«Ми­сте­цтво про­сто­ру»

Сві­жий «Мар­шрут №1» роз­по­вість про трен­ди ар­хі­те­кту­ри

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Чим ми на­пов­ню­є­мо свій про­стір? Як йо­го кон­стру­ю­є­мо? Са­ме ці пи­та­н­ня ви­сві­тлю­ва­ла ко­ман­да «Мар­шру­ту №1», го­ту­ю­чи для чи­та­чів сві­жий ви­пуск. Від­по­віді вас не­о­дмін­но зди­ву­ють: у чо­мусь «спу­стять на зем­лю», а чи­мось за­хо­плять і на­ди­хнуть...

«Ар­хі­те­ктор — це про­фе­сія, зда­тна за­про­гра­му­ва­ти май­бу­тнє. Зда­тна гар­мо­ні­зу­ва­ти на­шу істо­рію з на­шим ми­сле­н­ням і про­е­кці­єю на май­бу­тнє», — пи­ше у сво­їй ко­лон­ці до ви­пу­ску «Ми­сте­цтво про­сто­ру» го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са Ів­ши­на. Трен­ди остан­ньо­го ча­су на­ди­ха­ють: «Тен­ден­ція до чи­сто­ти — пер­ший етап, на­сту­пний — есте­ти­ка», — роз­по­від­ає в ін­терв’ю ви­дан­ню ди­зай­нер та ар­хі­те­ктор Жан­на Кі­сє­льо­ва. Про бу­дів­лі, які впу­ска­ють в ін­тер’єр при­ро­ду, на­йо­ри­гі­наль­ні­ші до­мів­ки сві­ту, успі­шні при­кла­ди ре­ві­та­лі­за­ції в на­шій кра­ї­ні, як бу­ди­нок стає схо­дин­кою на шля­ху до сво­єї ме­ти, якою ба­чи­ться ві­тчи­зня­на ар­хі­те­кту­ра іно­зем­ним гро­ма­дя­нам, зокре­ма по­слам Ли­тви та Ка­на­ди в Укра­ї­ні, як змі­ню­вав­ся Ки­їв упро­довж ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя — чи­тай­те у сві­жо­му ви­пу­ску «Мар­шру­ту №1. Ми­сте­цтво про­сто­ру». А ті, хто пе­ре­бу­ває в актив­но­му по­шу­ку «сво­єї» осе­лі, будь­те пев­ні: у цьо­му жур­на­лі роз­став­ле­ні най­ва­жли­ві­ші акцен­ти й ві­ді­бра­ні най­кра­щі по­ра­ди від лю­дей, які ма­ють до­свід у цій спра­ві.

За­мов­ляй­те « Мар­шрут №1. Ми­сте­цтво про­сто­ру» в ма­га­зи­ні на сай­ті «Дня» чи за те­ле­фо­ном від­ді­лу ре­а­лі­за­ції: ( 044) 303 96 23 або до­че­кай­те­ся йо­го по­яви в кі­о­ска­х­пре­си вже ці­єї п’ятни­ці!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.