Тро­хи драй­ву від рок-гур­ту Reve ta stohne

22 ли­пня в Му­зеї «Зо­ло­ті во­ро­та» від­бу­де­ться кон­церт су­ча­сної му­зи­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Цей за­хід від­бу­ва­є­ться у рам­ках но­во­го про­е­кту Golden Gate Space. На­га­да­є­мо, мо­ло­дий ки­їв­ський гурт Reve ta stohne хо­ча й ство­ре­ний ли­ше пів­то­ра ро­ки то­му, але вже має сво­їх при­хиль­ни­ків не тіль­ки в Укра­ї­ні, а й за кор­до­ном (успі­шно ви­сту­пає в Поль­щі, Ні­дер­лан­дах, Фран­ції).

Осо­бли­ві­стю сти­лю ці­єї ам­бі­тної му­зи­чної че­твір­ки є по­єд­на­н­ня гор­ло­вих спів­ів і ша­ман­ських ри­тмів з рі­зни­ми су­ча­сни­ми на­пря­ма­ми, та­ки­ми як world music, grunge, tribal, punk, reggae, rapcore.

Хло­пці актив­но ви­сту­па­ють на рі­зних фе­сти­ва­лях (так, ми­ну­ло­го ти­жня драй­во­во гра­ли на Мі­жна­ро­дно­му фо­ру­мі «Слав­ське Rock»); ма­ють чи­ма­ло фа­нів у со­цме­ре­жах, а їхні ком­по­зи­ції в YouTube — ти­ся­чі пе­ре­гля­дів. За сло­ва­ми бас­гі­та­ри­ста Єв­ге­на Ко­тен­ка, на­зва гур­ту ви­ни­кла ра­пто­во, ко­ли му­зи­кан­ти якось їха­ли на ме­тро і по­чу­ли на­зву зу­пин­ки «Та­ра­са Шев­чен­ка» і по­ду­ма­ли, що зна­ме­ни­тий вірш Ко­бза­ря «Ре­ве та сто­гне» мо­же при­не­сти успіх їхній но­вій твор- чій ко­ман­ді. Текс­ти і му­зи­ку до пі­сень во­ни пи­шуть са­мі, ли­ше ком­по­зи­ція «Де мої бі­зо­ни?», яку мо­жна по­слу­ха­ти в Ін­тер­не­ті, на­ро­ди­ла­ся пі­сля по­ба­че­но­го ві­део, де укра­їн­ський ка­на­дець го­дує бі­зо­на.

Учо­ра Reve ta Stohne під­няв на­стрій спіль­ним кон­цер­том з гур­та­ми Generallband і «Ди­чка», що від­був­ся в Арт-дво­ри­ку сто­ли­ці на вул. Іл­лін­ській. Му­зи­ка бой-бен­да Reve ta Stohne є згус­тком енер­гії, а їхня ха­ри­зма ні­ко­го зі слу­ха­чів не за­ли­шає бай­ду­жи­ми. Рі­зно­ма­ні­тні сма­ки уча­сни­ків гур­ту транс­фор­му­ва­ли­ся у вла­сний стиль, який хло­пці на­зи­ва­ють «відьма­цькою му­зи­кою» (weedmack music). Ни­ні гурт пра­цює над за­пи­сом сво­го пер­шо­го аль­бо­му, який по­ви­нен ви­йти во­се­ни.

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.