У Хер­со­ні від­бу­ла­ся ви­став­ка кар­тин мо­ло­дих мі­сце­вих ху­до­жни­ків, яка ви­кли­ка­ла не­о­дно­зна­чну ре­а­кцію

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон, фото ав­то­ра

Ек­спо­зи­ція бу­ла від­кри­та у ви­став­ко­во­му за­лі Хер­сон­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції Спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. Тут пред­ста­ви­ли кіль­ка де­ся­тків ро­біт мі­сце­вих ми­тців, які не ду­же ча­сто ма­ють на­го­ду ви­став­ля­ти­ся у ве­ли­ких за­лах. Вла­сне, в цьо­му і бу­ла го­лов­на ідея — по­ка­за­ти пред­став­ни­ків су­ча­сно­го ми­сте­цтва, ві­ді­йти від ре­а­лі­зму, від­чу­ти пульс і теми, які хви­лю­ють ав­то­рів ві­ді­бра­них кар­тин.

«Унас ча­сто ство­рю­ють шту­чні рам­ки, в які не впи­су­є­ться низ­ка, як я вва­жаю, та­ла­но­ви­тих ху­до­жни­ків. Жорс­ткої цен­зу­ри як та­кої не­має, але є лю­ди, які ма­ють пев­ний смак, ви­хо­ва­ний у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах, і во­ни ка­жуть: « Це ми­сте­цтво, а це — ні». Я — не ми­сте­цтво­зна­вець, тож не да­ва­ти­му та­ких оці­нок. Але у нас є яскра­ві емо­цій­ні ав­то­ри, які ори­гі­наль­но ви­слов­лю­ють свої дум­ки, по- сво­є­му ба­чать пев­ні ре­чі, які є «не­фор­ма­том» для ба­га­тьох. І са­ме їм я хо­ті­ла да­ти мо­жли­вість ви­сло­ви­тись», — ко­мен­тує «Дню» ху­до­жни­ця, ор­га­ні­за­тор виставки Яна Го­лу­бя­тні­ко­ва. — Це Оле­ксандр Жу­ков­ський, Ко­стян­тин Те­ре­щен­ко, Оле­ксан­дра Ба­ран­чен­ко, Єв­ген По­ду­бі­єн­ко та ін­ші. Їхні ро­бо­ти до­во­лі зу­хва­лі, во­ни ви­кли­ка­ють рі­зні емо­ції, зму­шу­ють ду­ма­ти, шу­ка­ти. В наш час скла­дно чи­мось зди­ву­ва­ти, ко­ли так ба­га­то епа­та­жу. Але, мо­жли­во, і не тре­ба. Вар­то про­сто тво­ри­ти, го­во­ри­ти. Мо­жна на­зи­ва­ти це по-рі­зно­му, го­лов­не — від­чу­ва­ти спіль­ну ми­сте­цьку атмо­сфе­ру. Адже ці лю­ди по­руч. Во­ни за­ли­ша­ю­ться тут, не їдуть у ме­га­по- лі­си. І не­зва­жа­ю­чи на те, що ми вва­жа­є­мось про­він­ці­єю, це на­ше куль­тур­не се­ре­до­ви­ще, і нам тре­ба зна­ти одне одно­го, обго­во­рю­ва­ти, кри­ти­ку­ва­ти».

Мі­сце­ві кри­ти­ки ви­став­ку сприйня­ли не­о­дно­зна­чно. Зву­чить ба­га­то по­дяк ор­га­ні­за­то­рам за ста­ра­н­ня, є схваль­ні від­гу­ки на де­які ро­бо­ти. Втім, спро­бу на­зва­ти екс­по­зи­цію в ці­ло­му су­ча­сним ми­сте­цтвом по­ді- ля­ють не всі. « Пер­ший до­свід, про­ди­кто­ва­ний ба­жа­н­ням про­су­ва­ти щось ін­ше, — як мі­ні­мум, ці­ка­вий. Як ма­кси­мум — ви­ма­гає осми­сле­н­ня по­ми­лок (най­пер­ше — екс­по­зи­цій­них, бо олд­скуль­на «шпа­лер­на» роз­ві­ска « вби­ла » на­віть ціл­ком при­стой­ні ро­бо­ти) і більш ви­мо­гли­во­го ку­ра­тор­сько­го від­бо­ру в на­сту­пних про­е­ктах», — за­зна­чає у сво­є­му від­гу­ку арт-кри­тик Юлія Ма­ну­кян.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.