Вбив­ство Пав­ла Ше­ре­ме­та: «тра­ди­ції» без­кар­но­сті

«Кри­мі­но­ген­на си­ту­а­ція в Укра­ї­ні сьо­го­дні за­гроз­ли­ва. Що ви­кли­кає ве­ли­ку стур­бо­ва­ність», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ра­нок 20 ли­пня роз­по­чав­ся з шо­ку­ю­чої но­ви­ни. У цен­трі Ки­є­ві вна­слі­док ви­бу­ху ав­то­мо­бі­ля за­ги­нув жур­на­ліст Пав­ло Ше­ре­мет. Ма­ши­на на­ле­жа­ла ке­рів­ни­ку ви­да­н­ня «Укра­їн­ська прав­да» Оле­ні При­ту­лі. Її са­мої в ав­то­мо­бі­лі не бу­ло. Вже че­рез кіль­ка го­дин вбив­ство жур­на­лі­ста бу­ло ква­лі­фі­ко­ва­но за ч.2 п 5 ст. 115 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (уми­сне вбив­ство, вчи­не­не спосо­бом, не­без­пе­чним для жи­т­тя ба­га­тьох осіб). Роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­ну до­ру­че­но Слід­чо­му управ­лін­ню Го­лов­но­го управ­лі­н­ня На­цпол­ції в м. Ки­є­ві, про­це­су­аль­не ке­рів­ни­цтво здій­сню­ва­ти­ме про­ку­ра­ту­ра Ки­є­ва.

Пав­ло Ше­ре­мет — яскра­ва фі­гу­ра. Свою жур­на­ліс­тку кар’єру він по­чи­нав в Бі­ло­ру­сі, де на­ро­див­ся, але про цю ча­сти­ну біо­гра­фії в Укра­ї­ні, якщо го­во­ри­ти про ши­ро­кий за­гал, зна­ють не так ба­га­то. Біль­ше про Ше­ре­ме­та у нас ді­зна­ли­ся, ко­ли він по­чав пра­цю­ва­ти у Мо­скві, зокре­ма, на «Пер­шо­му ка­на­лі». Але най­біль­ше про ньо­го в Укра­ї­ні ста­ло ві­до­мо, ко­ли він пе­ре­їхав до на­шої кра­ї­ни п’ять ро­ків то­му. Осо­бли­во, ко­ли по­чав пра­цю­ва­ти на те­ле­ба­чен­ні, зокре­ма ТВі, де вів вла­сну про­гра­му. На від­мі­ну від ба­га­тьох укра­їн­ських жур­на­лів, він вмів го­во­ри­ти лег­ко про сер­йо­зні ре­чі.

«Жа­хли­ва тра­ге­дія у Ки­є­ві. Шок — ін­ших слів не­має. Знав Пав­ла осо­би­сто. Спів­чу­ваю усім рі­дним та близь­ким. До­ру­чив пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам не­гай­но роз­слі­ду­ва­ти цей зло­чин. Вин­ні ма­ють бу­ти по­ка­ра­ні», — на­пи­сав у се­бе на «Фейс­бу­ці» Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко. Пі­зні­ше він до­дав, що отри­мав зго­ду від ФБР США до­лу­чи­ти­ся до роз­слі­ду­ва­н­ня вбив­ства і та­кож дав до­ру­че­н­ня мі­ні­стру за­кор­дон­них справ Пав­лу Клім­кі­ну за­про­си­ти до роз­слі­ду­ва­н­ня Europol.

