За­мість сміт­тє­зва­ли­ща – лі­сок

Се­ло на Во­ли­ні по­ка­за­ло, на що спро­мо­жна гро­ма­да

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Не­ве­ли­ке за по­лі­ськи­ми мір­ка­ми — по­над 300 ме­шкан­ців — се­ло Ві­ту­ле в Лю­бе­шів­сько­му ра­йо­ні на Во­ли­ні по­ка­за­ло і «ба­га­тшим» се­лам, на що спро­мо­жна гро­ма­да. Тут ро­ка­ми існу­ва­ло сти­хій­не сміт­тє­зва­ли­ще (бо спе­ці­аль­но від­ве­де­но­го для цьо­го мі­сця й не бу­ло), ку­ди зво­зи­ли від­хо­ди жит­тє­ді­яль­но­сті з усі­єї окру­ги. Зва­ли­ще роз­ро­сло­ся вже на ге­ктар! Те­пер йо­го не ста­ло, а за­мість ньо­го ро­сте мо­ло­дий со­сно­вий лі­сок.

Як ка­же бір­ків­ський сіль­ський го­ло­ва Сві­тла­на Ко­стю­чик (а Віту- ле на­ле­жить до Бір­ків­ської сіль­ра­ди), ідея обла­го­ро­ди­ти зем­лю пі­сля смі­т­тя на­ле­жить ме­шкан­це­ві Ві­туль Ми­ко­лі Ту­ри­ку. Йо­го во­на на­зи­ває «актив­ним чо­ло­ві­ком». Він під­няв гро­ма­ду, сіль­ська ра­да до­по­мо­гла з тра­кто­ром, що­би згор­ну­ти смі­т­тя, а Ту­рик до­мо­вив­ся з Де­рев­ків­ським лі­сни­цтвом, ко­тре на­да­ло са­джан­ці со­сни і транс­порт. А да­лі бу­ла спра­ва те­хні­ки і про­сто пра­ця: ви­са­ди­ти со­сон­ки. Зві­сно, ро­стуть во­ни по­віль­но, але ті, хто взяв участь у ви­сад­ці лі­су, ще до­че­ка­ю­ться ча­су, ко­ли зби­ра­ти­муть тут гри­би. Якраз у мо­ло­до­му со­сня­чку до­бре ро­дять ма­слю­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.