Ре­фор­ма бор­дів по-єв­ро­пей­ськи

Асо­ці­а­ція опе­ра­то­рів зов­ні­шньої ре­кла­ми оно­ви­ла кон­стру­кції на двох ву­ли­ця сто­ли­ці. Да­лі бу­де

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

В рам­ках ре­а­лі­за­ції іні­ці­а­тив чле­нів Асо­ці­а­ції опе­ра­то­рів зов­ні­шньої ре­кла­ми Укра­ї­ни зі ство­ре­н­ня но­во­го ві­зу­аль­но­го про­сто­ру мі­ста, пре­зен­то­ва­но онов­ле­н­ня вулиць Ме­чни­ко­ва та Клов­ський узвіз. В ре­зуль­та­ті ре­а­лі­за­ції про­е­кту кіль­кість кон­стру­кцій, бу­ло ско­ро­че­но з 57 до 35, ве­ли­ко­фор­ма­тні кон­стру­кції за­мі­не­ні на єв­ро­пей­ський мі­ський фор­мат (з 18 кв. м на 7 та 2,16 кв.м від­по­від­но). Втри­чі ско­ро­ти­лась за­галь­на пло­ща ре­клам­них по­вер­хонь. Опе­ра­то­ри зов­ні­шньої ре­кла­ми ін­ве­сту­ва­ли в цей про­ект близь­ко 4,5 млн гри­вень та май­же пів­ро­ку пра­ці.

«Асо­ці­а­ція зов­ні­шньої ре­кла­ми Укра­ї­ни в чер­го­вий раз за­яв­ляє: ми го­то­ві до гли­бин­но­го ком­пле­ксно­го ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі і вже ро­би­мо це за вла­сний ра­ху­нок. Про­те ма­є­мо від­мі­ти­ти, що для по­кра­ще­н­ня ві­зу­аль­но­го ви­гля­ду мі­ста не­об­хі­дний ком­пле­ксний під­хід: ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня не­за­кон­них за­бу­дов, пар­ко­вок, МАФів, ха­о­ти­чних ви­ві­сок, і без­умов­но, по­лі­пше­н­ня у сфе­рі ooh. Але ці ре­фор­ми ма­ють бу­ти про­зо­рі, зро­зумі­лі та че­сні, а го­лов­не — впро­ва­джу­ва­ти­ся на пар­тнер­ських за­са­дах».

Мі­сце­ві ме­шкан­ці від­зна­ча­ли по­зи­тив­ні змі­ни ви­гля­ду вулиць і під­три­ма­ли іні­ці­а­ти­ву опе­ра­то­рів. На­сту­пни­ми ву­ли­ця­ми за пла­ном ма­ють ста­ти Пе­тров­ська алея, Пар­ко­ва до­ро­га, Дні­пров­ський спуск, алея Ге­ро­їв Крут, вул. Ба­сей­на, буль­вар Ле­сі Укра­їн­ки і буль­вар Шев­чен­ка.

ФО­ТО ОЛЕКСАНДРА БУРКОВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.