Якщо бра­ти до ува­ги ску­пу ін­фор­ма­цію, яка є що­до вбив­ства Пав­ла Ше­ре­ме­та, то пер­ше що бу­ло по­ві­дом­ле­но — він їхав у ма­ши­ні При­ту­ли. От­же, ви­ни­кає пи­та­н­ня — ко­го хо­ті­ли вби­ти: Ше­ре­ме­та чи При­ту­лу? «При­пу­сти­мо, що хо­ті­ли вби­ти Оле­ну При­ту­лу, ре­да­кто­ра «Укра­їн­ської прав­ди». Ма­ши­на бу­ла її», — на­пи­сав у се­бе на ФБ на­ро­дний де­пу­тат Ігор Лу­цен­ко. «Зро­зумі­ло, що він за­ги­нув. Не ду­же зро­зумі­ло тіль­ки, ко­го на­ма­га­ли­ся вби­ти — йо­го або Оле­ну При­ту­лу. Су­дя­чи з усьо­го, все-та­ки во­на по­вин­на бу­ла бу­ти жер­твою», — та­ку дум­ку в ефі­рі ра­діо «Ком­мер­сан­тFM» ви­сло­вив ко­ле­га уби­то­го по ки­їв­ській ра­діо­стан­ції «Ве­сти», де та­кож пра­цю­вав Пав­ло Ше­ре­мет, Юрій Ма­цар­ський. «У рам­ках роз­слі­ду­ва­н­ня вбив­ства жур­на­лі­ста Пав­ла Ше­ре­ме­та слід­чі, се­ред ін­ших, роз­гля­да­ють вер­сію за­ма­ху на жи­т­тя ке­рів­ни­ка «Укра­їн­ської прав­ди» Оле­ни При­ту­ли, у ма­ши­ні якої він пе­ре­бу­вав під час ви­бу­ху», — про це в ефі­рі ка­на­лу 112 за­яви­ла ре­чник про­ку­ра­ту­ри Ки­є­ва На­дія Ма­кси­мець. Якщо так, то які мо­ти­ви? Не мо­жна ви­клю­ча­ти, що це пов’яза­но із спра­вою «Гон­га­дзе — По­доль­сько­го», де При­ту­ла є одним з ва­жли­вих свід­ків.

«Тут не мо­жна не зга­да­ти, що 16 ро­ків то­му був уби­тий жур­на­ліст — за­снов­ник «Укра­їн­ської прав­ди» Ге­ор­гій Гон­га­дзе, — пи­ше зокре­ма у се­бе в ФБ, ко­мен­ту­ю­чи вбив­ство Ше­ре­ме­та, жур­на­ліст Юрій Бу­ту­сов. — На жаль, до сих пір не від­був­ся суд над за­мов­ни­ка­ми вбив­ства Ге­ор­гія Гон­га­дзе. Хо­ча для то­го, щоб та­кий суд від­був­ся, є без­ліч до­ка­зів, ау­діо­за­пи­сів, свід­чень. Су­то з по­лі­ти­чних мір­ку­вань укра­їн­ська вла­да бло­кує про­ве­де­н­ня су­ду над за­мов­ни­ка­ми вбив­ства Гон­га­дзе, щоб не зі­псу­ва­ти со­бі від­но­син з ко­ли­шнім пре­зи­ден­том Ле­о­ні­дом Ку­чмою. Ку­чма в Укра­ї­ні — ви­ще за­ко­ну. Хоч вбив­ця ге­не­рал Пу­кач ствер­джує, що ді­яв за на­ка­зом Ку­чми, хоч є «за­пи­си Мель­ни­чен­ка» — су­ду не­має. І да­ти оцін­ку цим до­ка­зам укра­їн­ське пра­во­суд- дя від­мов­ля­є­ться. За­раз бу­де ба­га­то жа­лю і ка­я­т­тя по­лі­ти­ків, але за два з по­ло­ви­ною ро­ки во­ни не зро­би­ли ні­чо­го, щоб ро­зі­бра­ти­ся в то­му, хто за­мо­вив вбив­ство Гон­га­дзе. Ні пре­зи­дент, ні уряд, і паль­цем не по­во­ру­хну­ли, і ні сло­ва не ска­за­ли, щоб спра­ва по вбив­ству Гон­га­дзе бу­ло пов­ні­стю роз­слі­ду­ва­на. На­віть при­зна­че­н­ня адво­ка­та сім’ї Гон­га­дзе Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко за­сту­пни­ком ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра ні­чо­го не змі­ни­ло — про роз­слі­ду­ва­н­ня за­ги­бе­лі жур­на­лі­ста ні­хто на ви­що­му рів­ні, як і ра­ні­ше не го­во­рить. Ку­чма по­трі­бен для пе­ре­го­во­рів з Пу­ті­ним і для яки­хось ін­ших справ. Вла­да не хо­че ле­га­лі­за­ції «за­пи­сів Мель­ни­чен­ка».

