Ор­ган про­сто не­ба та... при­ви­ди

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Уро­чи­сте від­кри­т­тя­про­мо­цій­но-ту­ри­сти­чно­го про­е­кту від­бу­ло­ся­на пло­щі Ри­нок, пе­ред бу­дів­лею мі­ської ра­ди, де впер­ше за всі ро­ки фе­сти­ва­лю про­сто не­ба про­зву­чав ор­ган — еле­ктрон­ний. Для­по­над 1000 львів’ян та го­стей мі­ста слу­ха­ли му­зи­ку Ген­де­ля, яку ви­ко­ну­ва­ли ор­га­ніс­тка Ау­ро­ра Баль (Фран­ція— Швей­ца­рія) та ка­мер­ний ор­кестр Collegium Musicum під ору­дою Іва­на Оста­по­ви­ча.

Упро­довж трьох но­чей усі охо­чі ма­ли мо­жли­вість від­ві­да­ти по­над 140 ло­ка­цій, де на них че­ка­ли рі­зно­ма­ні­тні екс­кур­сії, кон­цер­ти, май­стер-кла­си, кі­но­по­ка­зи, атра­кції та пер­фор­ман­си в му­зе­ях, га­ле­ре­ях, те­а­трах та про­сто не­ба.

Участь у про­ве­ден­ні « Но­чі » взя­ли, зокре­ма, Му­зей Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го, Му­зей Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької, Му­зей скла, Му­зей Іва­на Фран­ка, На­ціо­наль­ний му­зей ім. Ан­дре­я­Ше­пти­цько­го, Му­зей на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту «Шев­чен­ків­ський гай», Ін­те­р­актив­ний му­зей D.S. «Та­єм­на апте­ка», Му­зей-ме­мо­рі­ал «Ли- ча­ків­ський цвин­тар», Ху­до­жньо­ме­мо­рі­аль­ний му­зей Оле­кси Но­ва­ків­сько­го, Істо­ри­чний му­зей, Му­зей етно­гра­фії та ху­до­жньо­го про­ми­слу, URBAN-бі­бліо­те­ка, Бу­ди­нок ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки, Па­лац ми­стецтв... За­хо­ди від­бу­ва­ли­ся­та­кож у Пар­ку куль­ту­ри й від­по­чин­ку ім. Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го та Ми­тро­по­ли­чих са­дах...

Ба­га­то пі­зна­валь­но­го бу­ло за­пла­но­ва­но і для­ді­тей. На­при­клад, квест « Ці­ка­ве про Львів » , ау­діо­каз­ка «При­го­ди львів­ських ель­фів», май­стер-кла­си з ви­го­тов­ле­н­ня­вла­сної гро­шо­вої ку­пю­ри за взір­ця­ми укра­їн­ської ва­лю­ти по­ча­тку ХХ ст., з ви­го­тов­ле­н­ня ві­тра­жів, та­кож — май­стер-клас «Ко­ро­на Да­ни­ла Га­ли­цько­го»...

Го­стям про­по­ну­ва­ли по­ба­чи­ти Львів з ви­со­ти пта­ши­но­го по­льо­ту — з ве­жі ра­ту­ші, яка має ви­со­ту 65 ме­трів і звід­ки від­кри­ва­є­ться­чу­до­ва па­но­ра­ма цен­траль­ної ча­сти­ни мі­ста. Та­кож — здій­сни­ти ве­ло­про­гу­лян­ку ні­чним Льво­вом. А ще — від­ві­да­ти най­ста­рі­ші цер­кви і прой­ти­ся­під­зе­ме­л­ля - ми ра­ту­ші та кіль­кох хра­мів.

В Іта­лій­сько­му дво­ри­ку та у кнай­пах мо­жна бу­ло по­слу­ха­ти кла­си­чну і су­ча­сну му­зи­ку рі­зних сти­лів, від­чу­ти пар­тне­ра в ри­тмі тан­го, а ман­дрів­кою на «Чу­до-по­їзді» по­ри­ну­ти у «Львів — мі­сто ко­ха­н­ня»...

У дво­ри­ку ра­ту­ші про­по­ну­ва­ли кі­но­по­каз і де­мон­стру­ва­ли те­а­траль­ні ви­ста­ви, а дов­ко­ла ра­ту­ші, ста­ро­вин­ною ча­сти­ною мі­ста, ор­га­ні­зо­ву­ва­ли ко­стю­мо­ва­ні та не­ко­стю­мо­ва­ні екс­кур­сії...

ФОТО ПАВ­ЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.