27 мі­льяр­дів ку­бів – орі­єн­тир на 2020 рік

За за­па­са­ми бла­ки­тно­го па­ли­ва в ро­до­ви­щах Укра­ї­на по­сі­дає пер­ше мі­сце в Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Рі­чний ви­до­бу­ток га­зу в Укра­ї­ні на по­ча­тку 70-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя ста­но­вив по­над 70 мі­льяр­дів ку­бі­чних ме­трів, у пер­ші ро­ки не­за­ле­жно­сті — близь­ко 28 мі­льяр­дів, сьо­го­дні — 14, 5 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів. Як від­но­ви­ти по­тен­ці­ал кра­ї­ни на цьо­му на­пря­мі? Чи ре­аль­ні ам­бі­тні зав­да­н­ня, по­став­ле­ні уря­дом пе­ред га­зо­ви­до­був­ни­ка­ми: ви­йти на са­мо­за­без­пе­че­н­ня в спо­жи­ван­ні га­зу і за­без­пе­чи­ти не­за­ле­жність від будь-яко­го ім­пор­ту.

«Збіль­ше­н­ня вла­сно­го га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня ве­де до енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, — вва­жає пре­зи­дент Аме­ри­кан­ської тор­го­вель­ної па­ла­ти в Укра­ї­ні Ан­дрій Гун­дер, — це вва­жли­во і для кра­ї­ни, й для її ін­ве­сто­рів, яких ми пред­став­ля­є­мо. Наш ко­мі­тет з енер­ге­ти­ки ство­рив «бі­лу кни­гу» під на­звою «Ре­фор­ми на­фто­га­зо­во­го се­кто­ру в Укра­ї­ні», в якій, зокре­ма, йде­ться про два най­ва­жли­ві­ші на­пря­ми: ство­ре­н­ня сти­му­лів і не­об­хі­дних умов для зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу в Укра­ї­ні та за­лу­че­н­ня но­вих ін­ве­сто­рів».

На дум­ку Гун­де­ра, це змі­нить си­ту­а­цію в на­фто­га­зо­вій сфе­рі кра­ї­ни та за­без­пе­чить між­на­ро­дне ви­зна­н­ня Укра­ї­ни у сві­ті як мі­сця, де ство­ре­но при­ва­бли­вий ін­ве­сти­цій­ний клі­мат для бі­зне­су. Втім, по­пе­ре­дньо Укра­ї­ні тре­ба здій­сни­ти ре­фор­му опо­да­тку­ван- ня у сфе­рі ви­до­бу­тку ву­гле­во­днів на осно­ві при­бу­тку, ре­а­лі­зу­ва­ти за­кон про ри­нок при­ро­дно­го га­зу, ухва­лив­ши все не­об­хі­дне вто­рин­не за­ко­но­дав­ство до цьо­го за­ко­ну, а та­кож про­ве­сти ре­гу­ля­тор­ну ре­фор­му.

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній Укра­ї­ни Ро­ман Опі­мах пе­ре­ко­на­ний, що уря­до­ве зав­да­н­ня га­зо­ви­до­був­ни­кам: ви­до­бу­ва­ти 27 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу і на­віть біль­ше 2020 ро­ку ціл­ком ре­аль­не. «У нас є ком­па­нії, які ба­жа­ють це зро­би­ти, — го­во­рить він, — є роз­ви­ну­та га­зо­транс­порт­на ін­фра­стру­кту­ра, яка до­зво­ляє до­сить швид­ко мо­не­ти­зу­ва­ти ви­до­бу­ту про­ду­кцію, і є до­сить ве­ли­кий вну­трі­шній (а в пер­спе­кти­ві — й зов­ні­шній) ри­нок». А ще в нас ду­же пер­спе­ктив­на гео­ло­гія, на­го­ло­шує фа­хі­вець, за по­ка­зни­ком за­па­сів га­зу для ви­до­бу­тку на­ша кра­ї­на по­сі­дає пер­ше мі­сце в Єв­ро­пі.

