Шість кра­їн при­єд­на­ли­ся до про­дов­же­них ЄС сан­кцій про­ти Кри­му

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Шість кра­їн ви­рі­ши­ли при­єд­на­ти­ся до рі­ше­н­ня ЄС про про­дов­же­н­ня сан­кцій про­ти Кри­му і Се­ва­сто­по­ля. Про це йде­ться у за­яві Ви­со­ко­го пред­став­ни­ка ЄС з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки і без­пе­ки Фе­де­рі­ки Мо­ге­рі­ні. До про­дов­же­них сан­кцій при­єд­на­ли­ся кра­ї­ни-кан­ди­да­ти на член­ство у ЄС Чор­но­го­рія та Ал­ба­нія, чле­ни єв­ро­пей­ської еко­но­мі­чної зо­ни Лі­хтен­штейн та Нор­ве­гія, а та­кож Укра­ї­на та Гру­зія. «Во­ни за­без­пе­чать від­по­від­ність сво­їх на­ціо­наль­них по­лі­тик цьо­му рі­шен­ню ра­ди ЄС. ЄС бе­ре до ува­ги ці зо­бов’яза­н­ня і ві­тає їх», — йде­ться у за­яві. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, 17 черв­ня Ра­да Єв­ро­со­ю­зу про­дов­жи­ла обме­жу­валь­ні за­хо­ди ЄС, вве­де­ні у від­по­відь на не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му і Се­ва­сто­по­ля, до 23 черв­ня 2017 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.