Однак на сьо­го­дні­шній день це не єди­на вер­сія. За сло­ва­ми Ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка, слід­ство роз­гля­дає як основ­ну вер­сію вбив­ства жур­на­лі­ста — про­фе­сій­ну ді­яль­ність. Ана­ло­гі­чну вер­сію ви­сло­ви­ла і го­лов­ний ре­да­ктор «УП» Сев­гіль Му­са­є­ва-Бо­ро­вик, яка в ефі­рі «Ра­діо Ве­сти» за­яви­ла та­кож, що за жур­на­лі­стом Пав­лом Ше­ре­ме­том ве­ло­ся сте­же­н­ня. «Вбив­ство Ше­ре­ме­та — по­лі­ти­чне, — пи­ше в со­цме­ре­жі по­лі­ти­чний ана­лі­тик Оле­ксандр Ко­че­тков. — Пав­ло не був про­сто по­пу­ляр­ним опо­зи­цій­ним жур­на­лі­стом. Ні в Бі­ло­ру­сі, ні в Укра­ї­ні. Він тя­жів до ве- ли­ких по­лі­ти­чних ігор з уча­стю ЗМІ. Як і Ге­ор­гій Гон­га­дзе. Вва­жаю, що вбив­ство Ше­ре­ме­та одно­зна­чно пов’яза­не з про­фе­сій­ною ді­яль­ні­стю. Але не йо­го в пер­шу чер­гу, а всі­єї стру­кту­ри, іме­но­ва­ної «Укра­їн­ською прав­дою». Яка ни­ні вже не про­сто роз­кри­ває ін­три­ги мо­жно­влад­ців, а без­по­се­ре­дньо пі­шла у вла­ду сво­їм шта­тним скла­дом. І про­яв­ляє актив­ність тут з ен­ту­зі­а­змом нео­фі­тів. Пав­ло Ше­ре­мет був якщо не моз­ком цьо­го про­це­су, то мав на ньо­го до­сить сер­йо­зний вплив».

На­сту­пна вер­сія із са­мо­го по­ча­тку пі­шла від про­вла­дних по­лі­ти­ків чи екс­пер­тів. «Ми роз­гля­да­є­мо мо­жли- вість вер­сії де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в цен­трі сто­ли­ці», — до­дав Юрій Лу­цен­ко під час на­ра­ди з ке­рів­ни­ка­ми си­ло­вих стру­ктур у пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка, ін­фор­мує прес-слу­жба гла­ви дер­жа­ви. «Не ви­клю­чаю, що ци­ні­чне вбив­ство жур­на­лі­ста «Укра­їн­ської прав­ди» Пав­ла Ше­ре­ме­та мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­но для де­ста­бі­лі­за­ції вну­трі­шньо­по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні та роз­ки­да­н­ня без­до­ка­зо­вих зви­ну­ва­чень укра­їн­ськи­ми по­лі­ти­ка­ми один на одно­го з ме­тою отри­ма­н­ня сум­нів­них по­лі­ти­чних ди­ві­ден­дів», — від­ре­а­гу­вав у со­цме­ре­жі на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Ге­ра­щен­ко.

Про­те не тіль­ки у вла­ді до­три­му­ю­ться по­ді­бної дум­ки. «Все ду­же схо­же на спра­ву Гон­га­дзе-2, — пи­ше у ФБ жур­на­ліст Юрій Ро­ма­нен­ко. — І мо­тив, оче­ви­дно, схо­жий. Жа­хли­ва іро­нія до­лі в то­му, що в цьо­му за­ді­я­ні всі ті ж. Оле­на При­ту­ла — ци­віль­на дру­жи­на Ше­ре­ме­та. Юрій Лу­цен­ко — одна з клю­чо­вих фі­гур «Укра­ї­ни без Ку­чми» ни­ні гла­ва ГПУ сьо­го­дні по­ви­нен від­по­ві­сти на ті ж пи­та­н­ня, що за­да­вав то­ді По­те­бень­ко. Єзу­їт­ська ло­гі­ка за­мов­ни­ків вбив­ства спря­мо­ва­на, як і в 2000 ро­ці, на ви­бух Укра­ї­ни».

