Хто від­ля­кав ін­ве­сто­ра?

Про­вал кон­кур­су з про­да­жу Оде­сько­го при­пор­то­во­го бу­ло за­зда­ле­гідь за­про­гра­мо­ва­но, — ек­сперт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Як­би не згу­бна тра­ди­ція укра­їн­ських бю­ро­кра­тів ви­щої лан­ки до остан­ньо­го три­ма­ти­ся за своє крі­сло, то го­ло­ві Фон­ду дер­жмай­на Іго­рю Бі­ло­усу пря­мо вчо­ра слід бу­ло б по­да­ти у від­став­ку. Са­ме так вчи­ня­ють єв­ро­пей­ські чи­нов­ни­ки пі­сля пев­них сво­їх «про­ко­лів» чи на знак про­те­сту про­ти «ко­ся­ків» на­чаль­ства.

Учо­ра, як і пе­ред­ба­ча­ли напередодні екс­пер­ти «Дня», ФДМУ чо­мусь із за­пі­зне­н­ням на пів­то­ри го­ди­ни, а не о 18 го­ди­ні, як бу­ло обі­ця­но, по­ві­до­мив про те, що на кон­курс із про­да­жу Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду не бу­ло по­да­но жо­дної за­яв­ки і Фонд «був ви­му­ше­ний» (ви­тра­тив­ши на під­го­тов­ку при­ва­ти­за­ції під­при­єм­ства, як ка­зав Бі­ло­ус ще у кві­тні, міль­йон до­ла­рів) ви­зна­ти йо­го (кон­курс) та­ким, що не відбувся. За­мість ка­я­т­тя чи че­сної роз­по­віді про те, хто й на­ві­що зі­рвав цей кон­курс, чи­нов­ник, що дві­чі про­ко­лов­ся на держ­слу­жбі (хто за­був, на­га­да­є­мо, що він встиг по­бу­ва­ти го­ло­вою Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби і був від ці­єї ро­лі чо­мусь звіль­не­ний) на­ма­га­є­ться, як мо­ви­ться, по­зи­чив­ши «в Сір­ка очі», роз­по­ві­сти кра­ї­ні, що «ФДМУ, зі сво­го бо­ку, зро­бив усе мо­жли­ве, аби якнай­кра­ще під­го­ту­ва­ти цю при­ва­ти­за­цію».

Хто ж то­ді пра­цю­вав на ін­шій сто­ро­ні, па­не Бі­ло­ус? Якщо та­кі лю­ди бу­ли, то чо­му ви про це мов­чи­те і вже вко­тре роз­по­від­а­є­те якісь бай­ки про по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів і під­пи­са­ні ни­ми до­го­во­ри про кон­фі­ден­цій­ність. Але, ви­яв­ля­є­ться, пі­сля зна­йом­ства з па­ке­том до­ку­мен­тів і ви­вче­н­ня си­ту­а­ції в Укра­ї­ні та дов­ко­ла за­во­ду (а до то­го, на­че ді­ти ма­лі, бу­ли не в кур­сі?) во­ни, за ва­ши­ми сло­ва­ми, «ви­сло­ви­ли не­го­тов­ність бра­ти участь у кон­кур­сі на пев­них умо­вах і озву­чи­ли го­лов­ні при­чи­ни сво­го рі­ше­н­ня».

Най­біль­ше за­пи­тань і сум­ні­вів у ін­ве­сто­рів ви­кли­ка­ли, як роз­по­вів учо­ра на сай­ті ві­дом­ства го­ло­ва Фон­ду, борг пе­ред Group DF, су­ди з ком­па­ні­єю «Нор­ті­ма», обме­же­н­ня на ре­па­трі­а­цію ди­ві­ден­дів, від­су­тність по­да­тко­вих пільг і пре­фе­рен­цій для ін­ве­сто­ра. До ре­чі, май­же всі на­зва­ні сум­ні­ви ін­ве­сто­рів Бі­ло­ус ви­кла­дав ще напередодні, за­пе­ре­чу­ю­чи тим, хто пе­ред­ба­чав, що про­ве­де­ні бу­кваль­но дня­ми аре­шти про­від­них топ-ме­не­дже­рів ОПЗ мо­жуть при­зве­сти до зри­ву кон­кур­су. Ко­ли цей про­вал все ж та­ки став­ся, го­ло­ва ФДМУ до­дав до ра­ні­ше роз­кри­тих при­чин ще й «за­ви­ще­ну ці­ну на тлі озву­че­них ви­ще про­блем за­во­ду і за­галь­них по­лі­ти­чних та еко­но­мі­чних ри­зи­ків кра­ї­ни».

