«Аван­су­ва­н­ня» Грой­сма­ну

Екс­перт — про ре­зуль­та­ти пер­шо­го ві­зи­ту укра­їн­сько­го прем’єра до Брюс­се­лю

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Схо­же, що в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі за­до­во­ле­ні ді­яль­ні­стю укра­їн­сько­го уря­ду на чо­лі з Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном, який впер­ше з мо­мен­ту йо­го при­зна­че­н­ня на цю по­са­ду по­бу­вав у Брюс­се­лі. Та­кий ви­сно­вок мо­жна зро­би­ти за ре­зуль­та­та­ми дво­ден­но­го ві­зи­ту прем’єра в Брюс­сель і йо­го зу­стрі­ча­ми з ЄСів­ськи­ми ви­со­ко­по­са­дов­ця­ми, пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської ра­ди До­наль­дом Ту­ском, пре­зи­ден­том Єв­ро­ко­мі­сії Жа­ном-Кло­дом Юн­ке­ром, ви­со­ким пред­став­ни­ком ЄС із за­кор­дон­них справ та без­пе­ко­вої по­лі­ти­ки Фе­де­рі­кою Мо­ге­рі­ні.

Ви­со­кий пред­став­ник, зокре­ма, за­зна­чи­ла, що зу­стріч да­ла мо­жли­вість під­твер­ди­ти не­змін­ну при­хиль- ність Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу до мі­цно­го, гли­бо­ко­го та ши­ро­ко­го пар­тнер­ства з Укра­ї­ною. Окрім то­го, во­на при­ві­та­ла прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни з ви­ко­на­н­ням всіх умов, не­об­хі­дних для на­да­н­ня Укра­ї­ні без­ві­зо­во­го ре­жи­му. «Це вра­жа­ю­че до­ся­гне­н­ня, яке бу­ло ви­зна­но Єв­ро­пей­ською ко­мі­сі­єю в її про­по­зи­ції ска­су­ва­ти ві­зо­ві ви­мо­ги, по­вин­но при­ве­сти во­се­ни до по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту в Ра­ді і Єв­ро­пей­сько­му пар­ла­мен­ті», — на­го­ло­шу­є­ться у по­ві­дом­лен­ні Зов­ні­шньої слу­жби ЄС.

Зі сво­го бо­ку прем’єр-мі­ністр по­ін­фор­му­вав Мо­ге­рі­ні про за­хо­ди, яких вжи­ває уряд в со­ці­аль­но-еко­но­мі­чній сфе­рі, ре­фор­му­ван­ні си­сте­ми дер­жав­ної слу­жби, бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. Спів­ро­змов­ни­ки по­ві­до­ми­ли про до­мов­ле­ність про­ве­сти на­при­кін­ці 2016 ро­ку за­сі­да­н­ня Ра­ди асо­ці­а­ції Укра­ї­на — ЄС, спів­го­ло­ва­ми якої во­ни є.

Під час зу­стрі­чі во­ни та­кож обго­во­ри­ли хід ре­а­лі­за­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей, осо­бли­во в сві­тлі спле­ску на­силь­ства на схо­ді Укра­ї­ни за остан­ні два дні. «ЄС про­дов­жує під­три­му­ва­ти пов­не ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей, а та­кож те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни», — за­пев­ни­ла Мо­ге­рі­ні.

Під час спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції з пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії Жа­ном-Кло­дом Юн­ке­ром Гройсман на­го­ло­сив, що го­во­ри­ти про ви­бо­ри на Дон­ба­сі та ре­ін­те­гра­цію те­ри­то­рії мо­жли­во го­во­ри­ти ли­ше пі­сля то­го, як з укра­їн­ської те­ри­то­рії бу­дуть ви­ве­де­ні бо­йо­ви­ки, ро­сій­ські вій­ська, озбро­є­н­ня, бу­де вве­де­на по­лі­цей­ська мі­сія ОБСЄ та бу­де га­ран­то­ва­но без­пе­ку.

