МАУ че­кає при­бу­т­тя но­во­го се­ре­дньо­ма­гі­страль­но­го Boeing

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Аві­а­ком­па­нія «Мі­жна­ро­дні авіа­лі­нії Укра­ї­ни» (МАУ, Ки­їв) че­кає при­бу­т­тя но­во­го лі­та­ка Boeing 737—800 із за­во­ду в Сі­єт­тлі. «Наш флот по­пов­нив­ся аб­со­лю­тно но­вим лі­та­ком пря­мо із Сі­єт­тла, де роз­та­шо­ва­ний за­вод ком­па­нії Boeing. За­раз він пря­мує зі Спо­лу­че­них Шта­тів до Ки­є­ва з до­за­прав­кою в Рейк’яві­ку. Лі­так ви­ко­ну­ва­ти­ме се­ре­дньо­ма­гі­страль­ні рей­си, вже по­чи­на­ю­чи із цьо­го ти­жня», — по­ві­до­ми­ла аві­а­ком­па­нія на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі Facebook. МАУ є най­біль­шою укра­їн­ською авіа­ком­па­ні­єю. Ба­зо­вий ае­ро­порт — ДМА «Бо­ри­спіль». Флот МАУ скла­да­є­ться із 37 лі­та­ків: 33 се­ре­дньо­ма­гі­страль­них і чо­ти­ри да­ле­ко­ма­гі­страль­них. Та­ким чи­ном, но­вий лі­так ста­не 38-м у пар­ку МАУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.