гін. Цю ін­фор­ма­цію під­твер­див за­сту­пник гу­бер­на­то­ра Лу­ган­ської обла­сті Юрій Кли­мен­ко. Вна­слі­док ата­ки із за­сід­ки за­ги­ну­ли двоє бій- ців ВСУ, ще троє отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. В ре­зуль­та­ті на­па­ду за­ги­нув ко­ман­дир 9-ї ро­ти з по­зив­ним «Оса», з ним ще один бо­єць. Се­ред трьох по­ра­не­них — друг «Оси», ро­тний 7-ї ро­ти з по­зив­ним «Стафф».

Ви­пу­скни­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії су­хо­пу­тних військ бу­ли дру­зя­ми з ди­тин­ства, які при­свя­ти­ли своє жи­т­тя за­хи­сту Ба­тьків­щи­ни. Ко­ман­ди­ри рот 93-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди з по­зив­ни­ми «Оса» та «Стафф» про­тя­гом ро­ку пліч-опліч во­ю­ва­ли в Пі­сках.

Пра­во­руч — за­ги­блий ко­ман­дир 9- ї ро­ти « Оса » , лі­во­руч — йо­го по­ра­не­ний по­бра­тим «Стафф».

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ АНДРІЯ САНІТАРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.