Че­рез за­ко­лот у Ту­реч­чи­ні за­три­ма­ли або звіль­ни­ли 45 ти­ся­чо­сіб

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Не менш ніж 45 ти­сяч осіб бу­ло за­три­ма­но, звіль­не­но або усу­ну­то від ро­бо­ти ту­ре­цькою вла­дою пі­сля не­вда­лої спро­би вій­сько­во­го пе­ре­во­ро­ту. Се­ред них, окрім вій­сько­вих і по­лі­цей­ських, ви­яви­ли­ся вчи­те­лі, де­ка­ни уні­вер­си­те­тів і жур­на­лі­сти, яких ту­ре­цька вла­да вва­жає не­до­ста­тньо ло­яль­ни­ми пре­зи­ден­ту Ре­дже­пу Та­ї­пу Ер­до­га­ну. За­га­лом звіль­не­но близь­ко 15 тис. вчи­те­лів і ви­кла­да­чів, пів­то­ри ти­ся­чі де­ка­нів, май­же 9 тис. спів­ро­бі­тни­ків мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ, пів­то­ри ти­ся­чі спів­ро­бі­тни­ків мі­ні­стер­ства фі­нан­сів і близь­ко 250 спів­ро­бі­тни­ків офі­су прем’єр-мі­ні­стра. Та­кож за­три­ма­но близь­ко 6 тис. вій­сько­во­слу­жбов­ців, звіль­не­но 9 тис. по­лі­цей­ських і усу­ну­то від ро­бо­ти 3 тис. суд­дів. Вла­да ствер­джує, що во­ни під­три­му­ва­ли про­по­від­ни­ка Фе­тхул­лу Гю­ле­на, яко­го в Ан­ка­рі вва­жа­ють мо­жли­вим ор­га­ні­за­то­ром за­ко­ло­ту. Сам Гю­лен, який про­жи­ває у США, ка­те­го­ри­чно за­пе­ре­чує свою при­че­тність до цих по­дій. Про­те ту­ре­цька вла­да ви­ма­гає йо­го екс­тра­ди­ції на ба­тьків­щи­ну і на­зи­ває йо­го лі­де­ром « те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.