Львів­ська опе­ра за­кри­ває 116-й се­зон

21 ли­пня пу­блі­ка по­ба­чить ро­ман­ти­чний ба­лет «Ле­бе­ди­не озе­ро» П. Чай­ков­сько­го

Den (Ukrainian) - - Культура - На­дія ТРУШ, Львів

Чим за­пам’ята­є­ться цей се­зон ша­ну­валь­ни­кам ви­со­ко­го ми­сте­цтва, яке пред­ста­ви­ли май­стри Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту ім. Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької?

Не­зва­жа­ю­чи на скла­дні ча­си, ко­ле­ктив те­а­тру оно­вив ре­пер­ту­ар трьо­ма ви­ста­ва­ми: опе­рою «На­тал­ка Пол­тав­ка» М. Ли­сен­ка ( ди­ри­гент — Іри­на Ста­си­шин, ре­жи­сер — Ро­ман Валь­ко), му­зи­чною каз­кою для ді­тей «По­пе­лю­шка » А. Спа­да­век­кія ( ди­ри­гент — Іри­на Ста­си­шин, ре­жи­сер — Га­ли­на Во­ло­ве­цька) і ко­мі­чною опе­рою « Ша­ле­ний день, або Ве­сі­л­ля Фі­га­ро » В.- А. Мо­цар­та ( ди­ри­гент — Юрій Бер­ве­цький, ре­жи­сер — Ва­силь Вов­кун).

Зна­ко­вою по­ді­єю в куль­тур­но­му жит­ті мі­ста був ХV Між­на­ро­дний фе­сти­валь опер­но­го ми­сте­цтва іме­ні Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької, в яко­му взя­ли участь ми­тці не ли­ше зі Льво­ва, а й про­від­ні со­лі­сти На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни: Ма­рія Бе­ре­зов­ська, Ал­ла Ро­ді­на, Іри­на Пе­тро­ва та ма­е­стро з Дні­про­пе­тровсь- ко­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту Во­ло­ди­мир Гар­ку­ша.

Впро­довж се­зо­ну до спе­кта­клів те­а­тру до­лу­ча­ли­ся га­стро­ле­ри з- за кор­до­ну: Сте­фа­нія Дов­гань ( США), Ста­ні­слав Три­фо­нов ( Бі­ло­русь), Ка­лу­ді Ка­лу­дов та Ан­на Ді­трі ( Бол­га­рія), ди­ри­гент Ял­чин Ади­гі­за­лов (Азер­бай­джан) та ін­ші.

У но­во­му се­зо­ні за­пла­но­ва­ні по­ста­нов­ки ба­ле­тів «Спля­ча кра­су­ня» П. Чай­ков­сько­го та «Лі­со­ва пі­сня» М. Ско­руль­сько­го, опер «Бо­г­дан Хмель­ни­цький» К. Дань­ке­ви­ча і «Ту­ран­дот» Дж. Пуч­чі­ні. А роз­по­чне­ться він уша­ну­ва­н­ням 160-річ­чя від Дня на­ро­дже­н­ня кла­си­ка Івана Фран­ка.

На­га­да­є­мо, наш те­атр — єди­ний се­ред му­зи­чних те­а­трів Укра­ї­ни — вхо­дить у пре­сти­жну між­на­ро­дну асо­ці­а­цію Opera Europa. На­сту­пно­го се­зо­ну він при­йма­ти­ме в се­бе го­стей ве­сня­ної кон­фе­рен­ції ці­єї асо­ці­а­ції, яка на­лі­чує 160 те­а­трів із 40 кра­їн Єв­ро­пи. По­пе­ре­дні зу­стрі­чі від­бу­ва­ли­ся в опер­них те­а­трах Лон­до­на, Бар­се­ло­ни, Ліо­на та Ам­стер­да­ма — ба­га­то з чле­нів ці­єї му­зи­чної ор­га­ні­за­ції по­бу­ва­ють в Укра­ї­ні й, зокре­ма у Льво­ві, впер­ше.

ФО­ТО З САЙТА OPERA.LVIV.UA

СЦЕНА З БА­ЛЕ­ТУ «ЛЕ­БЕ­ДИ­НЕ ОЗЕ­РО». НА ФО­ТО: ЯРИНА КОТИС (ОДЕТТАОДІЛІЯ) ТА ОЛЕ­КСІЙ ПОТЬОМКІН (ПРИНЦ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.