ХРОНІКА ЗА­ГРОЗ

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

1169 — Ки­їв за­хо­пив і зруй­ну­вав во­ло­ди­ми­ро-су­здаль­ський князь Ан­дрій Бо­го­люб­ський, за­брав із Со­фії всі зо­ло­ті ре­чі, цер­ков­ні ре­лі­квії, зокре­ма іко­ну Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці.

1203 — під час бо­роть­би за мі­сто з Ро­ма­ном Мсти­сла­ви­чем со­бор по­гра­бо­ва­но дру­жи­ною Рю­ри­ка Ро­сти­сла­во­ви­ча та со­ю­зни­ми йо­му по­ло­ве­цьки­ми кла­на­ми.

1240 — під час зруй­ну­ва­н­ня Ки­є­ва ха­ном Ба­ти­єм Со­фій­ський со­бор всто­яв, але був по­шко­дже­ний і по­гра­бо­ва­ний.

1697 — ве­ли­ка по­же­жа зни­щи­ла де­рев’яні бу­дів­лі Со­фій­сько­го мо­на­сти­ря.

1934 — те­ри­то­рію Со­фій­сько­го мо­на­сти­ря ого­ло­си­ли Дер­жав­ним істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­ним за­по­від­ни­ком. Ко­му­ні­сти­чний уряд за­бо­ро­нив слу­жі­н­ня в со­бо­рі. Всі зо­ло­ті та срі­бні ре­чі (цар­ські во­ро­та, іко­ни, срі­бні ка­ди­ла, сві­чни­ки, цер­ков­ні ри­зи, кни­ги) за­бра­но, по­зо­ло­че­ні іко­но­ста­си ро­зі­бра­но, зо­ло­то здер­то, ре­шту — спа­ле­но.

Уве­ре­сні 1941-го, за свід­че­н­ням ко­ли­шньо­го за­ві­ду­ва­ча Со­фій­сько­го за­по­від­ни­ка Оле­ксія Пов­стен­ка, біль­шо­ви­ки на­ма­га­ли­ся за­мі­ну­ва­ти та пі­ді­рва­ти со­бор, але ні­ме­цькі са­пе­ри за­по­бі­гли цьо­му.

1943 — за гі­тле­рів­ської оку­па­ції Ки­є­ва екс­по­на­ти Со­фій­сько­го ар­хі­те­ктур­но-істо­ри­чно­го му­зею роз­гра­бо­ва­но, ча­сти­ну до­ро­гих ікон, фо­то­ар­хі­вів ви­ве­зли до Ні­меч­чи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.