«Ге­ній» — на кі­но­е­кра­нах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Бі­о­гра­фі­чна кі­но­дра­ма, за­сно­ва­на на книж­ці Скот­та Бер­га «Макс Пер­кінс: Ре­да­ктор Ге­нія», яка 1978 ро­ку отри­ма­ла На­ціо­наль­ну книж­ко­ву пре­мію. Для ре­жи­се­ра Май­кла Гран­да­джа стрі­чка ста­ла де­бю­тною у кі­но. Ра­ні­ше він за­ймав­ся по­ста­нов­ка­ми те­а­траль­них п’єс і зні­мав­ся в те­ле­ві­зій­них се­рі­а­лах. « Ге­ній » — це істо­рія про не­про­сту дру­жбу двох ду­же та­ла­но­ви­тих лю­дей: пи­сьмен­ни­ка, но­во­го ге­нія лі­те­ра­ту­ри То­ма­са Вул­фа (Джуд Лоу) і ви­дав­ця аме­ри­кан­сько­го жур­на­лу New Yorker Ма­ксвел­ла Пер­кін­са ( Ко­лін Ферт), який від­крив сві­то­ві та­ких ве­ли­ких ро­ма­ні­стів, як Ф. Скотт Фіц­дже­ральд і Ер­нест Хе­мін­гу­ей. Як і всі ге­нії, Т.Вулф, пред­став­ник так зва­но­го втра­че­но­го по­ко­лі­н­ня, мав не­ор­ди­нар­ний іскла­дний ха­ра­ктер. Зу­стріч ідру­жба ви­дав­ця і ав­то­ра змі­ни­ла жи­т­тя ге­ро­їв на­зав­жди... У філь­мі, крім Джу­да Лоу і Ко­лі­на Фер­та, зня­ли­ся: Ні­коль Кі­дман, Гай Пірс, Ло­ра Лін­ні, До­мі­нік Уєтс, Ва­нес­са Кір­бі та ін­ші акто­ри.

ФО­ТО З САЙТА AFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.