Ка­жу­чи про мо­жли­вість де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в Укра­ї­ні, у вла­ді та­кож при­пу­ска­ють, що за цим мо­же сто­я­ти Кремль. Ра­дник гла­ви МВС Зо­рян Шкі­ряк за­зна­чив, що по­пе­ре­дньо слід­ство роз­гля­дає та­кі основ­ні мо­жли­ві при­чи­ни вбив­ства жур­на­лі­ста Ше­ре­ме­та як «про­фе­сій­на ді­яль­ність, не­при­я­зні сто­сун­ки і «ро­сій­ський слід». Ана­ло­гі­чну вер­сію при­пу­стив і на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Ге­ра­щен­ко. Прав­да, не всі зго­дні з цим. «Зві­сно, най­про­сті­ше зви­ну­ва­ти­ти за­раз ро­сій­ські спец­слу­жби — вла­сне на­ші ві­пи вже по­ча­ли це ро­би­ти, — пи­ше Ан­на Ма­ляр. — Але в та­ко­му ра­зі, тре­ба ви­хо­ди­ти з ме­ти. Якщо ме­та де­ста­бі­лі- зу­ва­ти си­ту­а­цію в су­спіль­стві, то кан­ди­да­ту­ра обра­на не зов­сім вда­ло, бо є жур­на­лі­сти, че­рез смерть яких вже б по­ло­ви­на Ки­є­ва бу­ла на Май­да­ні. Та й лі­тній пе­рі­од для де­ста­бі­лі­за­ції — не най­кра­щий. Якщо ме­та зі­псу­ва­ти між­на­ро­дний імідж Укра­ї­ни — то, не­гра­мо­тно ви­бра­ний мо­мент з то­чки зо­ру сві­то­вих по­дій і ди­на­мі­ки від­но­син з РФ».

Зви­чай­но, вер­сій мо­же бу­ти ба­га­то, для біль­шо­сті з яких не­має ба­зи. Однак, на­сам­пе­ред — це тра­ге­дія. Ви­слов­лю­є­мо спів­чу­т­тя рі­дним Пав­ла Ше­ре­ме­та. «Я ду­же спів­чу­ваю близь­ким Пав­ла Ше­ре­ме­та. Ні­хто не в пра­ві по­збав­ля­ти в мир­но­му мі­сті жи­т­тя лю­ди­ну, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат Ми­ко­ла Кня­жи­цький. — Ця тра­ге­дія має бу­ти роз­слі­ду­ва­на. Вва­жаю, що Пре­зи­дент Укра­ї­ни має ство­ри­ти слід­чу гру­пу, ку­ди б вхо­ди­ли і пред­став­ни­ки СБУ, і МВС, і всіх мо­жли­вих стру­ктур та спе­ці­аль­них служб для то­го, щоб зна­йти вбивць і по­ка­ра­ти зло­чин­ців. Та­кож тре­ба не допу­сти­ти су­спіль­них та со­ці­аль­них про­во­ка­цій осо­бли­во під час вій­ни, які б ви­ко­ри­сто­ву­ва­лись во­ро­гом. А те, що за­мов­ни­ки вбив­ства Гон­га­дзе до­сі не по­ка­ра­ні, по­ро­джує пев­ні сум­ні­ви в са­мо­му су­спіль­стві».

