Кі­но по­ка­зу­ва­ти­муть на Со­фій­ській пло­щі

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цей до­ку­мент став до­ро­жньою кар­тою для­про­ве­де­н­ня­о­нов­ле­но­го фор­ма­ту «Мо­ло­до­сті» і, зокре­ма, куль­тур­но­ми­сте­цько­го про­е­кту «Фе­сти­валь­на пло­ща «Мо­ло­дість-46», по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба КМКФ «Мо­ло­дість».

Мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко, зокре­ма, на­го­ло­сив, що цьо­го­річ бу­де пре­зен­то­ва­но но­ву ло­ка­цію, де від­бу­ду­ться за­хо­ди, пов’яза­ні з про­ве­де­н­ням фе­сти­ва­лю у Ки­є­ві — фе­сти­валь­не мі­сте­чко на Со­фій­ській пло­щі. Ки­їв­ській мі­ський го­ло­ва та­кож ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що зав­дя­ки та­кій спів­пра­ці про­тя­гом ро­ку за кор­до­ном — у мі­стах-по­бра­ти­мах Ки­є­ва бу­дуть ор­га­ні­зо­ва­ні «Дні укра­їн­сько­го кі­но».

Ки­їв­ський мі­жна­ро­дний кі­но­фе­сти­валь «Мо­ло­дість» та Ки­їв­ська мі­ська дер­жав­на адмі­ні­стра­ція під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.