«Усі ри­зи­ки, які існу­ють дов­ко­ла за­во­ду і Укра­ї­ни за­га­лом, — ко­мен­ту­вав Бі­ло­ус свою по­раз­ку, — ма­ють свою ці­ну. — То­му, якщо ми не мо­же­мо розв’яза­ти де­яких про­блем чи ри­зи­ків, їх по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти і від­обра­жа­ти в умо­вах і до­го­во­рі ку­пів­лі-про­да­жу». Ін­ши­ми сло­ва­ми, го­лов­ний про­да­вець дер­жмай­на про­по­нує при по­втор­но­му кон­кур­сі про­сто зни­зи­ти стар­то­ву ці­ну чи, мо­жли­во, осла­би­ти со­ці­аль­ний па­кет для май­бу­тніх ін­ве­сто­рів. Су­дя­чи з йо­го ко­мен­та­ря, від­по­від­ні про­по­зи­ції гру­пи ра­дни­ків, що да­ле­ко не без­пла­тно го­ту­ва­ли за­вод до при­ва­ти­за­ції, вже роз­ро­бля­ю­ться.

Але який ре­зуль­тат їхніх по­пе­ре­дніх зу­силь і хто в кра­ї­ні ба­чив укла­де­ний з ни­ми до­го­вір? Чи не слід цим го­ре-ра­дни­кам по­вер­ну­ти ви­тра­че­ні ко­шти, оскіль­ки йо­го (ре- зуль­та­ту) не­має? А щоб не обра­жа­ти іно­зем­них фа­хів­ців, чи не до­лу­чи­ти­ся­до по­вер­не­н­ня­ї­хньо­го не­за­слу­же­но­го го­но­ра­ру й тим, хто, як у нас те­пер за­ве­де­но ка­за­ти, «про­зо­ро» цих ра­дни­ків ви­су­вав і доби­рав. Утім, Бі­ло­ус пи­та­н­ня­сво­єї від­по­від­аль­но­сті за про­вал кон­кур­су, схо­же, вза­га­лі не роз­гля­дає, хо­ча, ува­жно про­чи­тав­ши ска­за­не ним у своє ви­прав­да­н­ня, мо­жна зро­зу­мі­ти, що вин­них він вже ви­зна­чив. «Розв’яза­н­няж про­блем за­во­ду і пи­та­н­ня­на­да­н­ня­пільг ін­ве­сто­рам, — як вва­жає го­ло­ва ФДМУ, — пе­ре­бу­ва­ють в ін­шій, по­лі­ти­чній пло­щи­ні, а то­му по­тре­бу­ють по­лі­ти­чної во­лі й ухва­ле­н­ня­рі­шень на ви­со­ко­му рів­ні».

Утім, бу­ло б не­спра­ве­дли­во, та й не­за­кон­но, при­зна­ча­ти одно­о­сі­бно від­по­від­аль­ним Бі­ло­уса і за­бу­ва­ти, що про­ти схе­ми при­ва­ти­за­ції ОПЗ, що її він від­сто­ює, мо­жли­во, гра­ли якісь си­ли, яким він не міг про­ти­сто­я­ти і ні­чо­го не міг про­ти­ста­ви­ти. Не за­бу­вай­мо, що ФДМУ у спра­ві при­ва­ти­за­ції не більш ніж ря­до­вий ви­ко­на­вець. Усе справ­ді ви­рі­шу­є­ться «на ви­со­ко­му рів­ні» в уря­ді і на ву­ли­ці Бан­ко­вій. І хто по­ві­рить, що но­во­ство­ре­ні ан­ти­ко­ру­пцій­ні ор­га­ни ви­пад­ко­во й без «ви­со­ких» узго­джень на­ва­жа­ться про­во­ди­ти аре­шти топ-ме­не­дже­рів най­ва­жли­ві­шо­го об’єкта, що при­ва­ти­зу­є­ться, са­ме за день-два до да­ти по­да­н­ня до­ку­мен­тів на кон­курс? Про­те во­ни це зро­би­ли, чим у ре­зуль­та­ті пе­ре­пов­ни­ли й без то­го не по­ро­жню ча­шу по­бо­ю­вань ін­ве­сто­рів. Хто дав пра­во­охо­рон­цям «без­апе­ля­цій­ну» ко­ман­ду «фас»? З упев­не­ні­стю мо­жна ска­за­ти, що про це ми ді­зна­є­мо­ся не­ско­ро.

