«Кі­от­ська спра­ва»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

НАБУ за­три­ма­ло трьох по­са­дов­ців, при­че­тних до роз­кра­да­н­ня «зе­ле­них» ін­ве­сти­цій. «Та­кі роз­слі­ду­ва­н­ня за­ле­жать від по­лі­ти­чної во­лі», — вва­жає ек­сперт

На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро Укра­ї­ни вста­нов­лює, ку­ди зни­кли 480 міль­йо­нів гри­вень, на­да­них кра­ї­ні за Кі­от­ським про­то­ко­лом. Ко­шти ма­ли вкла­сти в за­мі­ну осві­тле­н­няв бю­дже­тних за­кла­дах.

Се­ред за­три­ма­них — Ро­ман Крав­чен­ко, се­кре­тар ко­мі­те­ту з дер­жав­них за­ку­пі­вель ДП «Укра­їн­ські еко­ло­гі­чні ін­ве­сти­ції», та Оле­ксій Ко­валь, екс-директор цьо­го держ­під­при­єм­ства. За­три­ма­них пі­до­зрю­ють у при­че­тно­сті до схе­ми, за якою тен­дер на за­ку­пів­лю сві­тиль­ни­ків на осно­ві LED- те­хно­ло­гій ви­гра­ла фі­ктив­на до­не­цька фір­ма ТОВ «Агро­те­хбуд». Ці­ни ці­єї фір­ми бу­ли вдві­чі ви­щи­ми, ніж в ін­ших уча­сни­ків тор­гів, во­на ма­ла отри­ма­ти пе­ре­д­опла­ту в роз­мі­рі 70%.

Ви­ни­кає де­жа­вю. Май­же де­сять міль­йо­нів гри­вень сво­го ча­су отри­ма­ла Лю­бе­шів­ська цен­траль­на рай­лі­кар­ня­на Во­ли­ні для­у­те­пле­н­ня . За­клад став одним із об’єктів, де ма­ли зро­би­ти ре­монт за «кі­от­ські» гро­ші. Йо­го ви­ко­на­ли із за­трим­кою, та й те­плі­ше не ста­ло: за­мі­не­ні ві­кна та две­рі бу­ли зі щі­ли­на­ми та не­до­ро­бле­ни­ми від­ко­са­ми... Цю істо­рію «День» за­пи­сав три ро­ки то­му від го­лов­но­го лі­ка­ря­уста­но­ви Бо­г­да­на Іва­ні­ва. Та­кий са­мий «ре­монт» то­ді пе­ре­жи­ло по­над 500 со­ці­аль­них за­кла­дів. Екс­пер­ти під­су­му­ва­ли: Укра­ї­на не­ра­ціо­наль­но роз­по­ря­джа­є­ться «зе­ле­ни­ми» ін­ве­сти­ці­я­ми, тен­де­ри про­хо­дять не­про­зо­ро, а на про­е­ктах те­пло­са­на­ції за­ро­бля­ють фі­ктив­ні фір­ми. У Ген­про­ку­ра­ту­рі з цьо­го при­во­ду від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. Втім, до­сі до від­по­від­аль­но­сті за зло­вжи­ва­н­ня«кі­от­ськи­ми» гро­ши­ма не при­тя­гну­ли жо­дно­го по­са­дов­ця. Тож яким мо­же бу­ти фі­нал но­вої спра­ви?

НА­СЛІД­КИ ЗАСЕКРЕЧЕНОСТІ

Як за­яв­ляв екс- прем’ єр Ар­се­ній Яце­нюк, ке­ру­вав схе­мою зі сві­тиль­ни­ка­ми то­ді­шній в. о. мі­ні­стра еко­ло­гії Сер­гій Ку­ри­кін. За при­че­тність до ма­хі­на­цій уряд звіль­нив йо­го з по­са­ди і до­ру­чив НАБУ від­кри­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. Однак чи­нов­ник до­сі на сво­бо­ді й за­пе­ре­чує при­че­тність до роз­кра­да­н­ня­ко­штів.

Гро­мад­ські акти­ві­сти, які по­стій­но сте­жи­ли за ре­а­лі­за­ці­єю кі­от­ських про­е­ктів в Укра­ї­ні, за­пев­ня­ють: це ли­ше вер­хів­ка айс­бер­га. При­че­тних до афер чи­нов­ни­ків зна­чно біль­ше, і слід­чі ор­га­ни ма­ють зві­ту­ва­ти про ре­зуль­та­ти всіх кри­мі­наль­них справ, у то­му чи­слі по­ру­ше­них ще 2013 ро­ку.

