Май­же 200 кра­їн, 50 ти­сяч жур­на­лі­стів

Сві­то­вий день мо­ло­ді — впер­ше з укра­їн­ським пе­ре­кла­дом

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на ВОЙТКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

УПоль­щі три­ва­ють остан­ні при­го­ту­ва­н­ня до по­дії сві­то­во­го мас­шта­бу — зу­стрі­чі Па­пи Фран­ци­ска з мо­лод­дю, що від­бу­де­ться у Кра­ко­ві. За­хо­ди в рам­ках СДМ три­ва­ти­муть з 25 по 31 ли­пня. Для кра­ї­ни ця подія є зна­ко­вою, оскіль­ки цьо­го ро­ку від­зна­ча­ють 1050-лі­т­тя хре­ще­н­ня Поль­щі.

«Біль­ше 500 ти­сяч осіб зі 187 кра­їн сві­ту вже за­ре­є­стру­ва­лось для уча­сті в СДМ. Най­більш чи­слен­ні гру­пи з Поль­щі, Іта­лії, Фран­ції, Іспа­нії, США і Ні­меч­чи­ни, — за­зна­чає се­кре­тар­ка Ко­мі­сії у спра­вах мо­ло­ді Ри­мо-ка­то­ли­цької Цер­кви се­стра Ан­на За­ін­чков­ська. — Про­те з до­сві­ду по­пе­ре­дніх зу­стрі­чей чи­сло за­ре­є­стро­ва­них тре­ба мно­жи­ти на три. Ре­аль­на кіль­кість мо­ло­ді мо­же бу­ти до 1,5— 2 міль­йо­нів уча­сни­ків».

Укра­їн­ців для уча­сті в СДМ за­ре­є­стру­ва­лось п’ять ти­сяч. «Біль­шість лю­дей, які ма­ють до­свід пе­ре­бу­ва­н­ня на СДМ, не ре­є­стру­ю­ться. Во­ни ви­рі­шу­ють пи­та­н­ня сво­єї уча­сті в остан­ні дні, і са­ме для них ство­ре­на ре­є­стра­ція «last minute», що діє з 1 до 22 ли­пня. Однак лю­ди, які з тих чи ін­ших при­чин не мо­гли за­ре­є­стру­ва­ти­ся вча­сно, під час основ­них по­дій змо­жуть роз­та­шу­ва­ти­ся у спе­ці­аль­но ви­ді­ле­но­му се­кто­рі», — до­да­ла се­стра Ан­на За­ін­чков­ська.

Впер­ше з по­ча­тку про­ве­де­н­ня СДМ укра­їн­ці змо­жуть по­чу­ти пе­ре­клад по­дії укра­їн­ською мо­вою. Окрім то­го, му­зи­кан­ти гур­ту «Ка­на» зро­би­ли укра­їн­ську вер­сію гім­ну СДМ, при­чо­му для за­пи­су ви­ко­ри­ста­ли пра­кти­чно всі укра­їн­ські на­ро­дні му­зи­чні ін­стру­мен­ти і та­кож відзня­ли кліп.

Ор­га­ні­за­то­ри за­пев­ня­ють, що уча­сни­ки Сві­то­во­го дня мо­ло­ді пе­ре­бу­ва­ти­муть під опі­кою поль­ської вла­ди, за­хо­ди без­пе­ки та ме­ди­чної до­по­мо­ги бу­дуть на та­ко­му ж рів­ні, як під час са­мі­ту НАТО, який про­йшов у Вар­ша­ві на по­ча­тку ли­пня. Ор­га­ні­за­то­ри та­кож очі­ку­ють при­їзду близь­ко 50 ти­сяч жур­на­лі­стів та го­ту­ють спе­ці­аль­ні май­дан­чи­ки з без­ко­штов­ним Wi-Fi, щоб пра­ців­ни­ки ЗМІ мо­гли опе­ра­тив­но ро­би­ти свої ма­те­рі­а­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.