Але є ма­лень­кі за­чі­пки. По­чні­мо з то­го, що ро­бо­та зі зни­же­н­ня стар­то­вої вар­то­сті ОПЗ вже, як за по­ма­хом чи­єсь ча­рів­ної па­ли­чки, роз­по­ча­ла­ся. І по­ві­дом­ле­н­ня про це з’яви­ло­ся бу­кваль­но одра­зу ж пі­сля то­го, як ста­ло ві­до­мо про про­вал кон­кур­су. Опе­ра­тор ві­тчи­зня­ної га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми «Укр­транс­газ» по­чав від­клю­че­н­ня ОПЗ від га- зо­по­ста­ча­н­ня. Про­це­ду­ра... від­бу­ва­є­ться у вста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку че­рез по­ру­ше­н­ня кон­тр­аген­том умов до­го­во­ру на транс­пор­ту­ва­н­ня при­ро­дно­го га­зу в ча­сти­ні опла­ти аван­су за по­слу­ги з транс­пор­ту­ва­н­ня, а та­кож (у зв’яз­ку з) пе­ре­ви­ще­н­ням но­мі­но­ва­но­го від­бо­ру га­зу в по­то­чно­му мі­ся­ці, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні опе­ра­то­ра.

Та­кі дії, бе­зу­мов­но, зіб’ють ці­ну на­віть на­ба­га­то силь­ні­ше, ніж аре­шти топ-ме­не­джмен­ту. За­мість ста­рих ке­рів­ни­ків при­зна­чать но­вих, але якщо за­вод зу­пи­ни­ться, то йо­го ці­на опу­сти­ться, як мо­ви­ться, ниж­че за плін­тус. Про­те шанс про­да­ти під­при­єм­ство, що про­сто­ює, по­мі­тно зро­сте. Ба біль­ше, не мо­жна від­ки­да­ти, що по­ку­пця, який вла­што­вує всіх, вже зна­йде­но і він го­то­вий взя­ти участь у но­во­му кон­кур­сі, якщо ці­на бу­де більш під­хо­дя­щою. До та­кої дум­ки під­штов­хнув ще один збіг у ча­сі, яких на ди­во ба­га­то дов­ко­ла про­це­су при­ва­ти­за­ції ОПЗ.

Го­ло­ва Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Бо­рис Лож­кін зу­стрі­чав­ся са­ме цьо­го не­ща­сли­во­го для ОПЗ по­не­діл­ка з ке­рів­ни­ка­ми най­біль­шо­го бі­знес-кон­гло­ме­ра­ту Ома­ну Suhail Bahwan Group. А це — одна з про­від­них бі­знес-груп Близь­ко­го Схо­ду, ве­ли­кий гра­вець на сві­то­во­му рин­ку азо­тних (!) до­брив, що має та­кож акти­ви в се­кто­рах енер­ге­ти­ки, ін­фра­стру­кту­ри і бу­дів­ни­цтва, не­ру­хо­мо­сті, ло­гі­сти­ки і транс­порт­них по­слуг. «Нам є що за­про­по­ну­ва­ти між­на­ро­дно­му ка­пі­та­лу в ба­га­тьох сфе­рах еко­но­мі­ки», — ска­зав Лож­кін пі­сля ці­єї зу­стрі­чі, мо­жли­во, на­тя­ка­ю­чи са­ме на ОПЗ, — і ми по­вин­ні ре­а­лі­зу­ва­ти свій по­тен­ці­ал. Я го­то­вий ко­ор­ди­ну­ва­ти ро­бо­ту в цьо­му на­пря­мі».

