Як со­ба­ка Лю­сі ста­ла до­но­ром

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У черв­ні на Тай­ва­ні від­крив­ся пер­ший на остро­ві ве­те­ри­нар­ний центр пе­ре­ли­ва­н­ня­кро­ві. Уста­но­ва діє на ба­зі дер­жав­но­го Пін­дун­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту в по­ві­ті Пін­дун на пів­дні Тай­ва­ню. Ла­бра­дор-ре­три­вер Лю­сі в ли­пні ста­ла одним із пер­ших до­но­рів у цен­трі — на фото мед­се­стра пе­ре­ві­ряє її пі­сля про­це­ду­ри зда­чі кро­ві.

Про­фе­сор-аси­стент Цай І-лунь, який очо­лює уста­но­ву, пе­ре­ко- на­ний, що банк кро­ві не­об­хі­дний для­по­ря тун­ку жи­т­тя­со­бак. « Існує без­ліч ти­пів со­ба­чої кро­ві » , — ци­тує Цай І-лу­ня­ви­да­н­ня « Тай­вань­ска­я­па­но­ра­ма » . При цьо­му пе­ре­ли­ва­н­ня­кро­ві у со­бак від­бу­ва­є­ться­скла­дні­ше, ніж у лю­дей, до по­ча­тку ці­єї про­це­ду­ри тре­ба про­ве­сти ве­ли­ке те­сту­ва­н­ня­на алер­гію і пі­ді­бра­ти тип кро­ві з ура­ху­ва­н­ням фа­кто­ра су­мі­сно­сті.

Но­ва уста­но­ва має за­до­воль­ни­ти по­тре­би ве­те­ри­нар­них клі­нік всьо­го Тай­ва­ню. Для­цьо­го в цен­трі ство­рять де­таль­ну ба­зу да­них на до­но­рів від­по­від­но до стан­дар­тів, які за­сто­со­ву­ю­ться­до бан­ків люд­ської кро­ві та пла­зми, пе­ре­дає «Тай­вань­ская па­но­ра­ма». Більш то­го, пла­ну­є­ться, що зго­дом уста­но­ва до­слі­джу­ва­ти­ме стов­бу­ро­ві клі­ти­ни со­бак, а та­кож ство­рить ба­зи да­них на ін­ших тва­рин — кі­шок і до­ма­шню ху­до­бу.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.