«По­е­зія стін»

Під та­кою на­звою у м. Кро­пив­ни­цько­му роз­по­чав­ся арт-проект

Den (Ukrainian) - - Культура -

Акти­ві­сти при­кра­сять сті­ни де­ся­ти бу­ді­вель у цен­трі мі­ста укра­їн­ською по­е­зі­єю. Іні­ці­а­то­ри про­е­кту — акти­ві­сти ре­гіо­наль­но­го осе­ред­ку Все­укра­їн­ської гро­мад­ської мо­ло­ді­жної ор­га­ні­за­ції «Фун­да­ці­я­ре­гіо­наль­них іні­ці­а­тив», по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба ор­га­ні­за­ції.

По­е­зію пла­ну­ють ви­кар­бу­ва­ти на сті­нах обла­сної бі­бліо­те­ки Чи­жев­сько­го, під мо­стом на на­бе­ре­жній, на пло­щі Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, по ву­ли­цях Ней­га­у­за, Віктора Чмі­лен­ка, Па­шу­тін­ській, Шуль­гі­них, Ве­ли­кій Пер­спе­ктив­ній, на Сту­дент­сько­му буль­ва­рі.

— Сті­ни «де­кла­му­ва­ти­муть» вір­ші Лі­ни Ко­стен­ко, Та­ра­са Шев­чен­ка, Ле­сі Укра­їн­ки, Сер­гі­я­Жа­да­на, Юрі­я­Іздри­ка, Ва­си­ля­Си­мо­нен­ка. Ми на­ма­га­ли­ся­о­бра­ти та­ку по­е­зію, яка не ви­кли­ка­ти­ме агре­сії, не спо­ну­ка­ти­ме до ван­да­лі­зму і во­дно­час під­ні­ма­ти­ме па­трі­о­ти­чний дух. Те­хні­ку на­пи­са­н­ня­що­ра­зу ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­мо рі­зну — за до­по­мо­гою тра­фа­ре­ту, пла­тів­ки з про­рі­за­ни­ми лі­те­ра­ми, за до­по­мо­гою про­е­кто­ра, спря­мо­ву­ю­чи текст на сті­ну», — ци­тує Іри­ну Ло­зо­ву, одно­го з ор­га­ні­за­то­рів про­е­кту, i-pro.kiev.ua.

За­раз акти­ві­сти шу­ка­ють ху­до­жни­ків­во­лон­те­рів, ко­трі б до­по­мо­гли на­не­сти по­е­зію на сті­ни.

ФОТО З САЙТА EXPRES.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.