Акти­ві­сти про­пи­са­ли вла­ді оку­ля­ри

В уря­дов­ців ви­ма­га­ють на­ре­шті ви­рі­ши­ти про­бле­ми з на­ра­ху­ва­н­ням со­цви­плат пе­ре­се­лен­цям

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

До ста днів ро­бо­ти ни­ні­шньо­го скла­ду Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, що за­хи­ща­ють пра­ва вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб, під­го­ту­ва­ли кни­гу із со­тнею ре­аль­них істо­рій пе­ре­се­лен­ців, по­стра­жда­лих від дис­кри­мі­на­цій­ної по­лі­ти­ки дер­жа­ви. Цей звіт та оку­ля­ри для прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на 20 ли­пня при­не­сли до бу­дин­ку уря­ду під час акції «Гройсман, від­крий очі на про­бле­ми пе­ре­се­лен­ців!». Спра­ва у тім, що Ка­бмін чо­мусь не по­мі­чає про­блем 1,8 міль­йо­на ВПО.

Уча­сни­ків акції ди­вує, що у зві­ті за три­мі­ся­чний пе­рі­од ро­бо­ти уряд се­ред до­ся­гнень вка­зав «роз­бло­ку­ва­н­ня со­ці­аль­них ви­плат вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам, спро­ще­н­ня ве­де­н­ня облі­ку ВПО та удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми при­зна­че­н­ня та здій­сне­н­ня со­ці­аль­них ви­плат». Але на­справ­ді, за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри пі­ке­ту, ба­га­тьом пе­ре­се­лен­цям до­сі не від­но­ви­ли со­цви­пла­ти, а мі­сце­ві управ­лі­н­ня соц­за­хи­сту не мо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти «вдо­ско­на­ле­ні» ме­ха­ні­зми їх при­зна­че­н­ня та здій­сне­н­ня. Чи­ма­ло про­блем ви­ни­кло че­рез по­ста­но­ву №365 від 8 черв­ня 2016 ро­ку, яка зокре­ма за­про­ва­джує пе­ре­вір­ки місць про­жи- ва­н­ня ВПО, що ста­вить під за­гро­зу отри­ма­н­ня ни­ми со­ці­аль­них ви­плат і про­сто по­ру­шує пра­ва лю­дей.

Ор­га­ні­за­то­ри пі­ке­ту ви­ма­га­ли осо­би­стої зу­стрі­чі з Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном, оскіль­ки Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки ігно­рує до­ру­че­н­ня прем’єр-мі­ні­стра що­до по­го­дже­н­ня з гро­мад­ські­стю норм по­ста­но­ви №365. «Ми не ро­зу­мі­є­мо, чо­му в Мі­ні­стер­стві со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки ігно­ру­ють це пи­та­н­ня, — ка­же Ана­ста­сія Дри­жак, спів­ор­га­ні­за­тор акції, яка пред­став­ляє гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію « Крим SOS». — Ра­ні­ше ми про­те­сту­ва­ли під Ка­бмі­ном з цьо­го ж при­во­ду, і то­ді за­сту­пник мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ві­та­лій Му­щі­нін ви­хо­див до нас і ка­зав, щоб ми не по­спі­ша­ли з ви­снов­ка­ми, що прийня­ті по­ряд­ки роз­ра­хо­ва­ні на по­кра­ще­н­ня про­це­дур, то­му тре­ба по­че­ка­ти ре­зуль­та­тів. Чи про­су­ну­ло­ся мі­ні­стер­ство у сво­їх рі­ше­н­нях — спо­ді­ва­є­мо­ся, не­за­ба­ром по­чу­є­мо».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.