Пав­ло ШЕ­РЕ­МЕТ:

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Я жи­ву в Ки­є­ві вже п’ятий рік. Я не зби­ра­ю­ся змі­ню­ва­ти гро­ма­дян­ство і не вдаю із се­бе укра­їн­ця. Цьо­го ні­хто й не ви­ма­гає. Але ба­чу, як ба­га­то лю­дей дбай­ли­во став­ля­ться до сво­єї рі­дної, укра­їн­ської мо­ви, що по­чи­наю й сам пе­ре­хо­ди­ти на укра­їн­ську. Я вже май­же все ро­зу­мію, але ще не го­во­рю. Я що­ран­ку ве­ду про­гра­му на одній з укра­їн­ських ра­діо­стан­цій і що­дня в ефі­рі чи­таю по 10 хви­лин укра­їн­ською мо­вою. Я не бо­ю­ся ро­би­ти по­мил­ки і ви­гля­да­ти смі­шним. Не бій­тесь і ви, ро­зум­ні лю­ди вас зро­зу­мі­ють і під­три­ма­ють, а дур­ням і по­ясню­ва­ти ні­чо­го не тре­ба. Дур­нів уза­га­лі не по­вин­но бу­ти по­ряд з на­ми

(ури­вок з остан­ньої ко­лон­ки жур­на­лі­ста «Уро­ки укра­їн­ської» за 17 ли­пня 2016 р. на сай­ті belaruspartisan.org)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.