«Ми ма­є­мо усі мо­жли­во­сті ста­ти по­ту­жною сві­то­вою куль­ту­рою»

Учо­ра го­стем Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» став Юрій Щер­бак — укра­їн­ський пи­сьмен­ник, ди­пло­мат, пу­блі­цист, го­ло­ва Ко­мі­те­ту з На­ціо­наль­ної пре­мії Укра­ї­ни іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія МАТЯЖ, Оле­на КУРЕНКОВА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Зу­стріч лі­тньо­шко­ля­рів з сьо­го­дні­шнім го­стем бу­ла не­ви­пад­ко­вою: Юрій Щер­бак — го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди з при­су­дже­н­ня пре­мії Джейм­са Мей­са, а та­кож з га­зе­тою «День» йо­го пов’язує ба­га­то­рі­чна спів­пра­ця. Він пе­ре­ко­на­ний, що ни­ні «га­зе­та «День» є ор­га­ном бо­роть­би за Ві­дро­дже­н­ня на­ції та фрон­то­во­го опо­ру ро­сій­ській агре­сії».

Ана­лі­зу­ю­чи свій по­лі­ти­чний до­свід, Юрій Ми­ко­ла­йо­вич при­га­дує, що ще на­при­кін­ці 80-х — по­ча­тку 90-х з’яви­ло­ся пе­ред­чу­т­тя за­гро­зи з бо­ку РФ для ста­нов­ле­н­ня укра­їн­ської дер­жав­но­сті, і ни­ні, на жаль, во­но справ­ди­ло­ся. Рі­ше­н­ням для ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в Укра­ї­ні ди­пло­мат ба­чить ті­сну спів­пра­цю зі США. На йо­го дум­ку, не слід акцен­ту­ва­ти ува­гу на член­стві в НАТО, яке за ре­зуль­та­та­ми Вар­шав­сько­го са­мі­ту є сум­нів­ним, а зо­се­ре­ди­ти­ся на на­бут­ті Укра­ї­ною ста­ту­су го­лов­но­го со­ю­зни­ка США — не чле­на НАТО.

Укра­ї­ні слід пе­ре­йма­ти до­свід ін­ших кра­їн не ли­ше у сфе­рі без­пе­ки, а й пи­та­н­нях, що сто­су­ю­ться еко­ло­гії. Стан дов­кі­л­ля в на­шій кра­ї­ні Юрій Щер­бак на­звав ка­та­стро­фі­чним, про це, зокре­ма, свід­чить тра­ге­дія на Гри­бо­ви­цько­му сміт­тє­зва­ли­щі, про­бле­му яко­го до­сі не ви­рі­ше­но. Взір­цем еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки для нас мо­же ста­ти Ка­на­да чи єв­ро­пей­ські кра­ї­ни, де «зе­ле­ний рух» най­більш по­ши­ре­ний.

На­о­ста­нок лі­тньо­шко­ля­рі обго­во­ри­ли з го­стем су­ча­сну куль­тур­ну те­ма­ти­ку. «В Укра­ї­ні до­сі не­має но­бе- лів­сько­го ла­у­ре­а­та, хо­ча є ба­га­то гі­дних пре­тен­ден­тів, — по­яснив ле­ктор. — Ми ма­є­мо усі мо­жли­во­сті ста­ти по­ту­жною сві­то­вою куль­ту­рою». Ма­рія ЧАДЮК, На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія»:

— Пі­сля роз­мо­ви з на­шим го­стем я від­чу­ла се­бе справ­жньою «ме­шкан­кою сві­ту». Адже Юрій Щер­бак зу­мів да­ти шир­ший, сві­то­вий кон­текст для укра­їн­ської си­ту­а­ції. Ба­га­то ча­су в роз­мо­ві бу­ло на­да­но вза­є­мо­дії Укра­ї­ни з рі­зни­ми дер­жа­ва­ми, зокре­ма Поль­щею, Ка­на­дою. За­пам’ята­ла­ся й ідея про soft-power, якою є куль­ту­ра, і са­ме во­на є в Укра­ї­ни ду­же по­ту­жною. Це над­зви­чай­но ці­ка­ва роз­мо­ва, що вплі­тає Укра­ї­ну у сві­то­вий про­стір по­дій. Хри­сти­на СОЛТИС, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні І.Фран­ка:

— Зу­стріч з Юрі­єм Щер­ба­ком до­по­мо­гла ме­ні роз­ста­ви­ти акцен­ти у мо­є­му ба­чен­ні роз­по­ді­лу сил у сві­ті. Гість ввів нас у гео­по­лі­ти­чний кон­текст то­го, що від­бу­ва­є­ться. Це до­по­мо­же нам бу­ти більш ши­ро­ко­зо­ри­ми в оцін­ці су­ча­сних по­дій. Окрім цьо­го, він слу­шно за­ува­жив про ви­кли­ки, які з’яв­ля­ю­ться в ін­фор­ма­цій­ну епо­ху.

На­га­да­є­мо, що цьо­го­рі­чна Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня» від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні.

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.