Укра­ї­на та Ру­му­нія під­пи­са­ли уго­ду про під­клю­че­н­ня ГТС

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на та Ру­му­нія під­пи­са­ли уго­ду про під­клю­че­н­ня га­зо­транс­порт­них си­стем (ГТС) для транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу до Бол­га­рії че­рез те­ри­то­рію Ру­му­нії і в ре­вер­сно­му на­прям­ку. Як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба ПАТ «Укр­транс­газ», уго­да по­ши­рю­є­ться на мар­шрут га­зо­про­во­ду, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу з Укра­ї­ни до Бол­га­рії (то­чка під­клю­че­н­ня Не­гру Во­да-1) че­рез те­ри­то­рію Ру­му­нії. «Опе­ра­то­ри си­стем пла­ну­ють за­без­пе­чи­ти по­стій­ну та без­пе­ре­бій­ну по­ту­жність для транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу в на­прям­ку з Укра­ї­ни до Бол­га­рії та без­пе­ре­бій­ної по­ту­жно­сті для транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу в ре­вер­сно­му ре­жи­мі», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. У прес-слу­жбі за­ува­жу­ють, що уго­да про під­клю­че­н­ня до між­на­ро­дно­го га­зо­про­во­ду пов­ні­стю від­по­від­ає ви­мо­гам ре­гла­мен­ту ко­мі­сії ЄС 2015/703 від 30 кві­тня 2015 ро­ку, який за­про­ва­джує ме­ре­же­вий ко­декс пра­вил су­мі­сно­сті й обмі­ну да­ни­ми. «Істо­ри­чно да­ний мар­шрут ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся «Газ­про­мом» для по­ста­ча­н­ня га­зу до Бол­га­рії, про­те, пі­сля за­кін­че­н­ня дії уго­ди на ви­ко­ри­ста­н­ня га­зо­про­во­ду, опе­ра­то­ри га­зо­транс­порт­них си­стем Укра­ї­ни та Ру­му­нії прийня­ли рі­ше­н­ня у сво­їй ді­яль­но­сті ке­ру­ва­ти­ся нор­ма­тив­но-пра­во­вим ре­гу­лю­ва­н­ням ЄС», — по­ясни­ли в «Укр­транс­га­зі». У Єв­ро­ко­мі­сії ві­та­ють під­пи­са­н­ня угод, за­ува­жу­ю­чи, що во­ни на­бе­руть чин­но­сті з 1 жов­тня 2016 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.