«У нас є пи­та­н­ня­що­до роз­слі­ду­вань за чи­нов­ни­ка­ми, які при Яну­ко­ви­чі все ро­зі­кра­ли (за «зе­ле­ні» про­е­кти від­по­від­а­ло роз­фор­мо­ва­не у трав­ні 2015 ро­ку Дер­жав­не агент­ство еко­ло­гі­чних ін­ве­сти­цій, за остан­ні три ро­ки ро­бо­ти во­но змі­ни­ло кіль­кох ди­ре­кто­рів, усім їм екс­пер­ти при­пи­су­ють зло­вжи­ва­н­ня­на

«кі­от­ських» гро­шах. — Авт.). Як нам ві­до­мо, че­рез не­до­ста­тність фа­кти­чної ін­фор­ма­ції все зу­пи­ни­ло­ся, — до­дає ек­сперт з пи­тань змі­ни клі­ма­ту На­ціо­наль­но­го екологічного цен­тру

Укра­ї­ни Іри­на СТАВЧУК. — Що­ра­зу, ко­ли в Мі­н­еко­ло­гії при­хо­ди­ла но­ва команда — чи Ан­дрі­я­Мо­хни­ка, чи Іго­ря­Шев­чен­ка, ми про­си­ли зро­би­ти про­зо­рою про­це­ду­ру що­до кі­от­ських про­е­ктів, бо не пе­ред­ба­че­но на­да­н­ня­жо­дної ін­фор­ма­ції про них. А ко­ли все так за­се­кре­че­но, на­слід­ки від­по­від­ні».

«СЛІД­ЧИХ НЕ ЦІ­КАВ­ЛЯТЬ ІМЕНА ПРИ­ЧЕ­ТНИХ ДО ЗЛОВЖИВАНЬ»

Най­біль­ше екс­пер­ти НЕЦУ хо­чуть зна­ти, як за­вер­ши­ла­ся кри­мі­наль­на спра­ва про­ти Юрія Іва­ню­щен­ка. Ко­ли­шньо­го на­ро­дно­го де­пу­та­та пі­до­зрю­ють у роз­кра­дан­ні 170 міль­йо­нів гри­вень, які йо­го фі­ктив­ні фір­ми отри­ма­ли для­у­те­пле­н­ня­об’єктів со­ці­аль­ної сфе­ри. До­сі не всі про­е­кти за­вер­ше­ні, а там, де ро­бо­ти ви­ко­на­ні, їхняя кість по­га­на. Ви­яв­ля­є­ться, взим­ку цьо­го ро­ку спра­ву про­ти екс-нар­де­па за­кри­ли. Як по­ясню­вав не­що­дав­но Ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко, роз­слі­ду­ва­ти її да­лі, зокре­ма пе­ре­ві­ри­ти якість ви­ко­на­н­ня про­е­ктів, не­мо­жли­во, оскіль­ки ці об’єкти роз­та­шо­ва­ні на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях.

«Ген­про­ку­ра­ту­ра зві­тує, що не­має до­сту­пу до оку­по­ва­них те­ри­то­рій для­ана­лі­зу. Але на­справ­ді ті са­мі фір­ми ро­би­ли про­е­кти по всій Укра­ї­ні, то чо­му во­ни не ана­лі­зу­ю­ться? — ди­ву­є­ться ек­сперт з пи­тань змі­ни клі­ма­ту НЕЦУ Ан­дрій

ЖЕЛЄЗНИЙ. — Чо­му не вста­нов­лю­ю­тьсяін­ші спів­у­ча­сни­ки? Адже Іва­ню­щен­ко не сам під­пи­су­вав до­ку­мен­ти, це ці­лий лан­цю­жок по­са­дов­ців, які пра­цю­ва­ли в Дер­жав­но­му агент­стві еко­ло­гі­чних ін­ве­сти­цій. У спра­ві про лам­по­чки, що роз­слі­дує НАБУ, роз­кру­ти­ли ж клу­бок яки­хось змов. А спра­ви про­ти екс-нар­де­па ви­сять у по­ві­трі».

За сло­ва­ми екс­пер­та, про­бле­ма з роз­слі­ду­ва­н­ня­ми по­ля­гає та­кож у то­му, що до­сі не ви­зна­че­но, чи­я­це пря­ма ком­пе­тен­ція: Ген­про­ку­ра­ту­ри, На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро чи Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ. «Від­по­від­но, жо­ден з ор­га­нів не ро­бить актив­них дій, — про­дов­жує Ан­дрій Желєзний. — Ме­ні зда­є­ться, що роз­слі­ду­ва­н­ня за­ле­жать від по­лі­ти­чної во­лі. Якщо на­віть не са­джа­ти Іва­ню­щен­ка, а роз­слі­ду­ва­ти спра­ви про роз­кра­да­н­ня­ко­штів ін­ши­ми слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми, то це аб­со­лю­тно ре­аль­но. Адже в Мі­ні­стер­стві еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів всі до­ку­мен­ти збе­рі­га­ю­ться, ми зна­є­мо по­са­до­вих осіб, які за слу­жбо­ви­ми обов’яз­ка­ми від­по­від­а­ли за пев­ні зав­да­н­няв уря­ді. Нам ві­до­мі імена ди­ре­кто­рів ДП «Дер­же­ко­ін­вест», го­лів тен­дер­них ко­мі­сій, го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства еко­ло­гі­чних ін­ве­сти­цій, йо­го ра­дни­ків, за­сту­пни­ків та на­чаль­ни­ків де­пар­та­мен­тів, які за­йма­ли­ся оформ­ле­н­ням про­е­ктів «зе­ле­них» ін­ве­сти­цій. Але, на мою дум­ку, слід­чі ор­га­ни цим аб­со­лю­тно не ці­кав­ля­ться».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.