«Едем­ський сад» — Цен­траль­ний бо­та­ні­чний сад ім. Гри­шка

Den (Ukrainian) - - Культура - Під­го­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Від­ві­да­ти справ­жні джун­глі або ди­во­ви­жні тро­пі­чні лі­си вда­є­ться да­ле­ко не ко­жно­му! А у ки­ян і го­стей на­шої сто­ли­ці є та­ка мо­жли­вість. Із 2010 р. пра­цює уні­каль­на, по­стій­но ді­ю­ча ви­став­ка «Едем­ський сад» (у па­віль­йо­ні «Мі­ні­а­тюр­на оран­же­рея»). Тут пред­став­ле­но ці­ка­ві ви­ди рід­кі­сних ам­фі­бій і ре­пти­лій Ста­ро­го і Но­во­го Сві­ту. Мо­жна спо­сте­рі­га­ти за ди­во­ви­жни­ми пе­ре­су­ва­н­ня­ми ха­ме­ле­о­нів, ближ­че по­зна­йо­ми­ти­ся з тро­пі­чни­ми пта­ха­ми і ен­де­мі­ком Ма­да­га­ска­ру — про­ме­не­вою че­ре­па­хою й отри­ма­ти про всі ці ек­зо­ти ці­ка­ву і ви­чер­пну ін­фор­ма­цію від спів­ро­бі­тни­ків бо­тса­ду. А в тро­пі­чно­му лі­сі за­бу­ва­єш, що пе­ре­бу­ва­єш у цен­трі сто­ли­ці — па­хне кві­ту­ча стре­ли­ція, а тро­пі­чні пта­хи в’ють гні­зда на ве­ли­че­зно­му... фі­ку­сі або під­ні­ма­ю­ться на вер­ши­ну во­до­спа­ду. Тут лі­та­ють тро­пі­чні ме­те­ли­ки Пів­ден­но- Схі­дної Азії і Пів­ден­ної Аме­ри­ки. Ко­жна ек­зо­ти­чна кві­тка зда­є­ться не­ймо­вір­ною фан­та­зі­єю не­ві­до­мо­го ху­до­жни­ка. До ре­чі, ви­став­ка вклю­чає в се­бе й екс­по­зи­цію тро­пі­чних ри­бок, пред­став­ле­но ба­га­то ці­ка­вих ви­дів рід­кі­сних ам­фі­бій та ре­пти­лій.

ФО­ТО З САЙТА TROPICALLIFE.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.