Прем’єр за­зна­чив, що пі­сля пе­ре­го­во­рів з єв­ро­пей­ським ко­мі­са­ром з пи­тань тор­гів­лі Се­сі­лі­єю Маль­стром бу­ло до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті, що з ве­ре­сня Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти до­да­тко­ві тор­го­ві пре­фе­рен­ції для сво­їх то­ва­рів з ви­хо­дом на єв­ро­пей­ський ри­нок. «Сфе­ра дій ав­то­ном­них пре­фе­рен­цій ЄС по­вин­на вклю­ча­ти в се­бе кри­ти­чно ва­жли­ві ка­те­го­рії, та­кі як м’ясо пти­ці, агро­про­ду­кцію тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, бо­ро­шно, фру­кто­ві со­ки, еле­ктро­то­ва­ри, алю­мі­ній і ви­ро­би з ньо­го», — по­яснив Гройсман.

Він та­кож по­ві­до­мив, що на пе­ре­го­во­рах з єв­ро­пей­ською сто­ро­ною по­ру­шу­ва­лось пи­та­н­ня спіль­но­го авіа­цій­но­го про­сто­ру, що до­зво­лить зай­ти в Укра­ї­ну бю­дже­тним авіа­ком­па­ні­ям ЄС, а укра­їн­ські опе­ра­то­ри змо­жуть ви­йти на за­галь­но­єв­ро­пей­ський ри­нок.

«У ДАНОМУ ВИ­ПАД­КУ ЄС ДІЄ ЗА ПРИНЦИПОМ «НЕ НА­ШКО­ДИ­ТИ»

Ми­хай­ло ГОНЧАР, пре­зи­дент цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія-1»:

— Отри­ма­ні си­гна­ли свід­чать про по­зи­тив­ні на­слід­ки ві­зи­ту Грой­сма­на до Брюс­се­лю. Не ду­маю, що тут якась ве­ли­ка за­слу­га укра­їн­сько­го прем’єра, а ско­рі­ше аван­су­ва­н­ня, з огля­ду на те, що важ­ко очі­ку­ва­ти про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців фун­да­мен­таль­них зсу­вів у про­ве­ден­ні ре­форм.

І по дру­ге, це не стіль­ки оцін­ка єв­ро­пей­ською сто­ро­ною пер­со­наль­но прем’єра Грой­сма­на за по­віль­ний, не зов­сім впев­не­ний, не до кін­ця по­слі­дов­ний, але все ж та­ки по­ступ Укра­ї­ни. Хо­ча де­що і пов’яза­но з пер­со­на­лі­єю са­мо­го Грой­сма­на, і в прин­ци­пі так має бу­ти. Адже успіх ре­форм — це не стіль­ки кон­кре­тні пер­со­на­лії, а си­стем­на ро­бо­та дер­жав­но­го апа­ра­ту в ці­ло­му. У даному ви­пад­ку ЄС діє за принципом «не на­шко­ди­ти». А нас по­стій­но ти­ка­ли облич­чям в асфальт, то те­пер ви­рі­ши­ли трі­шки під­со­ло­ди­ти.

Що сто­су­є­ться зна­ко­вих ре­чей, то мо­жна ви­ді­ли­ти пи­та­н­ня, пов’яза­ні зі спів­пра­цею у ви­ко­ри­стан­ні по­тен­ці­а­лу га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми в кон­текс­ті за­гроз, які ста­но­вить пів­ні­чний су­сід із про­су­ва­н­ням про­е­кту « Пів­ні­чний по­тік-2». Тут йшло­ся про на­ма­цу­ва­н­ня спіль­ної вза­є­мо­дії Укра­ї­ни та ЄС. Але по­ки що єв­ро­пей­ська та аме­ри­кан­ська сто­ро­ни не ба­чать актив­ної по­зи­ції но­во­го уря­ду, на від­мі­ну від по­пе­ре­дньо­го, який був біль­ше на­ла­што­ва­ний про­ти­дії «Пів­ні­чно­му по­то­ку-2».

