У Фран­ції на пів­ро­ку про­дов­жи­ли над­зви­чай­ний стан

Den (Ukrainian) - - День Планети -

На­ціо­наль­на асам­блея — ни­жня па­ла­та фран­цузь­ко­го пар­ла­мен­ту — ухва­ли­ла за­ко­но­про­ект про про­дов­же­н­ня над­зви­чай­но­го ста­ну в кра­ї­ні ще на шість мі­ся­ців. Го­ло­су­ва­н­ня від­бу­ло­ся у ніч на се­ре­ду. Те­пер до­ку­мент пе­ре­да­дуть у Се­нат. По­пе­ре­дній тер­мін над­зви­чай­но­го ста­ну спли­ває 26 ли­пня. Йо­го бу­ло вве­де­но пі­сля те­ра­ктів у Па­ри­жі в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку. При­чи- ною про­дов­же­н­ня став но­вий те­ракт у Ніц­ці, жер­тва­ми яко­го 14 ли­пня ста­ли 84 лю­ди­ни. Пре­зи­дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд за­яв­ляв про пла­ни про­дов­же­н­ня ре­жи­му над­зви­чай­но­го ста­ну на три мі­ся­ці, са­ме та­ка про­по­зи­ція мі­сти­ла­ся у про­е­кті за­ко­ну, пред­став­ле­но­му прем’ єр- мі­ні­стром Ма­ну­е­лем Валь­сом. Але де­пу­та­ти ухва­ли­ли рі­ше­н­ня по­дво­ї­ти тер­мін.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.