От­же, по­че­ка­є­мо до жов­тня, ко­ли пе­ред­ба­ча­є­ться, за сло­ва­ми Бі­ло­уса, но­вий кон­курс з про­да­жу ОПЗ. Чи не з’яви­ться на той час у ФДМУ но­вий ке­рів­ник? А якщо у спи­сках уча­сни­ків кон­кур­су ми по- ба­чи­мо ще й пев­ний кон­гло­ме­рат, а тим па­че, якщо він ста­не пе­ре­мож­цем, то ба­га­то за­пи­тань, що про­зву­ча­ли в цьо­му ма­те­рі­а­лі, за­ко­но­мір­но від­па­дуть. Ну й до­бре. Якщо на­ша кур­ка, що не­се зо­ло­ті яй­ця, бу­де в гар­них ру­ках і все ж та­ки змо­же спла­чу­ва­ти до держ­скар­бни­ці по­да­тки, то мо­жна бу­де на пев­ний час за­бу­ти про скла­дні ін­три­ги, че­рез які кон­курс не відбувся в на­мі­че­ні ра­ні­ше тер­мі­ни і не дав до бю­дже­ту пе­ред­ба­че­них сум. Але, не дай Бо­же, вла­да змі­ни­ться.

Екс-го­ло­ва ФДМУ Оле­ксандр Бон­дар у ко­мен­та­рі «Дню» уран­ці пі­сля опи­су­ва­них по­дій за­зна­чив, що та­кий під­су­мок ши­ро­ко роз­ре­кла­мо­ва­но­го кон­кур­су зав­дасть Укра­ї­ні ве­ли­че­зних імі­дже­вих втрат. І вла­да, на йо­го дум­ку, має зро­би­ти від­по­від­ні і гли­бо­кі ви­снов­ки. Про­те він пе­ре­ко­на­ний, що ні­хто не по­не­се за про­вал кон­кур­су жо­дної від­по­від­аль­но­сті. Ба біль­ше, він не від­ки­дає, що все бу­ло са­ме так і за­ду­ма­но, аби по­тім мо­жна бу­ло змен­ши­ти ці­ну об’єкта і про­да­ти йо­го на­ба­га­то де­шев­ше, ніж про це бу­ло за­яв­ле­но ще до ого­ло­ше­н­ня кон­кур­су. А го­лов­ні втра­ти для Укра­ї­ни, на дум­ку екс­пер­та, по­ля­га­ти­муть у то­му, що одно­ча­сно зі зни­же­н­ням ці­ни ОПЗ змен­ши­ться ре­аль­на про­да­жна вар­тість ре­шти під­при­ємств, що вхо­дять до спи­ску на при­ва­ти­за­цію. Він ка­же та­кож про не­га­тив­ну роль Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів, який за­раз про­дає за не­ві­до­мо яки­ми пра­ви­ла­ми і, най­імо­вір­ні­ше, ду­же де­ше­ве май­но лі­кві­до­ва­них укра­їн­ських бан­ків, що не мо­же не по­зна­чи­ти­ся і на про­це­сі при­ва­ти­за­ції. Бон­дар на­га­дує, що ра­ні­ше він не­о­дно­ра­зо­во ви­сту­пав про­ти про­ве­де­н­ня при­ва­ти­за­ції за ни­ні­шніх умов і про­по­ну­вав до­че­ка­ти­ся ча­су, ко­ли еко­но­мі­ка кра­ї­ни бу­де на під­не­сен­ні, але, за йо­го сло­ва­ми, вла­да не при­слу­ха­є­ться до про­фе­сіо­на­лів, вва­жа­ю­чи за кра­ще при­зна­ча­ти на від­по­від­аль­ні по­са­ди ди­ле­тан­тів.

ФДМ роз­ра­хо­вує ого­ло­си­ти по­втор­ний кон­курс з про­да­жу ОРЗ на­при­кін­ці лі­та — на по­ча­тку ве­ре­сня, ска­зав Бі­ло­ус жур­на­лі­стам у вів­то­рок. «Ін­ве­сто­ри з Аме­ри­ки. Ту­реч­чи­ни, а та­кож із араб­ських кра­їн збе­рі­га­ють свій ін­те­рес», — до­дав він. Однак ви­сло­вив­ся за те, щоб «пе­ре­гля­ну­ти де­які умо­ви». «Ці­на — це одна з цих умов», — ска­зав він і не ви­клю­чив, що дис­конт мо­же ста­но­ви­ти 30%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.