За­ли­ша­є­ться про­блем­ним пи­та­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му. Єв­ро­со­юз, як пра­ви­ло, кри­ти­кує нас, що, мов­ляв, укра­їн­ські по­лі­ти­ки лю­блять обі­ця­ти, але ні­чо­го не ро­би­ти. А тут ви­хо­дить, що і ЄС вміє обі­ця­ти, ви­су­ва­ти умо­ви, і зре­штою да­ле­ко не факт, що пи­та­н­ня на­да­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му Укра­ї­ні бу­де ви­рі­ше­но у жов­тні.

Ме­ні зда­є­ться, що на­ля­ка­на і з пов­ною ку­пою пси­хо­ло­гі­чних ком­пле­ксів Єв­ро­па бу­де шу­ка­ти якісь за­чі­пки, щоб так чи іна­кше якщо не уни­кну­ти на­да­н­ня нам без­ві­зо­во­го ре­жи­му, то вко­тре від­кла­сти це пи­та­н­ня на не­ви­зна­че­ний тер­мін.

Але там ма­ють усві­дом­лю­ва­ти, що на цьо­му ета­пі не­ви­зна­че­ність з цим пи­та­н­ням по­чне від­штов­ху­ва­ти Укра­ї­ну від ЄС. І це при­зве­де не про­сто до ко­ло­саль­но­го роз­ча­ру­ва­н­ня до Єв­ро­со­ю­зу, а ста­не ка­та­лі­за­то­ром во­ро­жо­го став­ле­н­ня до ЄС як на­дна­ціо­наль­ної стру­кту­ри.

Істо­рія з роз­ши­ре­н­ням квот — це до­бре. Але пи­та­н­ня, які кво­ти і на­скіль­ки їх роз­ши­рять. Ми зна­є­мо, як єв­ро­пей­ці ді­ють у цих пи­та­н­нях: на кри­хту роз­ши­рять пев­ні кво­ти, а бу­дуть по­да­ва­ти це як пев­ний успіх. Зви­чай­но, во­ни бу­дуть ти­ка­ти нам паль­цем: ди­ві­ться, у вас кво­ти вза­га­лі не ви­бра­ні, а ще щось про­си­те. А по ін­шим кво­там, зокре­ма со­ня­шни­ко­вій олії чи зер­ну, то там кво­ти мі­зер­ні. Во­ни за­хи­ща­ють свій ри­нок, то­му я не ду­маю, що там бу­де ко­ло­саль­ний про­грес.

Що сто­су­є­ться спіль­но­го авіа­цій­но­го про­сто­ру, то епо­пея з цим пи­та­н­ням тя­гне­ться так са­мо як з без­ві­зо­вим ре­жи­мом. Дов­га істо­рія, яка не має кін­ця і краю. Якщо три­ва­лий час про­бле­ма бу­ла са­ме з укра­їн­сько­го бо­ку і по­ля­га­ла мо­но­по­лі­за­ції рин­ку авіа­цій­них пе­ре­ве­зень і ми не ро­би­ли ні­яко­го про­гре­су, то за­раз си­ту­а­ція ви­гля­дає не так одно­зна­чно. Ми не ба­чи­мо та­ко­го ін­тен­сив­но­го ру­ху на зу­стріч з бо­ку ЄС. Тут про­дов­жу­ють ді­я­ти пе­ре­сто­ро­ги що­до Укра­ї­ни і не че­рез про­бле­ми те­хні­чно­го ха­ра­кте­ру, а за­галь­но­по­лі­ти­чно­го. Єв­ро­со­юз пе­ре­о­сми­слює за­раз се­бе, там усім на­жа­ха­ні і по­чи­на­ють ува­жно ди­ви­ти­ся на всі за­гро­зи дов­ко­ла. І те­пер, оскіль­ки на схо­ді че­рез ро­сій­ську агре­сію є якась не­пев­на не­пе­ре­дба­чу­ва­на і не­ста­біль­на Укра­ї­на, то від­бу­ва­є­ться, вжи­ва­ю­чи астро­но­мі­чний тер­мін, роз­бі­га­н­ня га­ла­ктик. ЄС вва­жає, що тре­ба вте­кти від цих про­блем, хо­ча це не­мо­жли­во.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.