ТРИПIЛЛЯ

По­до­рож Чер­ка­щи­ною: від епо­хи нео­лі­ту до сьо­го­де­н­ня

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

Ко­ли по­тра­пля­єш у не­ве­ли­ке се­ло Ле­ге­дзи­не ( Таль­нів­сько­го ра­йо­ну Чер­ка­ській обла­сті) — центр Три­піль­ської ар­хе­о­ло­гі­чної екс­пе­ди­ції, то дух пе­ре­хо­плює від ви­гля­ду ди­во­ви­жних хат, ре­кон­стру­йо­ва­них уче­ни­ми. Ко­ли ж на­ма­га­є­шся ося­гну­ти вік най­біль­шо­го в Єв­ро­пі по­се­ле­н­ня бі­ля с.Та­льян­ки пе­рі­о­ду енео­лі­ту (що на три ти­ся­чі ро­ків дав­ні­ше за шу­ме­рів та ста­ро­дав­ніх єги­птян) на 450 ге­кта­рах зем­лі з на­се­ле­н­ням у по­над 15 ти­сяч, ро­зу­мі­єш, що по­тра­пив у ін­ші сві­ти, не­мов у при­го­дни­цький фільм про шу­ка­чів скар­бів: по­се­ред ку­ку­ру­дзя­но­го по­ля в не­гли­бо­кій ямі мо­ло­ді лю­ди із щі­то­чка­ми, скреб­ка­ми і ло­па­тка­ми ко­жної хви­ли­ни мо­жуть зро­би­ти від­кри­т­тя сто­лі­т­тя.

І во­ни їх ро­блять. Цьо­го ро­ку екс­пе­ди­ції ви­пов­ню­є­ться 35 ро­ків, і 15 із них ро­бо­ту екс­пе­ди­ції спіль­но з аме­ри­кан­ським бла­го­дій­ним фон­дом SEARCH Foundation під­три­мує бі­зне­смен і ме­це­нат Бер­тран КОСТ (Фран­ція — США) — член ро­дин­но­го офі­су Шлам­бер­же. Са­ме зав­дя­ки цьо­му фран­цу­зу, який ба­га­то ро­ків то­му за­сну­вав свій бі­знес в Укра­ї­ні й по­чав під­три­му­ва­ти роз­ко­пки три­піль­сько­го по­се­ле­н­ня, укра­їн­ські вче­ні з Ін­сти­ту­ту ар­хе­о­ло­гії НАН Укра­ї­ни, не ма­ю­чи під­трим­ки з бо­ку дер­жа­ви, мо­жуть до­слі­джу­ва­ти одну з най­дав­ні­ших і за­гад­ко­вих куль­тур і що­рі­чно ди­ву­ва­ти світ сво­ї­ми від­кри­т­тя­ми. На­при­клад, Оксфорд­ська ла­бо­ра­то­рія ро­бить без­ко­штов­но всі ана­лі­зи, а ні­ме­цькі вче­ні зро­би­ли ска­ну­ва­н­ня мі­сце­во­сті й скла­ли гео­ма­гні­тну кар­ту, ви­рі­шив­ши на дов­гі ро­ки на­пе­ред пи­та­н­ня, де про­во­ди­ти роз­ко­пки.

По­се­ле­н­ня роз­та­шо­ва­но в ме­жи­річ­чі вже не­і­сну­ю­чих рі­чок і бу­ли ве­ли­че­зни­ми го­ро­ди­ща­ми. Ха­ти ви­хо­ди­ли ві­кна­ми на ву­ли­цю, а все­ре­ди­ну по­се­ле­н­ня — две­ри­ма. Центр був не­за­бу­до­ва­ний — віль­ний май­дан.

— Лю­ди жи­ли на одно­му мі­сці при­бли­зно 50— 70 ро­ків, — роз­ка­зав Еду­ард ОВЧИННИКОВ, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту ар­хе­о­ло­гії НАН Укра­ї­ни, — ви­сна­жу­ва­ли ґрун­ти і пе­ре­хо­ди­ли на ін­шу те­ри­то­рію, при­би­ра­ю­чи по­бу­то­ве смі­т­тя, за­ли­ша­ли ри­ту­аль­ний по­суд, на­пов­не­ний зер­ном, фі­гур­ки лю­дей чи зві­рів, а бу­дин­ки і все по­се­ле­н­ня спа­лю­ва­ли. Перш ніж спа­ли­ти ха­ту, зни­щу­ва­ли піч, а зер­но­тер­ку ви­но­си­ли на­двір і за­ли­ша­ли пе­ре­вер­ну­тою. В цьо­му по­се­лен­ні бу­дин­ки бу­ли дво­по­вер­хо­ві. Дру­гий по­верх — жи­тло­вий.