Утім, Опі­мах ви­зна­чає й при­ро­дні ви­кли­ки: основ­ні укра­їн­ські ро­до­ви­ща вже ви­сна­же­ні, й там від­бу­ва­є­ться за­ко­но­мір­не па­ді­н­ня ви­до­бу­тку на мі­льярд ку­бо­ме­трів що­ро­ку. Дру­гий ви­клик по­ля­гає в то­му, що по­над 23% ви­до­бу­тку 2020 ро­ку має при­па­да­ти на но­ві ро­до­ви­ща. А це вже сьо­го­дні по­тре­бу­ва­ти­ме ви­трат ін­ве­сто­рів на по­шук та обла­шту­ва­н­ня но­вих об`єктів. І є ще один ви­клик — гео­ло­гі­чний: дві тре­ти­ни укра­їн­ських за­па­сів, за да­ни­ми Асо­ці­а­ції, на­ле­жать до ри­зи­ко­ва­них. До то­го ж 80% пер­спе­ктив­них за­па­сів роз­та­шо­ва­но глиб­ше 3,5 кі­ло­ме­тра, а 90% ро­до­вищ є ма­ли­ми або на­віть кри­хі­тни­ми, тоб­то їхні за­па­си мен­ше 5 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів.

Однак усі ці ви­кли­ки ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра не ля­ка­ють. Він упев­не­ний, що ключ до енер­го­не­за­ле­жно­сті — в но­вих су­ча­сних те­хно­ло­гі­ях і, від­по­від­но, в ін­ве­сти­ці­ях. Остан­ні не­об­хі­дно збіль­ши­ти втри­чі, до­вів­ши до $1,5 мі­льяр­да на рік. Це до­зво­лить за­сто­со­ву­ва­ти та­кі ви­про­бу­ва­ні в пів­ні­чній Аме­ри­ці й без­пе­чні те­хно­ло­гії, як го­ри­зон­таль­не бу­рі­н­ня та гі­дро­ро­зри­ви пла­стів, ви­ко­ри­ста­н­ня 3D-cей­смі­ки то­що, й отри­ма­ти не­об­хі­дну ди­на­мі­ку при­ро­сту ви­до­бу­ва­н­ня. Опі­мах та­кож за­зна­чає, що до­да­тко­ві 35% ви­до­бу­тку га­зу в Укра­ї­ні мо­жна за­без­пе­чи­ти ли­ше за спів­ро­бі­тни­цтва най­біль­шої дер­жав­ної ком­па­нії «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» та чи­слен­них при­ва­тних ви­до­бу­дов­ни­ків, спів­ро­бі­тни­цтва при­ва­тно­го бі­зне­су і дер­жа­ви. Без цьо­го, на йо­го дум­ку, під­ня­ти 27 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу бу­де не­мо­жли­во.

Ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки Оле­ксандр Дом­бров­ський, який до­бре знає ни­ні­шню си­ту­а­цію в пар­ла­мен­ті (Дом­бров­ський за­ува­жив, що йо­го ко­мі­те­том схва­ле­но і по­да­но 30 за­ко­но­про­е­ктів, до­ля яких до­сі Ра­дою не ви­рі­ше­на, — най­ти­по­ві­ший при­клад від­хи­ле­н­ня і по­вер­не­н­ня на по­втор­не дру­ге чи­та­н­ня на­галь­но­го за­ко­ну про НКРЕКП), не над­то опти­мі­сти­чний що­до ві­ро­гі­дно­сті ви­ко­на­н­ня уря­до­во­го пла­ну на­ро­сти­ти га­зо­ви­до­бу­ток в Укра­ї­ні до 27 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. «Пар­ла­мент, — на йо­го дум­ку, — остан­нім ча­сом став не про­сто вузь­ким мі­сцем при про­хо­джен­ні за­ко­но­про­е­ктів, а справ­жнім кор­ком». То­му він ра­дить під­хо­ди­ти до пер­спе­ктив зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку обе­ре­жні­ше і вва­жа­ти, що 27 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів до 2020 ро­ку — це план-ма­кси­мум, а утри­ма­н­ня ви­до­бу­тку на рів­ні 20 мі­льяр­дів — план-мі­ні­мум».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.