ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1924 р. 1534 — ан­глій­ський ко­роль Ген­ріх VІІІ ви­дав уста­нов­чий па­тент на ре­є­стра­цію в Кем­бри­джі пер­шо­го у сві­ті ви­дав­ни­цтва. 1585 — екс­пе­ди­ція ан­глій­сько­го мо­ре­плав­ця Джо­на Де­ві­са (1550—1605) до­ся­гла пів­ден­но­го краю Грен­лан­дії, який бу­ло на­зва­но ним Зем­лею За­пу­сті­н­ня. 1840 — в Ан­глії ство­ре­но «На­ціо­наль­ну чар­тист­ську асо­ці­а­цію » , що ста­ла про­то­ти­пом май­бу­тніх по­лі­ти­чних пар­тій ро­бі­тни­ків. 1888 — на­ро­див­ся Зель­ман Ва­ксман, но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат зме­ди­ци­ни, ви­на­хі­дник стре­пто­мі­ци­ну — пер­шо­го ефе­ктив­но­го за­со­бу для лі­ку­ва­н­ня ту­бер­ку­льо­зу. По­мер 1973 р. 1919 — на­ро­див­ся Едмунд Хіл­ла­рі, но­во­зе­ланд­ський аль­пі­ніст, пер­ший під­ко­рю­вач Еве­ре­сту. По­мер 2008 р. 1924 — за­сно­ва­но Між­на­ро­дну ша­хо­ву фе­де­ра­цію. Цей день від­зна­ча­є­ться як Мі­жна­ро­дний день ша­хів. 1926 — по­мер Фе­лікс Дзер­жин­ський, за­снов­ник ВЧК, один ізго­лов­них ор­га­ні­за­то­рів «чер­во­но­го те­ро­ру». 1993 — Ра­да Без­пе­ки ООН ви­зна­чи­ла, що по­ста­но­ва Вер­хов­ної Ра­ди Ро­сії що­до ста­ту­су Се­ва­сто­по­ля як ро­сій­сько­го мі­ста не має юри­ди­чної си­ли. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.