Так, у най­біль­шо­му з ві­до­мих у сві­ті по­се­лень мі­дно­кам’ яно­го ві­ку — та­льян­ків­сько­му — бу­ло до­слі­дже­но 20 три­піль­ських жи­тел, на по­се­ле­н­нях До­бро­во­ди, Ко­се­нів­ка, Апо­лян­ка — по одно­му, що да­ло ва­жли­вий ма­те­рі­ал для ви­вче­н­ня ар­хі­те­кту­ри дав­ніх три­піль­ців. Бу­ли від­кри­ті й до­слі­дже­ні до­сі не ві­до­мі ями-ко­тло­ва­ни (мі­сце дав­ньої то­ло­ки), в яких ви­ро­бля­ли ма­те­рі­ал для до­мо­бу­дів­ни­цтва; впер­ше до­слі­дже­но спе­ці­аль­но по­бу­до­ва­ний гі­гант­ських роз­мі­рів три­піль­ський « тік » . Три­піль­ською екс­пе­ди­ці­єю бу­ли від­кри­ті уні­каль­ні гон­чар­ні гор­ни ду­же скла­дної те­хно­ло­гі­чної кон­стру­кції. Во­ни бу­ли не ві­до­мі в енео­лі­ти­чну до­бу ( по­ді­бні з’яв­ля­ю­ться ли­ше в ан­ти­чні ча­си). Сьо­го­дні ці об’ єкти на­бу­ли сві­то­во­го зна­че­н­ня і є те­мою обго­во­рень у ар­хе­о­ло­гі­чних ко­лах Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Ру­му­нії то­що. Та­кож про ці мас­шта­бні за об­ся­гом по­льо­ві до­слі­дже­н­ня най­біль­шо­го дав­ньо­зем­ле­роб­сько­го по­се­ле­н­ня-гі­ган­та Три­піль­ської куль­ту­ри на Чер­ка­щи­ні що­рі­чно ви­хо­дять ко­ле­ктив­ні ан­гло­мов­ні мо­но­гра­фії (9 кни­жок)

Уні­каль­ні ар­те­фа­кти, ви­яв­ле­ні на по­се­лен­ні бі­ля с. Та­льян­ки, на­да­ють но­ву ін­фор­ма­цію зі ста­ро­дав­ньої істо­рії Укра­ї­ни. Бу­ло здо­бу­то ве­ли­ку кіль­кість уні­каль­них пре­дме­тів ене- олі­ти­чної до­би: фі­гур­ки пра­ма­те­рі — ні­би­то ва­гі­тної жін­ки, — єди­ні в Укра­ї­ні (та­кі є тіль­ки у Лув­рі), граль­ні фі­шки ( пер­ше ка­зи­но?), мо­де­лі « сан­чат » , за­пря­же­них во­ла­ми, ди­тя­чий гу­тус, най­дав­ні­ший у сві­ті дру­шляк, уці­лі­лу мо­дель три­піль­сько­го бу­дин­ку, мі­дні на­ми­сти­ни, ри­баль­ський га­чок і зна­ря­д­дя пра­ці — ві­ком 6000 ро­ків! За­раз екс­пе­ди­ція до­слі­джує «юві­лей­не» 50-те жи­тло з 3000, ви­яв­ле­них ска­ну­ва­н­ням.

— Для ме­не ве­ли­ка честь бу­ти при­че­тним до ва­жли­вої та скла­дної ро­бо­ти вче­них, на­да­ва­ти їм під­трим­ку і бу­ти свід­ком то­го, як від­кри­ва­ю­ться но­ві сто­рін­ки на­шої спіль­ної істо­рії, — го­во­рить Бер­тран КОСТ.— Я не ко­ле­кціо­ную пре­дме­тів Три­піль­ської куль­ту­ри, бо все, що тут зна­хо­дять, на­ле­жить дер­жа­ві Укра­ї­на. Я про­сто від­даю гро­ші на ро­зви­ток, на про­ве­де­н­ня до­слі­джень для то­го, щоб лю­ди зна­ли, хто во­ни і звід­ки.

— Ще одна про­бле­ма — оран­ка зем­лі, — роз­по­від­ає Вла­ди­слав ЧАБАНЮК, ди­ре­ктор дер­жав­но­го істо­ри­ко- куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка «Три­піль­ська куль­ту­ра » . — Адже по­ло­ви­на зем­лі за­по­від­но­го фон­ду бу­ла сво­го ча­су не­за­кон­но роз­па­йо­ва­на, і ни­ні це — сіль­сько­го­спо­дар­ські угі­д­дя. За­по­від­ник — це по­над 2000 га ор­ної ро­дю­чої зем­лі. Якщо ста­рі тра­кто­ри під час оран­ки ли­ше за­чі­па­ли ді­лян­ки, де бу­ли по­се­ле­н­ня, не зав­да­ю­чи сут­тє­вої шко­ди, то з при­хо­дом но­вої те­хні­ки усе бу­де зни­ще­но. Єди­не, про що вда­ло­ся до­мо­ви­тись, — не­гли­бо­ка оран­ка зем­лі. Про­те, аби збе­рег­ти екс­пе­ди­цію, по­сів сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур тре­ба тим­ча­со­во­го за­бо­ро­ни­ти — по­ля ма­ють бу­ти за­сі­я­ні ба­га­то­рі­чни­ми тра­ва­ми. Адже пі­сля до­слі­дже­н­ня го­ро­ди­ща зем­ля зно­ву мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на як ор­не по­ле...

ФО­ТО НА­ДА­НО PR-КОМ­ПА­НІ­ЄЮ «ДЕЛЬ АРТЕ»

ДУХ ПЕ­РЕ­ХО­ПЛЮЄ ВІД ВИ­ГЛЯ­ДУ ДИ­ВО­ВИ­ЖНИХ ХАТ, РЕ­КОН­СТРУ­ЙО­ВА­НИХ УЧЕ­НИ­МИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.