Ав­то­бус-без­пі­ло­тник

У Япо­ні­їа­про­бу­ють транспорт без во­дія

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

УЯпо­нії з сер­пня цьо­го ро­ку кур­су­ва­ти­ме ав­то­бус без во­дія, що пе­ре­во­зи­ти­ме клі­єн­тів від пар­ков­ки до тор­го­во­го цен­тру в пре­фе­кту­рі Ті­ба. Йо­го пред­ста­ви­ла япон­ська ком­па­нія DeNa. EZ10 Robot Shuttle роз­ви­ває ма­кси­маль­ну швид­кість в 40 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну, по­ві­дом­ляє newsyou.info. Ка­бі­на без­пі­ло­тно­го автобуса, осна­ще­но­го рі­зни­ми сен­со­ра­ми, ка­ме­ра­ми, GPS та ін­ши­ми си­сте­ма­ми, роз­ра­хо­ва­на на 12 осіб.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.