Книж­ки «Дня» – при­че­тним до істо­рії

У Вар­ша­ві ци­ми дня­ми выдбу­ва­є­ться кон­фе­рен­ція «25 ро­ків Бі­ло­везь­ким уго­дам: дер­жа­ва, на­ція, кор­до­ни»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День», фо­то з фейс­бук-сто­рін­ки

Кон­фе­рен­ція при­свя­че­на юві­лею під­пи­са­н­ня одно­го з най­ва­жли­ві­ших у ХХ сто­літ­ті юри­ди­чно­го акта, який по­ста­но­вив: «Со­юз РСР як суб’єкт між­на­ро­дно­го пра­ва і гео­по­лі­ти­чна ре­аль­ність при­пи­няє своє існу­ва­н­ня». За­хід зі­брав екс­пер­тів, по­лі­ти­ків, еко­но­мі­стів, ди­пло­ма­тів та істо­ри­ків, чим при­вер­нув до се­бе не­аби­яку ува­гу поль­ських та єв­ро­пей­ських ме­діа.

«День» по­спіл­ку­вав­ся з Ген­на­ді­єм Бур­бу­лі­сом — у 1991 ро­ці дер­жав­ним се­кре­та­рем РСФР та іні­ці­а­то­ром уго­ди, Ста­ні­сла­вом Шу­шке­ви­чем — го­ло­вою Вер­хов­ної Ра­ди Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь, і Ле­о­ні­дом Крав­чу­ком — пре­зи­ден­том Укра­ї­ни. Де­та­лі тих днів, при­чи­ни «за­ги­бе­лі ім­пе­рії» та як по­збу­ти­ся «ра­дян­сько­го спад­ку» в дер­жав­ній по­лі­ти­ці — «з пер­ших вуст». Ін­терв’ю з ни­ми чи­тай­те не­за­ба­ром в «Дні». Та­кож вда­ло­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся з Пав­лом Ко­ва­лем — єв­ро­де­пу­та­том від Поль­щі у 2009—2014 ро­ках, істо­ри­ком, за­снов­ни­ком та очіль­ни­ком Му­зею Вар­шав­сько­го пов­ста­н­ня, та Лю­дми­лою Ули­цькою — ро­сійсь- кою пи­сьмен­ни­цею, ла­у­ре­а­том між­на­ро­дних лі­те­ра­тур­них пре­мій. Усі спів­ро­змов­ни­ки отри­ма­ли у по­да­ру­нок книж­ки з «Бі­блі­о­те­ки Дня». Так, Пав­ло Ко­валь зди­ву­вав­ся ве­ли­кій екс­пер­тній цін­но­сті книж­ки «Вій­ни і мир, або Укра­їн­ці — по­ля­ки: бра­ти/во­ро­ги, су­сі­ди», а всі ін­ші по­обі­ця­ли про­чи­та­ти «Укра­ї­ну Incognita», де зі­бра­но квін­те­сен­цію клю­чо­во­го про пе­ре­лом­ні мо­мен­ти істо­рії та уро­ки дер­жа­во­тво­ре­н­ня Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.