Укра­їн­ський Ре­марк «Жа­да­н­ня фрон­ту», Мар­ко Мель­ник, ви­дав­ни­цтво «Орі­єн­тир»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Кри­ти­ки го­во­рять, що цей ав­тор пре­тен­дує на зва­н­ня « укра­їн­сько­го Ре­мар­ка » , бо прав­ди­во, за­хо­плю­ю­че, лю­дя­но опи­сує те­пе­рі­шню вій­ну на схо­ді­Укра­ї­ни. « Жа­да­н­ня фрон­ту » — це істо­рія до­бро­воль­ця на псев­до « Ви­рій » , про вій­ну, що по­ча­лась для ньо­го на Май­да­ні2013 ро­ку. Він по­бу­вав акти­ві­стом « Пра­во­го се­кто­ру » , що то­ді­ли­ше за­ро­джу­вав­ся, а зго­дом — со­тни­ком са­мо­обо­ро­ни, до­бро­воль­цем ба­таль­йо­ну, а пі­зні­ше став сол­да­том пол­ку « Азов » і вій­сько­вим жур­на­лі­стом. Ав­тор щи­ро і до­кла­дно роз­по­від­ає як про по­бу­то­ві, так і — що най­ва­жли­ві­ше — пси­хо­ло­гі­чні аспе­кти пе­ре­бу­ва­н­ня на вій­ні. Укра­їн­ську но­ві­тню вій­ну ча­сто на­зи­ва­ють на­ціо­наль­но- ви­зволь­ною. Її жа­хи — та ці­на, яку пла­тять ни­ні на­ші бій­ці АТО за­ра­ди спіль­ної пе­ре­мо­ги та до­ся­гне­н­ня сво­єї най­ви­щої ці­лі — здо­бу­т­тя сво­бо­ди для Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.