«Ду­же важ­ко ко­мен­ту­ва­ти цю тра­ге­дію не ма­ю­чи по­ки що ні­яких да­них слід­ства, — ко­мен­тує «Дню» по­тер­пі­лий у спра­ві «Гон­га­дзе — По­доль­сько­го» Оле­ксій По­доль­ський. — З Ше­ре­ме­том я був зна­йо­мий не ду­же близь­ко. По­зна­йо­ми­лись ми ще то­ді ко­ли він тіль­ки-но при­їхав з Бі­ло­ру­сі. Він здав­ся ме­ні до­сить не­кон­флі­ктною лю­ди­ною, на­віть ком­пле­мен­тар­ною, яка осо­бли­во не лі­зе у кри­ти­ку тих чи ін­ших пер­сон. Йо­го кри­ти­ка в основ­но­му бу­ла за­галь­на і не ста­но­ви­ла для ко­гось не­без­пе­ки. Якщо це спе­цо­пе­ра­ція ро­сій­ських спец­служб, то то­ді вар­то че­ка­ти на­сту­пних жертв для то­го, щоб го­во­ри­ти сві­ту, що у нас тут «хун­та» і жур­на­лі­стів вби­ва­ють. Але в та­ко­му ви­пад­ку здій­сни­ли во­ни цю ро­бо­ту то­пор­но. Мо­жли­во, Ше­ре­мет став са­краль­ною жер­твою — є та­ких при­йом в те­ро­ри­змі. Тоб­то ко­ли лю­ди­ну вби­ва­ють за­ра­ди роз­дму­ху­ва­н­ня тих чи ін­ших хви­лю­вань в су­спіль­стві. Але, з ін­шо­го бо­ку, на са­краль­ну жер­тву Ше­ре­мет та­кож не тя­гне, адже ні до яких по­лі­ти­чних «роз­бо­рок», про які б ми чу­ли, він не мав від­но­ше­н­ня. Мо­жли­во я чо­гось не знаю. Не мо­жна ски­да­ти з ра­хун­ку і осо­би­сті мо­ти­ви... Ро­з­гля­да­ю­чи рі­зні вер­сії, ми мо­же­мо шу­ка­ти чор­ну кі­шку в чор­ній кім­на­ті, а від­по­відь бу­де зов­сім в ін­шій пло­щи­ні. До ре­чі, в істо­рії з Гон­га­дзе так са­мо не бу­ло ясно­сті, по­ки не з’яви­ли­ся «плів­ки Мель­ни­чен­ка». А пе­ред тим що тіль­ки не го­во­ри­ли про Гію, аж до то­го, що йо­го десь ба­чи­ли жи­вим».

Тра­ге­дія з Ше­ре­ме­том по­ка­зує той стан, в яко­му жи­ве на­ша кра­ї­на, зокре­ма кри­мі­но­ген­ну си­ту­а­цію, про­бле­ми з жур­на­лі­сти­кою. «Ця си­ту­а­ція і за­галь­ні тен­ден­ції в кра­ї­ні, на мій по­гляд, по­ка­зу­ють, що кри­мі­но­ген­на си­ту­а­ція в Укра­ї­ні сьо­го­дні є ще за­гроз­ли­ві­шою, ніж ра­ні­ше, і це ви­кли­кає ве­ли­ку стур­бо­ва­ність, — ко­мен­тує «Дню» го­ло­ва Хар­ків­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи Єв­ген За­ха­ров. — Вна­слі­док во­єн­но­го кон­флі­кту в су­спіль­стві зна­чно зріс рі­вень не­на­ви­сті, і лю­ди ча­сті­ше йдуть на від­кри­те на­силь­ство. З ін­шо­го бо­ку, пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни ді­ють, де­да­лі біль­ше не­хту­ю­чи стан­дар­та­ми прав лю­ди­ни. Зу­хва­ле і бру­таль­не вбив­ство Пав­ла Ше­ре­ме­та має бу­ти роз­слі­ду­ва­не до кін­ця — це прин­ци­по­во для пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та за­га­лом укра­їн­ської дер­жа­ви. Вза­га­лі одні­єю з про­блем у на­шій дер­жа­ві є те, що ско­ю­ю­ться жа­хли­ві зло­чи­ни, а їх ви­ко­нав­ці за­ли­ша­ю­ться без­кар­ни­ми. Про­бле­ма ефе­ктив­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів є одні­єю з най­біль­ших у на­ших пра­во­охо­рон­них ор­га­нах. В Укра­ї­ні до­сі офі­цій­но не вста­но­ви­ли за­мов­ни­ків вбив­ства Ге­ор­гія Гон­га­дзе — ця без­кар­ність по­ро­джує подаль­шу без­кар­ність, і цьо­му по­трі­бно по­кра­сти край».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

20 ЛИ­ПНЯ 2016 р. ДО МІ­СЦЯ ВБИВ­СТВА ЖУР­НА­ЛІ­СТА ПАВ­ЛА ШЕ­РЕ­МЕ­ТА НА РОЗІ ВУЛИЦЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ІВАНА ФРАН­КА В КИ­Є­ВІ ЛЮ­ДИ ЩЕ ЗРАНКУ ПО­ЧА­ЛИ НЕСТИ КВІТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.